Thursday, August 30, 2012

SƠN TRUNG * CON XÀ NIÊNG

CON Xà-NIÊNG
SÖn Trung
Thuª nhÕ, tôi rÃt thích truyŒn ÇÜ©ng rØng cûa Lan Khai. TruyŒn cûa ông thÆt hÃp dÅn, thú vÎ, ÇÜa chúng ta ljn m¶t th‰ gi§i xa xæm,huyŠn bí, v§i nh»ng bông lan rØng ngát hÜÖng, nhÛng c†p,beo, ma thiêng,nܧc Ƕc, và nh»ng cô gái MÜ©ng, Thái duyên dáng,ngây thÖ.
NhÜng con ngÜ©i tài hoa Çó không ÇÜ®c sÓng lâu . Vì ông làm thÜ kš cho m¶t hãng buôn NhÆt bän cho nên næm 1945 ông bÎ c¶ng sän gi‰t vŠ t¶i làm tay sai cho NhÆt bän! Ông mÃt Çi và th‹ loåi truyŒn dÜ©ng rØng cûa ông cÛng mai m¶t theo vì không ai có th‹ k‰ tøc con ÇÜ©ng ông Çi.
Tôi rÃt thích truyŒn NgÆm Ngãi Tìm TrÀm cûa ông. TruyŒn cûa ông m¶t phÀn là do tܪng tÜ®ng, nhÜng phÀn l§n ÇÜ®c xây d¿ng trên cÖ sª th¿c t‰, cÖ sª truyŠn thuy‰t trong nhân gian. NgÜ©i ViŒt Nam ta tin r¢ng trÀm là m¶t loåi cây quš, có ma thiêng trÃn gi», phäi có duyên l¡m m§i tìm ÇÜ®c trÀm. NgÜ©i ViŒt Nam ta ngày nay ngoài nghŠ Çi Çào vàng, ngÜ©i ta còn Çi tìm trÀm, vì trÀm rÃt Ç¡t, m¶t kš trÀm b¢ng m¶t kš vàng. MuÓn tìm trÀm, ngÜ©i ta phäi Çi tØng Çoàn,vào tÆn rØng sâu, có khi vài tháng tr©i m§i tìm ÇÜÖc m¶t cÆy trÀm. Vì Çi sâu trong rØng lâu nhÜ vÆy, ngÜ©i ta dÍ låc nhau, và thi‰u th¿c phÄm. ñ‹ tránh ma qu› cÛng nhÜ Ç‹ tránh Çói khát, ngÜ©i ta phäi tìm ljn các ông thÀy ngãi, mua m¶t cÛ ngãi Çã ÇÜ®c thÀy làm phép, ngÆm trong miŒng trong suÓt cu¶c hành trình. NhÜng ngÆm ngãi cÛng có tác håi. NgÆm ngãi quá th©i hån thì miŒng cÙng Ç©,không nói ÇÜ®c,thân th‹ m†c lông lá, ít lâu së Çi b¢ng bÓn chân, trª thành m¶t con thú rØng. Có ngÜ©i nói r¢ng khi ngÜ©i ngÆm ngãi Çi rØng vŠ, ngÜ©i nhà phäi lÃy cây ch°i quét nhà ÇÆp lên ÇÀu ba cái thì ngÜ©i Çó së tr© låi bình thÜ©ng. N‰u không , ngÜ©i Çó së bÕ nhà lên rØng ,trª thành thú vÆt.
Sau 1975, ngÜ©i ViŒt Nam chúng ta không ngÆm ngãi, cÛng không lên rØng tìm trÀm,nhÜng m¶t sÓ Çã hoá thành con xà niêng, da thÎt cháy Çen, tóc tai b©m x©m, không quÀn áo,không nói næng. Çi lang thang trong thành phÓ. ñó là nh»ng bà mË mÃt con, ngÜ©i chÒng mát v®, ông triŒu phú mÃt tài sãn.. . H† không quá khÙ, không tÜÖng lai và cÛng không hiŒn tåi, H† mÃt š thÙc, h† cÛng mÃt cä thân hình vì cái thân hình xÃu xa, còm cõi kia Çâu còn thu¶c vŠ h† ? H† không thuôc loài ngØÖi, h† không thu¶c thú vÆt, h† cÛng không thuôc gi§i ma qu›..
Sau 1975, ngÜ©i ViŒt Nam bÕ nܧc ra Çi rÃt Çông, trong sÓ Çó cÛng có nh»ng kÈ m¶t th©i hæng hái Çãu tranh hòa bình, nh»ng kÈ thân c¶ng.H† trÓn tránh ra Çi, và cán b¶ ÇÎa phÜÖng tÕ ra rÃt thú vÎ vì nhà cºa, tài sän cÛa kë vÜ®t biên tØ nay thu¶c vào tay cán b¶. M¶t sÓ Çã ljn nÖi an toàn . M¶t sÓ Çã ch‰t trên bi‹n cä. Nh»ng kÈ t° chÙc vÜ®t biên Ça sÓ là gan då và khéo léo, H† bÕ rÃt nhiŠu công phu trong viŒc mua ghe, Çóng tàu, và tÕ ra khôn ngoan trong viŒc mua b‰n bãi. Tàu chª ba chøc, công an gºi theo 10 ngØ©i hay hai ba chøc n»a. Không lë tØ chÓi ? Không lë quay vŠ ? H† Çành liŠu v§i m¶t sÓ ngÜ©i quá täi ! VŠ phía chúng ta, nhiŠu khi ta cÛng liŠu nh¡m m¡t ÇÜa chân. H† chÌ cho chúng ta thÃy con tàu Hy v†ng cûa chúng ta là m¶t tàu Çi bi‹n, dài hÖn chøc thÜóc. NhÜng khi lên tàu, chúng ta thÃy rÃt nän, con tàu Hy v†ng th¿c ra chÌ là m¶t chi‰c ghe dài vài thܧc.Trót Çóng tiŠn, không lë quay trª vŠ ?
Thành ng» " cùng h¶i cùng thuyŠn " trong ViŒt ng» rÃt hay, nó chÌ nh»ng ngÜ©I cùng chung cänh ng¶. ThÆt vÆy, lên trên tàu, h† cùng chung cänh ng¶ ly quÓc, ly gia. NhÜng tâm trång, cá tính, nguÒn gÓc khác nhau. M¶t sÓ là là dân chài, m¶t sÓ là nông dân, m¶t sÓ là sï quan, m¶t sÓ là trí thÙc, m¶t sÓ là thÜÖng gia, nhÜng m¶t sÓ là c¶ng sän.Và trên tàu, không phäi ai cÛng thÜÖng ai. Có m¶t ông chû tàu rÃt khôn ngoan. Ông Çóng hai chi‰c tàu. M¶t chi‰c kinh doanh. M¶t chi‰c cho gia Çình ông. Ông cho chi‰c kinh doanh Çi trܧc. Khi chi‰c kinh doanh Çi ÇÜ®c m¶t Çoån, ông g†i ÇiŒn thoåi báo công an. Trong khi công an vây b¡t chi‰c kia thì ông cho xuÃt phát chi‰c tàu gia Çình ông. Do Çó, ông Çi thoát. Ông Çã khôn ngoan theo phép dÜÖng Çông kích tây cûa binh pháp Tôn tº. Ông thoát khÕi ViŒt Nam nhÜng khi ljn gÀn Thái Lan , tàu ông m¡c nån. Ông Çã Çóng tàu hai Çáy Ç‹ Ç¿ng vàng båc, cûa cäi nhÜng sóng Çánh, tàu rã, bao nhiêu cûa cäi ÇŠu trút xuÓng Çåi dÜÖng.
M¶t sÓ rÃt l§n Çi không thoát Çã bÎ c¶ng sän b¡t låi. Kh° nhÃt là bÎ b¡t tåi miŠn Trung vì cán b¶ miŠn Trung rÃt Ƕc ác. BÎ b¡t trong Nam dÍ chÎu hÖn, nhÜng m¶t ÇÎa danh trong Nam ai cÛng §n lånh Çó là tråi tù B‰n Tre.
GÀn nhà tôi có m¶t bà già, m†i ngÜ©i g†i bà là bà sÜ! SÜ gì không chÒng mà có hai con ? Té ra bà này trܧc kia ª chùa, sau làm nghŠ bói toán kiêm c¡t l‹. Ngày xÜa bà lân la v§i các ông, các bà, tÆu ÇÜ®c cºa nhà. Sau 1975, bà trª thành ngÜ©i cûa cách mång. làm h¶i phø n», kiêm thanh tra nhân dân, suÓt ngày lân la nhà b†n cán b¶.Nhà này phäi Çi kinh t‰ m§i, nhà n† phäi h†c tÆp cäi tåo,phÀn l§n là do bà ton hót v§i b†n cán b¶.Bà rÃt khôn ngoan. Bàn gh‰,xa lông bà cÃt trên gác.Hoda,Suzuki bà che Çæy và cÃt trong xó. ñi Çâu bà m¥c áo rách. Bà làm ÇÖn xin tr® cÃp xã h¶i. Bà Çu®c b†n cán b¶ tin dùng rÃt m¿c. Bà ÇÜ®c Çi tham quan m¶t tråi tù nhân B‰n Tre .Khi b¡t ÇÜ®c ngÜ©i vÜ®t biên, bao nhiêu Çàn bà, con gái ÇŠu bÎ ÇÜa vŠ Çây. M§i ngày ÇÀu tiên, nh»ng ngÜ©i này Çã bÎ l¶t truÒng. Çã bÎ nh»ng bàn tay thô l‡ cûa b†n công an khám xét. Chúng khám xét kh¡p m†i nÖi trong cÖ th‹, nhÃt là ch‡ kín. Khi tù nhân Çåi tiŒn, chúng b¡t h† ngÒi bô, xong chuíng thò tay ho¥c lÃy que khŠu thº có vàng hay kim cÜÖng không.Và tØ Çó trª Çi, tù nhân n» lúc nào cÛng bÎ b¡t « truÒng. Khi lao Ƕng ngoài ÇÒng hay trong rØng,bÃt cÙ mùa nào, chuíng cÛng b¡t h† phäi trÀn truÒng trܧc c¥p m¡t dã man và khát khao cûa chúng.Ai không chÎu thì chúng chºi b§i, Çánh ÇÆp thÆm tŒ.
Tåi sao b†n công an låi dã man nhÜ vÆy ? Phäi chæng chúng m¡c bŒnh cuÒng dâm ? Phäi chæng chúng muÓn hành hå ngÜ©i phø n» ViŒt Nam ? Phäi chæng Çó là biŒn pháp mà chúng nghï r¢ng có th‹ khi‰n cho tù nhân n» không dám trÓn tråi ?
M¶t bu°i chiŠu kia, tôi Çåp xe qua miŠn Phú Lâm .Tôi ch®t thÃy ª Çàng xa, trên cánh ÇÒng hoang, m¶t ngÜ©i con gái trÀn truÒng chåy trong ánh n¡ng chiŠu. Da màu ÇÒng, thân th‹ nÄy nª thon ch¡c, Çôi chân dài nhÜ là m¶t l¿c sï th‰ vÆn h¶i. Tôi nghï Çó là m¶t ngÜ©i con gái chÙ không phäi Çàn bà vì thân hình qúá thanh mänh,g†n gàng. Và nàng cÛng không phäi là m¶t ngÜ©i Çiên vì hình tÜ®ng rÃt månh khÕe, tinh anh. Tôi nghï r¢ng Çó là m¶t tù nhân n» trên con dÜ©ng tìn t¿ do, trên con ÇÜ©ng trª vŠ mái Ãm.
Không bi‰t gia Çình nàng bÃy gi© ª Çâu ? Gia Çình nàng Çã vÜ®t biên hay Çi vùng kinh t‰ m§i ? Nàng trª vŠ có an toàn không hay låi bÎ công an b¡t giam ?

No comments: