Thursday, August 30, 2012

PHẠM VŨ THỊNH * DICH THƠ ĐƯỜNG

Raûnh Roãi Dòch Thô
                                                                              Pham Vu Thinh

 

HOAØNG MAI KIEÀU VAÕN DIEÅU Hoaøng Mai kieàu thöôïng tòch döông hoàng
Hoaøng Mai kieàu haï thuûy löu ñoâng
Nguyeân khí phuø traàm thöông haûi ngoaïi
Tình lam thoân thoå loaïn löu trung
Ñoaûn thoa ngö chaåm coâ chu nguyeät
Tröôøng ñòch ñoàng xuy coå kính phong
Ñaïi ñòa vaên chöông tuøy xöù kieán
Quaân taâm haø söï thaùi thoâng thoâng
Nguyeãn Du
 NGAÉM CAÛNH CHIEÀU TAØN TREÂN CAÀU 
HOAØNG MAI
Naéng chieàu nhuoäm ñoû caàu Mai
Döôùi caàu gioøng nöôùc mieät maøi troâi xuoâi
Muø söông theo soùng nhaáp nhoâ
Xa xa maøu bieån môø môø xanh xanh
Gioøng trong cuoàn cuoän moâng meânh
Cuoán loâi hôi nuùi boàng beành xa ñöa
OÂng caâu naèm goái aùo möa
Thuyeàn con leû baïn troâi hoaøi trong traêng
Thaån thô ñoâi boùng muïc ñoàng
Tieáng tieâu thoåi gioù loái moøn quaïnh hiu
Thöông ai boùng nhoû ñöôøng chieàu
Tìm thô trong coõi tieâu ñieàu nhaân sinh
PhaïmVuõ Thònh. Sydney 10/01/97
 
 
HOAØI THUÛY BIEÄT HÖÕU
Döông Töû giang ñaàu döông lieãu xuaân
Döông hoa saàu saùt ñoä giang nhaân
Soå thanh phong ñòch ly ñình vaõn
Quaân höôùng Tieâu töông ngaõ höôùng Taàn
Trònh Coác (? - 896?)
 
TIEÃN BAÏN BEÁN SOÂNG HOAIØ
(1)
Xanh xanh ngaøn lieãu beán soâng Döông
Saàu cheát trong maøu hoa theâ löông
Tieáng tieâu ai voïng vaøo beán ñôïi
Toâi höôùng Taàn, anh höôùng Tieâu Töông
(2)
Xanh xanh döông lieãu soâng Döông
Maøu hoa khôi nhöõng saàu-thöông caûm-hoaøi
Beán buoàn voïng tieáng tieâu ai
Ngöôøi ñi keû ôû mieät maøi taâm tö
PhaïmVuõ Thònh. Sydney 02/11/97
 
 
TÖØ BIEÄT BAÏN BEÁN SOÂNG HOAIØ
Traàn Troïng San
Ñaàu beán soâng Döông xanh lieãu döông
Hoa döông buoàn gieát khaùch sang ngang
Saùo vang maáy tieáng, ñình chieàu toái
Baïn ñeán Tieâu Töông, toâi ñeán Taàn
 
Dòch baèng thô xöa :
Beân soâng lieãu môùi möøng xuaân (Hoa Tieân)
Thaáy hoa maø laïi boäi phaàn nhôù thöông (Ngoïc Kieàu Leâ)
Xa ñöa tieáng ñòch laàu söông (Voïng Phu)
Moät Taàn vôùi moät Tieâu Töông moät trôøi (Löõ Hoaøi Ngaâm)

VAÊN LAÂN GIA LYÙ TRANH Baéc Ñaåu hoaønh thieân daï duïc lan
Saàu nhaân yû nguyeät töù voâ ñoan
Hoát vaên hoïa caùc Taàn tranh daät
Tri thò laân gia Trieäu nöõ ñaøn
Khuùc thaønh hö öùc thanh nga lieãm
Ñieäu caáp dao laân ngoïc chæ haøn
Ngaân toûa truøng vi thinh vò tòch
Baát nhö thieân khöù moäng trung khan
Töø An Trinh (727)
NGHE TIEÁNG ÑAØN TRANH HAØNG XOÙM
(1)
Ñeâm taøn Baéc Ñaåu chao nghieâng
Goái traêng taâm töôûng xuoâi thuyeàn ñi hoang
Maùi taây thaáp thoaùng cung ñaøn
Tuyeát hoa thuïc nöõ mieân man caàm ñaøi
Khuùc baêng chöøng nhíu maøy ngaøi
Ñieäu run nghe laïnh ngoùn tay ngoïc hoà
Maøn the thoaûng chuùt höông mô
AÙi aân laûo ñaûo daät dôø chieâm bao
(2)
Ñeâm sao khaéc luïn canh taøn
Goái traêng cho yù nghó ñi hoang
Tieáng voïng ñaøn tranh töø gaùc veõ
Nhaø beân ngöôøi ñeïp daïo cung ñaøn
Khuùc ngaét chöøng cau ñoâi maøy lieãu
Ñieäu buoàn chaéc laïnh ngoùn tay ngoan
Beû khoaù maøn the e chaúng deã
Ñaønh möôïn chieâm bao aáp uû naøng
PhaïmVuõ Thònh. Sydney 02/12/97
 
NGHE NHAØ BEÂN GAÛY ÑAØN TRANH 
Traàn Troïng San
Sao Baéc ngang trôøi, ñeâm saép taøn
Ngöôøi buoàn voâ côù töïa nöông traêng
Chôït nghe treân gaùc tranh Taàn gaûy
Ñaõ bieát nhaø beân gaùi Trieäu ñaøn
Khuùc heát, maøy ngaøi chau gôïi nhôù
Ñieäu mau, ngoùn ngoïc laïnh maø thöông
Maøn ai khoùa baïc, coøn chöa môû
Thaø nguû cho mô thaáy maët naøng
NGHE NHAØ LAÙNG GIEÀNG GAÛY ÑÔØN
Bích Kheâ
(Thoaùt yù boán caâu sau)
Khuùc xong luoáng töôûng cau maøy
Laïi e ñieäu ruïc laïnh tay ngoïc lieàn
Maáy taàng khoùa baïc nghe im
Thoâi thaø veà nguû ñeå nhìn trong mô
 
 
ÑEÂM NGHE TIEÁNG ÑAØN NHAØ BEÂN
Löông Giang Nguyeãn Taán Phaùt (Taøn thu 1996)
Baéc Ñaåu ngang trôøi, ñeâm tan
Ngöôøi buoàn döïa boùng traêng vaøng baâng khuaâng
Chôït nghe vaúng tieáng tranh Taàn
Töø beân coâ Trieäu nhaø gaàn vang cao
Khuùc taøn, cöù ngôõ maøy chau
Ñieäu mau, laïi ngaïi laïnh ñau ngoùn ngaø
Maáy taàng traêng khoùa maøn hoa
Tìm vaøo moäng nguû ñeå maø gaëp nhau


Pham Vu Thinh Pham Vu Thinh

No comments: