Sunday, September 9, 2012

TAP CHI VĂN HÓA VIỆT NAM 87  Sôn Trung chuû bieân


CHUÙC GIAÙNG SINH VUI VEÛ
 NỘI DUNG
TRAÀN BÌNH NAM TÖÏ DO DAÂN CHUÛØ
TRAÀN TRUNG ÑAÏO 30 NAÊM NHÌN LAÏI
LEÂ DINH TOÂI VÖÔÏT BIEÂN
HOÀ TRÖÔØNG AN BAÛY SAÉC CAÀU VOÀNG
VOÕ KYØ ÑIEÀN ATHENE
KIEÀU MYÕ DUYEÂN NHAØ GIÖÕA RÖØNG
ÑAØO VAÊN
ME MYÕ ME TAÂY
SÔN TRUNG THÔ PHUØNG CUNG
VUÕ THÒ DAÏ THAÛO HOÀI KYÙ THUYEÀN NHAÂN


SOÁ 87
thaùng 12 naêm 2005
Updated Sept, 2012
No comments: