Thursday, August 30, 2012

THƠ NGUYỄN DU 秋至

四時好景無多日,
拋擲如梭喚不回。
千里赤身為客久,
一庭黃葉送秋來。
簾垂小閣西風動,
雪暗窮村曉角哀。
惆悵流光催白髮,
一生幽思未曾開。


 THU CHÍ

Tứ thì hảo cảnh vô đa nhật,
Phao trịch như thoa hoán bất hối.
Thiên lý xích thân vi khách cửu,
Nhất đình hoàng diệp tống thu lai.
Liêm thuỳ tiểu các tây phong động,
Tuyết ám cùng thôn hiểu giác ai.
Trù trướng lưu quang thôi bạch phát,
Nhất sinh u tứ vị tằng khai.

 THU ĐẾN

Bốn mùa trời đẹp chẳng bao ngày
Thấm thoắt thoi đưa tháng với ngày.
Ngàn dặm xuân về lòng khách nhớ
Một sân thu đến lá vàng bay. 
Gió tây gác nhỏ rèm lay động
Còi sớm thôn xa tuyết ngập đầy.
Ngày tháng đi mau, tóc chóng bạc,
Một chút niềm tây chẳng giải khuây.
(Nguyễn Thiên Thụ dịch)


新秋偶興


江城一臥閱三周
北望家鄉天盡頭
麗水錦山皆是客
白雲紅樹不勝秋
此身已作樊籠物
何處重尋汗漫遊
莫向天涯嘆淪落
何南今是帝王州 

Tân thu ngẫu hứng
 
Giang thành nhất ngọa duyệt tam chu
Bắc vọng gia hương thiên tận đầu
Lệ Thủy, Cẩm Sơn giai thị khách
Bạch vân hồng thụ bất thăng thu
Thử thân dĩ tác phàn lung vật
Hà xứ trùng tầm hãn mạn du
Mạc hướng thiên nhai thán luân lạc
Hà Nam kim thị đế vương châu.


Đầu thu tình cờ hứng bút 

Ngoảnh lại gia hương nẻo mịt mù
Sông Lệ non Ngân đâu chẳng khách
Cây hồng mây trắng thảy đều thu
Chậu lồng vướng kiếp thôi đành đoạn
Sông nước vui chơi há dễ dầu
Luân lạc phương trời thôi chớ nghĩ
Bờ Nam đã thuộc đất Thần Châu.

 (Người dịch: Quách Tấn)

No comments: