Sunday, September 2, 2012

TAP CHI VĂN HÓA VIỆT NAM 51
SƠN TRUNG
chủ biên
NOÄI DUNG

CHÍNH TRÒ
           GS.VUÕ QUOÁC THUÙC ÑAÅY MAÏNH DAÂN CHUÛ
  GS. NGUYEÃN CAO HAÙCH TROÂNG NGÖÔØI
          GS. LEÂ ÑÌNH THOÂNG HIEÁN CHÖÔNG 2000
                TRAÀN BÌNH NAM  IRAC VAØ DAÀU HOÛA
                TRAÀN BÌNH NAM NGHÒ QUYEÁT 1441
    DÖÔNG VAÊN THÖÔÛNG BÖÔÙC NGOAËËT
VAÊN HOÙA,VAÊN HOÏC
           LM.  VUÕ ÑÌNH TRAÙC HUYEÀN THOAÏI
          NGUYEÃN THIEÂN THUÏ TOÂ HOAØI


TRUYỆN, KY


           NGUYEÃN VAÊN SAÂM CHÔØ TRAÊNG LAËN
     NGUYEÃN THÒ LONG AN OMXANO
    TRÖÔNG QUANG CAÛNH ÑÒNH MEÄNH
      NGUYEÃN HÖÕU HUØNG MEÏ LEÂ CHÍ QUANG
THÔ
               VUÕ THÒ DAÏï THAÛOû   NGUYEÀN RUÛA
             PHAÏM HOAØI VIEÄT   MEÏ TOÂI
                       PHONG VUÕ   TAÏ ÔN NGÖÔØI
                             PHAN NGOÂ   HOÀN THIEÂNG
             KHAÛI TRINH
   KHÔÛI NGHÓA

  Soá 51
Thaùng 12- 2002
UPDATED AUGUST, 2012No comments: