Friday, August 31, 2012

PHAN NGÔ * ĐƠI TƯƠNG TRI

ThÖ äo giän phan ngô
Ñôïi töông tri
Thaân aùi taëng moân ñeä Ñaëng Vaên Vinh vaø Phu nhaân ñaõ
göûi taëng taám hình Bonsai caây phöôïng vó ñoû röïc caû hoa!
Maëc duø khoå haïnh vaãn ra hoa!
Chaúng coù trôøi cao vôùi naéng loøa,
Chaúng coù gioù môn caønh ñoû nuï,
Cuõng khoâng ñaát roäng! Laáy ñaâu ra?
Boâng-sai Phöôïng vó khieán ta lieân
Töôûng ñeán tröôïng phu luùc thaäp tieàn
Bò luõ Maùc - Leâ ñem haï nguïc,
Thaân tuy tieàu tuïy, chí trung kieân.
Boâng-sai Aûo Giaûn vaãn ra hoa,
Nguïc toái maø taâm vaãn saùng loøa!
Thi höùng keát tinh thaønh maáy taäp (1)
Nghìn thu taâm chí voïng vaên xa.
Xuaân nay moân ñeä taëng hoa hình
Phöôïng vó boâng-sai nôû thaät xinh.
Moân ñeä tuoåi ñaø ngoaøi thaát thaäp,
Baùt tuaàn, mình vaãn giöõ Trung Trinh!
Coá cuøng, quaân töû khoù lung lay,
Nghòch caûnh caøng taêng söùc nhaûy bay!
Nguïc thaát khoân ngaên loøng öu quoác,
Trong voøng cöông toûa nôû boâng-sai!
Löu vong coáng hieán laém tieän nghi
Cho luõ tuùi côm chaúng bieát gì.
Aûo Giaûn Boâng-sai luoân khoå haïnh,
Ngaøy ñeâm öu quoác ñôïi töông tri…
Aûo Giaûn PHAN NGOÂ
Trích ñÓi L¿c và Khai Thác ThÎ TrÜ©ng

No comments: