Thursday, August 30, 2012

THƠ TRẦN HỒNG CHÂU


            TÌNH THU TrÀn Hồng Châu
Thu vŠ lòng hiu h¡t
Vàng thu chân tr©i røng
Gió lùa phên dÆu Ç°
Tê buÓt nºa tu°i Ç©i   
SÜÖng rÖi buÒn Çôi lÙa
Áo vàng rØng phong thÜa
HÒng nhån v¶i thiên di
Cánh bܧm chÆp ch©n mÖ
Tóc rÓi liÍu bên cÀu
Tóc thŠ liÍu bên song
Thi‰u n» nghiêng thuyŠn m¡t
Xanh bi‰c hÒn núi sông
Mây thu vŠ vô tÆn
Tình ngÜ©i cÛng phân vân
HÒ thu nܧc võ vàng
 Sen tàn ch®t bâng khuâng
 Ly bôi bên quán khách
Ngà say ánh tà huy
Sông thu bØng khói sóng
Hay sÀu dâng trong lòng
Tuy‰t phû màu quan tái
Chân mây có u hoài?
 Gºi ngÜ©i trong cánh cºa
Ti‰ng ÇÎch liÍu chÜÖng Çài
 Træng thu vŠ muôn hܧng
Træng thu khóc Çoån trÜ©ng
Cung hÒ say l» khách
Tri k› vÎ thùy thÜÖng
 ñêm nay trên lÀu v¡ng
 Nºa tr©i sao v¢ng v¥c
 M¡t say lÒng men Ç¡ng
 Ai rû såch buÒn thu?
 Ai mê Ç©i kiŠu mÎ,
 Ng©i sáng ánh kim thi
 ñÃt tr©i có mênh mông?
Tình thu truyŒn thÀn kÿ...
                                                                           (N±A KHUYA GIƒY TRĂNG )

No comments: