Thursday, August 30, 2012

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THOÂNG CAÙO BAÙO CHÍ LAØM TAÏI PARIS NGAØY 3.9.2001
4 giôø 30 saùng ngaøy 2.9.2001: Huynh tröôûng Gia ñình Phaät töû Hoà Taán Anh töï thieâu taïi Ñaø Naüng cho Hoøa bình theá giôùi vaø phaûn ñoái Nhaø caàm quyeàn coäng saûn giam giöõ nhò vò Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Thích Quaûng Ñoä, ñaøn aùp khoác lieät Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát. Anh ñeå laïi yeâu saùch 12 ñieåm göûi LHQ, caùc Chính phuû vaø caùc toå chöùc Nhaân quyeàn quoác teá – 13 Huynh tröôûng khaùc ñaõ ghi danh vaø seõ laàn löôït töï thieâu. Vaøo luùc 4 giôø 30 saùng ngaøy Raèm thaùng 7 Taân Tî, töùc ngaøy 2.9.2001, Huynh truôûng Gia ñình Phaät töû Vieät Nam Hoà Taán Anh ñaõ töï thieâu taïi Coâng vieân Töôïng ñaøi Meï Duõng só Thanh Kheâ thuoäc thaønh phoá Ñaø Naüng. Naêm nay anh 61 tuoåi, Phaùp danh Haïnh Minh,Huynh truôûng caáp Tín Gia ñình Phaät töû Vieät Nam, hieän giöõ chöùc vuï Phoù Thö kyù Giaùo hoäiPhaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát Quaûng Nam Ñaø Naüng vaø Ñaïi dieän Ban Höôùng daãn GiaÑình Phaät töû Quaûng Nam taïi huyeän Duy Xuyeân.
Tröôùc khi töï thieâu, anh ñaõ chuyeån sang Phoøng Thoâng tin Phaät giaùo Quoác teá taïi Paris 4 böùcthö nhôø chuyeån ñaït ñeán caùc cô quan Giaùo hoäi vaø Quoác teá. Böùc thö thöù nhaát göûi Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä vaø Hoøa thöôïng Thích Ñöùc Nhuaän. Böùc thö hai göûi Ñöùc Dalai Lama. Böùc thöù ba göûi OÂng Toång Thö kyù Lieân Hieäp Quoác, Cao uûy Nhaân quyeàn LHQ, UÛy ban Nhaân quyeàn cuûa caùc nöôùc thuoäc Lieân minh AÂu chaâu, UÛy ban Nhaân quyeàn thuoäc Boä Ngoaïi giao Hoa Kyø, OÂng Chuû tòch UÛy ban Baûo veä
Quyeàn laøm Ngöôøi Vieät Nam taïi Phaùp, vaø Quyù Ngaøi laõnh ñaïo caùc Chính phuû vaø Nhaân daân theá giôùi. Böùc thöù tö göûi Chö toân Hoøa thöôïng, chö Thöôïng toïa, Ñaïi ñöùc Taêng, Ni thuoäc Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát Thöøa thieân – Hueá, Saigon vaø Quaûng Trò.
Trong böùc thö nhôø Phoøng Thoâng tin Phaät giaùo Quoác teá loan taûi khaép theá giôùi, Huynh truôûng Hoà Taán Anh neâu roõ ñòa ñieåm töï thieâu vaø cho bieát anh cuøng 13 Huynh tröôûng thuoäc Gia Ñình Phaät töû Quaûng Nam phaùt nguyeän töï thieâu ñeå baûo veä Chaùnh phaùp, vaø anh laø ngöôøi ñi ñaàu.
Tình hình ñaøn aùp Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát ngaøy caøng tinh vi, khoác lieät, vaøsöïï kieän bao quanh ngaøy 7.6.2001 ñöôïc Huynh tröôûng Hoà Taán Anh moâ taû töôøng taän trong thö göûi OÂng Toång thö kyù LHQ, caùc toå chöùc Nhaân quyeàn vaø caùc Chính phuû trong theá giôùi:
“Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát laø moät Giaùo hoäi keá thöøa caùc baäc lòch ñaïi Toå sö treân 2000 naêm lòch söû. Naêm 1975, Coïng saûn chieám mieàn Nam ñaõ thöïc hieän chuû nghóa Voâ thaàn, laáy chuøa laøm kho chöùa luùa, chöùa phaân, laøm chuoàng heo, ñaäp töôïng Phaät, Boà taùt.
Taêng Ni bò böùc baùch phaûi ra ñôøi, gieát cheát nhöõng ai choáng laïi söï baïo taøn cuûa cheá ñoä. Nhö Hoøa thöôïng Thích Thieän Minh, Coá vaán Hoäi ñoàng Vieän Hoùa Ñaïo bò gieát trong tuø, giam caàm Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Hoøa thöôïng Thích Ñöùc Nhuaän vaø nhieàu Taêng, Ni, ñoàng baøo Phaät töû. Coäng saûn ñaõ ñaøn aùp aùc lieät laøm 12 ngöôøi phaûi töï thieâu taäp theå taïi Caàn Thô naêm 1978 (ñuùng phaûi laø ngaøy 2.11.1975, PTTPGQT chuù).
“Naêm 1981 Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ chuyeån qua moät saùch löôïc nhaèm tieâu dieät Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát moät caùch tinh vi hôn. Duøng moät chieâu baøi goïi laø “thoáng nhaát Phaät giaùo caû nuôùc” do Ñaûng aùp ñaët. Ñoù laø Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam (Giaùo hoäi Nhaønöôùc).
“Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä bò baét, giam caàm khaép nôi, Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang bò ñöa ñeán tænh Quaûng Ngaõi. Hieän nay Hoøa thöôïng bò giam giöõ taïi chuøa Quang Phöôùc, huyeän Nghóa Haønh, suoát 20 naêm maø khoâng bieát ngaøi coù toäi gì? Ñaûng, Nhaø nuôùc luoân tuyeân boá vôùi quoác teá laø khoâng giam giöõ ngaøi. Chuùng toâi laø nhöõng ngöôøi thöôøng vaøo thaêm ngaøi, cuõng bò Coâng an kieåm soaùt chaët cheõ (côûi aùo loät quaàn)baát keå nam hay nöõ, giaø hay treû. Ai ñi vaøo thaêm ngaøi veà ñeán nhaø ñeàu bò coâng an goïi ñeán cô
quan hoaëc ñeán nhaø xeùt hoûi ñuû ñieàu. Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang naêm nay ñaõ treân 80 tuoåi, söùc khoeû ñaõ yeáu e raèng ngaøi khoâng ñuû söùc ñeå chòu ñöïng söï ñaøn aùp daõ man vaø raát tinh vi cuûa coïng saûn.
“Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo cuøng vôùi phaùi ñoaøn cuûa Vieän ñeán Quaûng Ngaõi cung thænh Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang veà Saigon ñeå chöõa bònh, vaø ñeå ngaøi ñöôïc soáng thoaûi maùi hôn nhöõng ngaøy coøn laïi. Nhöng Ñaûng Coïng saûn Vieät Nam laïi aâm möu ñaøn aùp coâng khai vaø khoác lieät, baèng caùch chuïp muõ raèng “OÂng Quaûng Ñoä chuûtröông laät ñoå chính quyeàn”. Cho neân, töø ngaøy 4 ñeán ngaøy 10.6.2001, Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñaõ huy ñoäng toaøn boä coâng an, vuõ trang, moät löïc löôïng huøng haäu vôùi vuõ khí trang bò ñaày ñuû, hoï phong toûa taát caû caùc con ñöôøng, vaø canh gaùc ngay taïi caùc chuøa vaø tö gia nhöõng ngöôøi theo Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát. Caùc huynh truôûng Gia Ñình Phaät töû (thuoäc Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát) ñeàu bò coâng an môøi ñeán cô quan haïch hoûi, haêm doïa vaø quaûn thuùc taïi gia. Cuï theå nhö anh Voõ Taán Saùu laø phoù Tröôûng ban Höôùng daãn Gia Ñình Phaät töû Quaûng Nam ñang ñau naëng, theá maø coâng an vaãn bao vaây nhaø, caét ñieän thoïai, ñeán nhaø haêm doïa anh vaø vôï con anh, thaäm chí caám khoâng cho baùc só vaøo tieâm thuoác chöõa bònh cho anh.
“Ñaëc bieät chuøa Quang Phöôùc, nôi giam giöõ Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Thanh Minh Thieàn vieän, nôi Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä ôû, thì coâng an bao vaây traøn ngaäp töø trong Chaùnh ñieän cho ñeán ngoaøi saân chuøa, roài haêm doïa vaø duøng nhöõng lôøi noùi thoâ tuïc, bæ oåi”.
(...)
“Chuùng toâi nguyeän ñem thaân maïng mình töï thieâu ñeå ñoùng goùp cho hoøa bình theá giôùi vaø khaån thieát keâu goïi OÂng Toång thö kyù LHQ, Cao uûy Nhaân quyeàn LHQ, UÛy ban Nhaân quyeàn cuûa caùc nuôùc thuoäc Lieân minh chaâu AÂu, UÛy ban Nhaân quyeàn thuoäc Boä Ngoaïi giao Hoa Kyø,UÛy ban Baûo veä Quyeàn laøm Ngöôøi Vieät Nam taïi Phaùp, caùc Ngaøi Toång thoáng, Thuû töôùng, Quoác hoäi, caùc toå chöùc Phi chính phuû, haõy duøng quyeàn löïc cuûa mình ñeå buoäc Ñaûng Coïng saûn Vieät Nam vaø Nhaø nuôùc CHXHCNVN phaûi thöïc hieän nhöõng ñieåm sau ñaây:
“1. Traû töï do töùc khaéc vaø voâ ñieàu kieän cho Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Xöû lyù Vieän Taêng Thoáng Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát, vaø Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo, Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát;
“2. Phaûi coâng nhaän Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát baèng vaên baûn phaùp lyù;
“3. Phaûi traû töï do cho caùc vò laõnh ñaïo caùc toân giaùo nhö Thieân chuùa giaùo, Phaät giaùo Hoøa Haûo, v.v...
“4. Phaûi toân troïng Nhaân quyeàn, Daân chuû, Töï do, phaûi toân troïng Hieán chöông cuûa LHQ vaø nhöõng Coâng uôùc Quoác teá maø chính phuû nuôùc CHXHCNVN ñaõ kyù;
“5. Phaûi ngöng ngay töùc khaéc moïi hình thöùc ñaøn aùp toân giaùo;
“6. Ñaûng, Nhaø nöôùc Coïng saûn Vieät Nam phaûi ruùt tay ra khoûi noäi boä caùc toân giaùo;
“7. Ñaûng, Nhaø nuôùc Coäng saûn Vieät Nam phaûi traû laïi ñoäng saûn, baát ñoäng saûn cuûa Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát, maø Nhaø nuôùc ñaõ chieám cöù hoaëc laáy ñöa cho Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam (Giaùo hoäi Nhaø nuôùc);
“8. Ñaûng, Nhaø nöôùc Coïng saûn Vieät Nam phaûi thu hoài laïi taát caû nhöõng vaên baûn, tö lieäu coù tính caùch vu khoáng, maï lî Phaät giaùo voâ caên cöù. Nhö lôøi cuûa Hoà Chí Minh trong saùch cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Nhaân vaên, khoa Taâm lyù hoïc, coù ñoïan vieát veà ñeà taøi Ñöùc trong ñoù Hoà Chí Minh noùi: “Coù ñöùc maø khoâng coù taøi nhö oâng Buït (Phaät), thì khoâng coù haïi gì cho xaõ hoäi, nhöng cuõng chaúng coù ích lôïi gì cho xaõ hoäi”. Lôøi noùi naày khoâng nhöõng khinh mieät ñaáng Giaùo chuû cuûa Phaät giaùo, maø coøn khinh thöôøng caùc baäc tieàn boái höõu coâng, caùc vò anh huøng
vaø caû daân toäc Vieät Nam;
“9. Ñaûng, Nhaø nuôùc Coïng saûn Vieät Nam phaûi ngöng ngay töùc khaéc vieäc ñaøn aùp Gia Ñình Phaät töû Vieät Nam döôùi moïi hình thöùc;
“10. Nhöõng ngaøy ñaïi leã cuûa caùc toân giaùo lôùn nhö ñaïi leã Phaät Ñaûn, Chuùa Giaùng sanh, Nhaø nöôùc phaûi ñöa vaøo lòch nghæ leã haèng naêm, ñeå cho Phaät töû, con chieân cuûa Chuùa ñang laøm vieäc cho Nhaø nuôùc ñöôïc ñi haønh ñaïo;
“11. Ñaûng, Nhaø nuôùc Coïng saûn Vieät Nam phaûi boû ngay Ñieàu 4 treân Hieán phaùp;
“12. Ñaûng phaûi ngöng ngay nhöõng chuû tröông mò daân, mò toân giaùo.
Trang troïng kính chaøo quyù Ngaøi
Quaûng Nam ngaøy 2 thaùng 9 naêm 2001
(Kyù teân)
Hoà Taán Anh”
Trong böùc thö göûi Nhò vò Hoøa thöôïng laõnh ñaïo Thích Huyeàn Quang vaø Thích Quaûng Ñoä, Huynh tröôûng Hoà Taán Anh vieát: “... Naêm 1992, cuoäc ñaáu tranh ñoøi phuïc hoài Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát do Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang khôûi xuôùng. Cuoäc phaùt ñoäng ñöôïc Taêng, Ni, ñoàng baøo Phaät töû trong cuõng nhö ngoaøi nuôùc nhieät tình uûng hoä. Suoát trong thôøi gian qua, maùu xöông cuûa Taêng, Ni, ñoàng baøo Phaät töû, trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc ñaõ hy sinh quaù nhieàu. Caùc Chính phuû, Quoác hoäi treân theá giôùi ñaõ gôûi coâng haøm ñeán
Ñaûng, Nhaø nuôùc CHXHCNVN yeâu caàu traû töï do cho Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä vaø coâng nhaän Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát. Nhöng Ñaûng , Nhaø nuôùc vaãn laøm ngô. Tieáp tuïc ñaøn aùp Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát,Ñaûng, Nhaø nöôùc ñaõ ra “Maät vuï soá 023 ngaøy 24 thaùng 6 naêm 1999” nhaèm tieâu dieät nhöõng ai coøn trung thaønh vôùi Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát trong cuõng nhö
ngoaøi nöôùc.
“Ngaøy 6-7-8 thaùng 6 naêm 2001, Coâng an ñaõ bao vaây chaët cheõ chö Taêng, Ni, ñoàng baøo Phaät töû, khoâng cho ai ñeán Quaûng Ngaõi ñeå ñöa ñoùn Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang veà Saigon ñeå chöõa bònh. Ñaûng, Nhaø nöôùc tung tin, naøo laø: “Laät ñoå chính quyeàn, ñaët chaát noå gieát haïi nhaân daân”. Khoâng bieát bao nhieâu troø bòp bôïm cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc giôû ra, nhaèm ngaên chaën khoâng cho Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang veà Saigon chöõa bònh.
“Ngaøy 6 thaùng 6 naêm 2001, Maët traän Toå quoác môøi con ñeán cô quan xaõ Duy Thaønh ñeå laøm vieäc moät ngaøy. Cuoái cuøng, anh Traàn Phöôùc Bình, coâng an huyeän Duy Xuyeân, keát luaän: “ Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát laø keû thuø cuûa daân toäc”. Coïng saûn noùi caâu ñoù cuõng ñuû cho chuùng ta thaáy roõ, hoï khoâng hieåu gì veà lòch söû Vieät Nam, vaø hoï aâm möu tieâu dieät Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát.
“Kính baïch Hoøa thöôïng Xöû lyù Vieän Taêng Thoáng, Hoøa thöôïng Vieän tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát, chuùng con xin ñeâ ñaàu ñaûnh leã chö vò Hoøa thöôïng Laõnh ñaïo, vì loøng Töø Bi cuûa quyù Ngaøi, neân ñaõ nhieàu laàn quyù Ngaøi khoâng cho chuùng con thöïc hieän yù nguyeän töï thieâu ñeå baûo veä Chaùnh Phaùp, baûo veä Giaùo hoäi truyeàn thoáng (...) Chuùng con xin cuùi ñaàu saùm hoái, vì khoâng theå vaâng lôøi cuûa quyù Ngaøi. Xin chö vò Hoøa thöôïng hoan hyû höùa khaû cho chuùng con”.
Trong böùc thö göûi caùc Taêng ñoaøn Thöøa thieân – Hueá, Saigon vaø Quaûng Trò, Huynh truôûng Hoà Taán Anh vieát: “... Xeùt raèng: Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát laø Giaùo hoäi truyeàn thoáng cuûa Phaät giaùo Vieät Nam ñaõ hieän höõu treân ñaát nöôùc thaân yeâu treân 2000 naêm lòch söû daân toäc; Xeùt raèng: Keå töø ngaøy leã tang Coá Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Ñeä tam Taêng Thoáng (Thích Ñoân Haäu) cho ñeán nay, Nhaø nöôùc Coïng saûn vaãn tieáp tuïc ñaøn aùp Giaùo hoäi truyeàn thoáng moãi ngaøy moãi aùc lieät hôn, tinh vi hôn, vaø thoâ baïo hôn; Xeùt raèng: Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Xöû lyù Vieän Taêng Thoáng vaãn coøn bò giam caàm taïi Quaûng Ngaõi maëc duø Ngaøi tuoåi cao bònh troïng; Xeùt raèng: Hoøa thöôïng Vieän truôûng Vieän Hoùa Ñaïo vaãn bò quaûn cheá taïi Saigon; Xeùt raèng: Vieäc ñoøi hoûi Coïng saûn Vieät Nam thöïc hieän daân chuû, töï do vaø toân troïng nhaân quyeàn cuûa Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát laø hoaøn toaøn chính ñaùng. Theá nhöng Coïng saûn Vieät Nam vaãn ngoan coá, khoâng nhöõng khoâng thöïc hieän, maø coøn chaø ñaïp moät caùch thoâ
baïo, bæ oåi maø ñieån hình cuï theå laø chieán dòch ñaøn aùp Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát cuûa Coïng saûn Vieät Nam vaøo nhöõng ngaøy thöôïng tuaàn thaùng 6 naêm 2001 vöøa qua.
“Gia Ñình Phaät töû Vieät Nam Quaûng Nam khoâng nhu nhöôïc, con xin ñaïi dieän cho 14 huynh truôûng ñaõ phaùt nguyeän töï thieâu ñeå baûo veä Chaùnh Phaùp. Hoâm nay con xin ñi ñaàu. Sau khi con töï thieâu xong, con xin thænh caàu quyù Ngaøi:
- (...) Toå chöùc caàu sieâu cho höông linh con ñöôïc sieâu thoaùt vaø ñoù cuõng laø phöông phaùp bieåu döông Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát cuûa chuùng ta. Taïi queâ huông con thì döùt khoaùt khoâng toå chöùc ñöôïc, vì sau khi con ñaõ töï thieâu, thì Coïng saûn Vieät Nam seõ tìm moïi bieän phaùp ñeå traán aùp Ban Höôùng daãn (GÑPT) Quaûng Nam, bao vaây quaûn thuùc 13 huynh truôûng coøn laïi;
- Xin quyù Ngaøi maïnh tay hôn nöõa ñeå phoø taù cho Hoäi ñoàng Löôõng vieän (Vieän Taêng Thoáng vaø Vieän Hoùa Ñaïo, PTTPGQT chuù) thöïc hieän söù maïng lòch söû cuûa Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát, nhaát laø baûo veä cho baèng ñöôïc Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Xöû lyù Vieän Taêng Thoáng vaø Hoøa thöôïng Vieän truôûng Vieän Hoùa Ñaïo;
- (...) Con quan nieäm raèng leã tang khoâng quan troïng, maø chæ quan troïng caùi tinh thaàn, cho neân sau khi con cheát thì thaân xaùc con vuøi daäp ñaâu cuõng ñöôïc, xin quyù Ngaøi ñöøng baän taâm. Maø chuyeän Phaät töû Nguyeãn Ngoïc Duõng, phaùp danh Nguyeân Huøng, ñaõ töï thieâu sau thaùp Ngaøi Linh Muï (taïi Hueá ngaøy 21.5.1993, PTTPGQT chuù) ñaõ ñöôïc boïn Coïng saûn Vieät Nam “hoùa pheùp” thaønh Ñaøo Quang Hoä ñoù sao.
Khaån thieát thænh caàu quyù Ngaøi hoan hyû höùa khaû lôøi thænh caàu cuûa con”.
Phoøng Thoâng tin Phaät giaùo Quoác teá ñaõ loan baûn tin treân ñaây baèng Anh vaø Phaùp ngöõ cho caùc haõng thoâng taán, baùo chí quoác teá vaøo luùc 12 giôø khuya 2.9.2001. Haõng thoâng taán Phaùp taán xaõ AFP ñaõ ñaùnh ñi baûn tin, cho bieát coù ñieän hoûi coâng an Ñaø Naüng, nhöng cô quan naøy“khoâng chòu bình luaän veà tin töï thieâu” cuûa Huynh truôûng Hoà Taán Anh. Trong nhöõng ngaøy tôùi, chaéc chaén seõ coù chieán dòch boâi nhoï, vu khoáng cuoäc töï thieâu chính ñaùng vaø ñaày huøng löïc naøy, nhö ñaõ töøng dieãn troø ñoái vôùi cuoäc töï thieâu cuûa anh Nguyeãn Ngoïc Duõng taïi chuøa Linh Muï Hueá ngaøy 21.5.1993. Phoøng Thoâng tin Phaät giaùo Quoác teá khaån caàu chö Toân ñöùc Taêng Ni vaø caùc Ban Höôùng daãn Gia ñình Phaät töû Vieät Nam treân naêm chaâu luïc toå chöùc leã Caàu sieâu cho huông linh Huynh tröôûng Haïnh Minh Hoà Taán Anh sieâu sinh Tònh ñoä vaø maõn nguyeän vôùi nhöõng thænh caàu baûo veä Chaùnh Phaùp maø anh laø chöùng nhaân hoïat ñoäng suoát 27 naêm qua./.

Sau Çây, chúng tôi xin gºi ljn quš vÎ bän tin Anh ng»
Monday, September 3 12:52 PM SGT
Vietnam Buddhist burns himself to death in rights protest
HANOI, Sept 3 (AFP) -
A Vietnamese peasant has died after setting himself on fire in protest at
the communist authorities' repression of religious freedoms, the outlawed
Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) said Monday.
Ho Tan Anh, 61, doused himself with petrol in the Revolutionary Mothers'
Memorial Park in the Thanh Khe neighbourhood of Vietnam's third city of
Danang early Sunday, the church's Paris office-in-exile said in a statement.
"It is clear that the communist party and the state are determined to
destroy the UBCV," the statement quoted Anh as saying in a letter written
shortly before his death.
"I have therefore decided that the only way I can protest is by setting my
body on fire to denounce repression against the UBCV and all other religions."
Security police in Danang declined to comment on the protest when contacted
by AFP.
Anh, a provincial official in the outlawed church's youth movement, took
his action in defiance of church leaders, the UBCV statement said.
But he told the church that another 13 of its followers in the province
were prepared to follow his example.
Anh said his protest had been prompted by a renewed crackdown
against the UBCV in June during which he had undergone a day-long
interrogation by security police.
The communist authorities launched the crackdown in response to a
renewed campaign by the UBCV for the release of the church's ailing
83-year-old patriarch, Thich Huyen Quang, from detention at a remote
pagoda in central Vietnam.
The authorities reactivated a three-year-old house arrest order against
church number two Thich Quang Do -- a nominee for this year's Nobel
Peace Prize -- and detained a number of other church leaders.
It is the second time this year that religious dissidents have resorted to
self-immolation to protest against the communist authorities.
In March, a member of the outlawed unofficial leadership of the Hoa Hao
sect torched herself to death in the Mekong Delta.
A few days afterwards, police in the commercial capital of Ho Chi Minh
City arrested several dozen followers of the sect in a city park following
what the authorities described as an abortive mass self-immolation bid.
The tactic has particular resonance here because of its use by Buddhists
during the Vietnam War in their battle against staunchly Catholic South
Vietnamese President Ngo Dinh Diem.
On June 11, 1963, 66-year-old Thich Quang Duc set fire to himself in the
then Saigon in a protest against the US-backed regime which made
headlines around the world.
In a stunning propaganda own-goal which paved the way for Diem's
subsequent ouster in a US-sponsored coup, his widely unpopular
sister-in-law Tran Le Xuan glibly referred to the protest as a "barbecue".
Vietnam's communist authorities recognize just five official religious
leaderships. All other religious groups and rival leaderships remain
outlawed.

No comments: