Thursday, August 30, 2012

TIN NHÂN QUYỀN

tin về Nhân quyền

Theo nguòn tin mói nhát tù ha. Viẹn Hoa Kỳ chièu nay, thú nam ngày 6.9.2001phát hình tren CSPAN, Hạ Viẹn Hoa Kỳ đa biểu quyét voí đại đa só chấp thuạn Dụ Luật Nhan Quyền cho Viet Nam (tên cũ HR-2368) vói 405 phiéu thuâ..n, 1 phiếu chống và 23 phiếu trắng!
Đạo luạt này chu ý giành nhung co họi kinh té, giáo dục, du lịch va các mói loi. nhuạn thuong uóc cho nhung cá nhan và nhung to chúc cua ngùoi Viẹt Tu Do, khong CS. Đạo luạt này se cám mọi chuong trình trợ giúp kinh té cho Viet Nam néu đảng CSVN
khong chám dút đánh phá các phuơng tiẹn truyền thông nhu đài Á Chau Tụ Do, chám dút đàn áp nhan dan Viet Nam và thục thi chính sách ton trọng và phát trien nhan quyèn đói vói nhan dan Viet Nam. Đạo luạt này cung se trích ngan khoan qúoc gia Hoa
Kỳ hàng năm đe gíup các tổ chúc phi chính phủ phát triển nền móng DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN o Viet Nam.
Đại biểu Quóc Hội cua nhan dan Hoa Kỳ đa nói rát rõ ý nguyện của nhân dân Hoa Kỳ khong cháp nhận chế độđộc tài, đảng trị, bất tài, tham nhũng, thực dân, ap' bức, bóc lột của các lãnh tu. CS gìa nua, thất học, bất nhân và
vô luân trong Trung Uong đảng CSVN. Nhân dân Hoa Kỳcũng như các quốc gia văn minh, tân tiến đã nhiều lần nói rõ ý chí quyết tam ủng hộ nhân dân Việt Nam giành cho đuợc mọi nhân quyền đã đựoc LHQ xác định trong Bản
Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm 1958, đã đuợc đảng CSVN ký kết nhưng không thi hành từ năm 1982. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ xác định rõràng, và nhân dân các quóc gia văn minh đều đuợc huởng các quyền tự do căn bản như; thân thể, tôn giáo, chính trị,
phát biểu, báo chí, nghiệp đoàn, lập hội. di chuyển vv...
Đây là một chiến thắng lón lao cho tiến trình phát triển TỰ DO, DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN cho nhân dân Viet Nam! Với sự trợ giúp của nhân dân các quốc gia tự do, dân chủ, văn minh, tân tiến, nguời Việt phải xớm giành
đựoc các quyền lợi đã bị đảng CSVN MAFIA, qủy quyệt, tham nhũng, độc tài, thâm độc, thối nát chiếm đoạt!
Chúng toi chan thành cam on va chúc mùng mọi cá nhan và đòan the đa giúp suc' cho Dụ Lụat Nhan Quyèn cho Viet Nam thong qua Hạ Viẹn Hoa Kỳ. Chung ta còn phai làm viẹc nhièu voi Thuọng Viẹn hoa Kỳ, TT George Bush , Jr cung nhu chính phu các
quóc gia có nguòi Viẹt Tỵ Nạn CS đe chóng lại đang CSVN đọc tài.
Chúng toi khẩn thiết keu gọi mọi ngùoi Viẹt, nhát la nhung học sinh, sinh vien, trẻ tuoi, trí thúc, còn luong tam vói nhan dan và tuong lai que huong Viet Nam, hay có gáng hét súc, dán than bát ke nhung đe dọa và nguy hiem đén mạng sóng cua mình, hy sinh mọi lợi
ích cá nhan, tranh đáu khong ngùng nghỉ vì lý tuong cao cả cua nhan dan và que huong, gáp rút đem lại TU DO, DAN CHU, NHAN QUYÈN cho nhan dan Viet Nam.
  

No comments: