Thursday, August 30, 2012

THƠ TRỊNH HOÀI ĐỨC


     田家秋雨  
禾稻離離草樹秋,
田家三五曲江流。
耳生黍黑聲偏細,
雨足苔
滑未收。
破塊寒催畦畔雁,
霑坭淨洗隴頭牛。
攜壺擬慶豐年澤,
簑笠農夫訪酒舟

ĐIỀN GIA THU VŨ
Hòa đạo ly ly thảo thụ thu,
Điền gia tam ngũ khúc giang lưu.
Nhĩ sinh thử hắc thanh thiên tế,
Vũ túc đài hoàng hoạt vị thu.
Phá khối hàn thôi huề bạn nhạn,
Triêm nê tỉnh tẩy lũng đầu ngưu.
Huề hồ nghỉ khánh phong niên trạch,
Thoa lạp nông phu phóng tửu chu.

THU VỚI NGƯỜI LÀM RUỘNG
Cây cỏ thu về, lúa trổ bông,
Nhà dân rải rác ở ven sông.
Tai nghe nhè nhẹ, rung nhành lúa,
Mưa đổ dầm dề, ngập đám rong.
Nhạn liệng xập xòe  nơi bãi lở,
Trâu nằm phe phẩy chốn sông trong.
Được mùa, ta cắp theo bầu rượu,
Lên nhậu trên thuyền với lão nông. 
 (Nguyễn Thiên Thụ dịch)

 秋 日 客 中 作
陶 朱 慣 逐 五 湖 遊
薤 簞 涼 回 不 覺 秋
蜂 鼓 胡 群 迎 水 起
雞 銀 唐 賈 換 榔 投
將 蕪 松 菊 空 來 月
正 美 蓴 鱸 尚 繫 舟
虛 負 家 庄 重 九 約
棉 花 狂 絮 亂 撩 愁THU NHẬT KHÁCH TRUNG TÁC

Đào Chu quán trục Ngũ hồ du,
Giới đạn lương hồi bất giác thu.
Phong cổ Hồ quần nghinh thủy khởi.
Kê ngân Đường cổ hoán lang đầu,
Tương vu tùng cúc không lai nguyệt,
Chính mỹ thuần lô thượng hệ chu.
Hư phụ gia trang trùng cửu ước,
Miên hoa cuồng nhứ loạn liêu sầu.


Mùa thu đất khách cảm tác
Đào Chu quen thói ngũ Hồ du,
Chiếu lạnh đêm nằm chẳng chở thu.
Chiêng trống dân Hồ mê đón nước,
Trút tiền chú Khách đón mua cau.
Cúc tùng hoang dại, trăng suông bóng,
Thuyền buộc lòng ai nhớ cá rau.
Trùng cửu hẹn rồi, lên dạo núi.
Hoa bay tản mạn, khiến ai sầu.


 (Nguyễn Văn Sâm dịch)
No comments: