Sunday, March 22, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * THƯ TỊCH


Từ 1975, tôi lui về quy ẩn, tìm vui trong sách đèn. Công cuộc đã thành tựu. Năm 2006, tôi xuất bản bộ VĂN HỌC HIỆN ĐẠI, gồm 4 tập, dày 2200 trang. Quá trình thực hiện, tôi đã thu thập nhiều tài liệu. Từ năm 1995, nhiều trang nhà ra đời, nội dung chứa nhiều bài nghiên khảo và giới thiệu tác giả, tác phẩm. Khoảng năm 2000, nhiều thư viện điện tử ra đời, thành thử tài liệu càng dồi dào. Trong tinh thần phục vụ văn hóa dân tộc, tôi đã sưu tập các tài liệu, thành các thư mục để giúp ích cho các nhà nghiên cứu. Những chi tiết cụ thể, tôi đã trình bày rõ trong bộ Văn Học Hiện Đại.


XIN ĐỌC:No comments: