Thursday, August 30, 2012

TS. PHAN VĂN SONG * NGÀY 2-9

Ngaøy 2 thaùng 9 vaø Maët Traän Daân Chuû TS Phan Vaên Song
Lòch söû Vieät Nam caän ñaïi laø moät chuoåi daøi nhöõng ngaøy Quoác Haän,haän thuø vì bò löôøng gaït, haän thuø vì khoâng cuøng chaùnh kieán vôùi keûthaéng laø nhöõng ngöôøi Coäng Saûn. Nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc löông thieän thuoäc caùc Ñaûng phaùi khoâng Coâng Saûn, thuoäc caùc Toân giaùo, thaäm chí nhöõng ñoàng chí CS, sau khi ñaáu tranh chung trong coâng cuoäc giaûi, phoùng Daân Toäc cuøng vôùi hoï, ñeàu, neáu khoâng bò loaïi boû, thuû tieâu, thì cuõng tuø toäi, soáng vaát va vaát vöôõng ñaàu ñöôøng xoù chôï, hoaëc may maén hôn nhö chuùng ta soáng tha höông caàu thöïc nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi.
Ngaøy 2 thaùng 9 1945, nhaân daân Haø noäi ñoàng loaït noãi daäy giaønh Ñoäc Laäp. Nhaân daân Haø noäi vôùi caùc toå chöùc caùch maïng thôøi baáy giô,øCoäng Saûn vaø khoâng CS, keå caû nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc khoâng ñaûng phaùi. Coâng trình cöôùp chaùnh quyeàn luùc aáy laø coâng trình cuûa toaøn theå nhaân daân vaø toaøn theå caùc toå chöùc vaø caù nhaân luùc aáy. Theá nhöng, nhö moïi ngöôøi ñeà bieát Hoà Chí Minh nhanh tay, nhaûy leân treân leã ñaøi vaø tuyeân boá Ñoäc Laäp, theá laø Vieät Minh coù coâng giaønh
Ñoäc Laäp. Thoâi theá cuõng ñöôïc. Trong cuoäc tranh ñaáu chaùnh trò, cöôùp coâng cuõng chaúng sao. Nhöng chaüng nhöõng hoï cöôùp coâng, xuyeân taïc ñaõ ñaønh, hoï coøn duøng moïi thuû ñoaïn ñeå thuû tieâu, boâi nhoï nhöõng phaàn töû khoâng ñoàng chaùnh kieán ñeå boùp meùo söï thaät lòch söû, ñoäc quyeàn yeâu nöôùc, ñocä quyeàn laøm lòch sö, vaø ñeå chöùng minh hoï coù lyù, saün saøng ñöa toaøn daân Vieät vaøo treân 30 naêm khoùi löûa, cheát choùc, ñieâu taøn.
Tröôøng hôïp cuûa Nguyeãn huu Ñang laø moät thí duï. NHÑ, moät ñaûng vieân CS, laø ngöôøi coù coâng xaây döïng caùi leã ñaøi, nôi maø HCM ñaõ ñöùng tuyeân boá Ñoäc Laäp, NVÑ veà sau soáng laây laát ôû ñaàu ñöôøng xoù chô, soáng aên xin, luïc thuøng raùc, nguï treân væa heø. Khi anh ta cheát ñi coù ñeå laïi moät cuoán nhöït kyù keå laïi caùi cuoäc ñôøi bò lôïi duïng cuûa anh ta, cuoán nhöït kyù coù ø leû bò maát tích ñaâu roài. Tröôøng hôïp cuûa nhaïc só Vaên Cao cuõng vaäy, ngöôøi taùc giaû cuûa baøi Tieán Quaân Ca duøng laøm quoác ca cuûa VNCS, soáng lay laát nhöõng ngaøy cuoái ñôøi cuûa mænh beân
væa heø vaø caïnh nhöõng ñoâng raùc.

Ngaøy hoâm nay, nhöõng ngaøy ñaàu theá kyû 21, coá queân ñi chuyeän xöa, nhöng lòch söû laïi vaãn tieáp tuïc dieãn taán bi kòch, ñaát nöôùc chuùng ta moät laàn nöõa laïi ñeán moät khuùc quanh môùi, caùch maïng laïi buøng noå.Caùch Maïng ñoøi Daân Chuû, Daân Quyeàn, Nhaân Quyeàn. Nhöõng dieãn vieân môùi ñöùng ñoøi quyeàn laøm ngöôøi, nhöng nhöõng khaåu hieäu cuõ vaãn laïi ñöôïc xöõ duïng laïi. Nhöng hoï ñoøi vôùi ai, ñauá tranh vôùùi ai ? than oâi, ñoái töôïng hoï laø nhöõng ngöôøi maø 50 naêm tröôùc ñaõ töøng
löôøng gaït cha, chuù, anh chò cuõa hoï. Hoï laø ai ? ta thöû kieåm ñieåm nhaän dieän caùc thaønh phaàn cuûa Maët Traän DC ngaøy hoâm nay. Haõy ñeå qua moät beân caùc thaøûnh phaàn haûi ngoaïi, ñoù chæ laø haäu thuaån, laø caùi loa cuûa nhöõng ngöôøi thatä söï ñaáu tranh taïi quoác noäi. Taïi quoác noäi hieän nay coù moät phaâén lôùn laø thaønh phaàn
KHOÂNG CS, ñaáu tranh töø nhöõng naêm khaùng Phaùp, ñaáu tranh choáng CS, nhöng khi ôû döôí cheá ñoä Coäng Hoøa, vaãn tieáp tuïc chieán ñaáu choáng ñoäc taøi, quaân phieät, phöông chaâm ñaáu tranh cuûa hoï laø choáng moïi Ñoäc Taøi, phöông caùch ñaáu tranh cuûa hoï laø phöông caùch phaûn khaùng ñoái laäp trong oân hoa,ø trong hieán ñònh, hoï laø nhöõng ngöôì ñaûng vieân cuûa Ñaïi Vieät QD Ñ, cuûa Vieät Nam QD Ñ, hai nhaân vaätñieån hình laø Giaùo Sö Nguyeãn Ñình Huy vaø nhaø baùo Nguyeãn Ngoïc Taân, trong khuoân khoå ngaén cuûa baøi naày toâi khoâng theå vieát tieåu söû cuûa caùc vò aáy. Thaønh phaàn thöù hai laø théaønh phaàn trí thöùc, hoï treû hôn
caùc vò tröôùc, hoï ñöôïc nuoâi döôõng trong cheá ñoä Coäng hoøa, hoï choáng ñoäc taøi tham nhuõng, hoï ôû laïi VN ñeå xaây döïng, vì hoï laøm nhöõng kyûõ thuaät vieân, ngaùy nay hoï tieáp tuïc ñaáu tranh choáng ñoä taøi vaø tham nhuõng, ñaïi dieän laø Baùc só Nguyeãn Ñan Queá. Thaønh phaàn thöù ba laø toaøn theå caùc ñaïi dieän caùc toân giaoù vaø caùc giaoù höõu cuûa hoï ; caùc vò tu só Phaät giaùo,caû Thoángnhaát laãn PG HoøaHaûoû, CaoÑaøi, caùc vò linh muïc, muïc sö, thaày giaûng Thieân Chuùa giaoù, nhaø thôøä Roâ ma hay Tin Laønh, chöa keå ñeán caùc ñaãn ñaàu caùc nhaø thôø Hoài Giaùo chaøm mieàn trung VN vaø vuøng Chaâu Ñoác, hoï ñoøi quyeàn ñöôïc töï do thôø phöôïng töï do toå chöùc phöông thöùc thôø phöôïng cuûa hoï. Ba thaønh phaàn naày goác gaùc
ôû mieàn Nam thôøi tröôùc naêm 1975, hoï quen loái suy nghó cuûa hoï vaø toå chöùc sanh hoïaït keå caû sanh hoaït choáng ñoái, hoï coù ngoïn ñuoác vinh quang Thích Quaûng Ñöùc thôøi choáng oâng Dieäm, hoï coù ngoïn löõa anh huøng Nguyeãn Thò Thu choáng taäp quyeàn CS ngaøy hoâm nay. Moât thaønh phaàn thöù tö ñaùng keå vaø raát aên khaùch truyeàn thoâng laø thaønh phaàn Phaûn Tænh, ho thuoc ä gia ñình CS, cöïu CS, coù chöùc coù phaän, coù oâng töoùng CS Traàn Ñoä, coù oâng taù CSù Hoaøng Minh Chính, coù oâng giaùo sö ñaïi hoïc Haø syû Phu, hoï baát maõn, hoï khoâng ñoàng quan nieäm, phöông thöùc cai trò cuûa caùc anh baïn ñang caàm quyeàn cuaû hoï, thaäm
chí coù nhöõng ngöôøi nhö nhaø vaên Döông Thu Höông, nhaø vaên ThaønhTín toá caùo, phaân taùch moå xeû caùch thöùc laøm vieäc cuûa nhöõng nhaøñang caàm quyeàn, thaønh phaàn naày vì cuøng xuaát thaân trong lyù luaän maùc xít, neân caùch ñaáu tranh cuûa hoï cuõng khaùc, hoï bieän luaän theo maùc xít, hoâ haøo, â xöõ duïng töø ngöõ bieän chöùng theo heä suy nghó cuûahoï … ÔÛ haûi ngoaïi chuùng ta cuõng vaäy, ngöôøi tî naïn lyù luaän oà aït, keû löu hoïc sinh Ñoâng Aâu bieän chöùng quanh co. Thoâi thì traêm hoa ñua nôû, traêm suoái vaãn veà soâng, mieãn sau muïc ñích cuoái cuøng vaãn laø
thaèng caàm quyeàn vaø cheá ñoä haén tan raõ.Nhung hayYcoi chöøng, baøi hoïc ngaøy 2 thaùng 9, Hoà chí Minh cöôùp coâng giaønh Ñoäc laäp vaãn coøn ñoù. Neáu ngaøy mai, taïi VN, moät nhoùm cöïu CS ñoåi danh xöng, laøm moät cuoäc caûi toå trieàu ñình, vôùi söùc eùp cuûa maët traän caùch maïng daân chuû, nhaûy leân caàm quyeàn söûa hieán
phaùp, cho tö ïdo, toå chöùc ñoái laäp, phong tréaøo, laäp ra hai ba ñaûng cuoâi,haát taát caû phe ñoái laäp thaät söï goác mieàn nam ñi choå khaùc chôi ? cöôùp coâng ñaáu tranh töø baáy laêu nay cuûa nhaân daân daân chuû thaât sö löông thieän ?
Vì vaäy, chuùng ta muoán traùnh vieäc aáy haõy, luoân baùm truï, ñoùng coïc vaøo nhöùng nhaân vaät löông thieän ñaõ coù nhöõng thaønh tích ñaáu tranh töø bao nhieâu naêm, töø nhöõng naêm naøo khaùng chieán choáng Taây, choáng Coäng, choáng Ñoäc taøi, quaân phieät, tham nhuõng… Chôù coù chaïy theo traøo löu, theo moát, phöông thöùc cho pheùp ta uyeån chuyeån,bieán caûi, nhöng khoâng cho pheùp ta xoaù kyù öùc chuùng ta nhöõng baøi hoïc traû baèng maùu vaø nöôùc maét cuûa bao theá heä cha anh cuûa chuùng ta.Ñöøng bieán chuùng ta thaønh nhöõng Nguyeån Huu Ñang hay Vaên Cao
cuûa theá kyû 21.
Xin džc ñÓi L¿c & Khai Thác Thi TrÜ©ng
ï

No comments: