Friday, August 24, 2012

SƠN TRUNG * GIÁO DỤC VIỆT NAM


Thº tìm ÇÜ©ng hܧngCHO N“N GIÁO DUC VIET NAM TÐ÷NG LAI


                                                                                                        SÖn Trung
Trong tÜÖng lai,c¶ng sän së bÎ tiêu diŒt, và m¶t chính quyŠn t¿ do, dân chû së ra Ç©i. NhÜng lúc bÃy gi© ,ÇÃt nܧc ViŒt Nam cÛng Çã tan nát, công viŒc cûa chính quyŠn m§I rÃt khó khæn. Phäi làm gì Ç‹ chÃn hÜng m¶t ÇÃt nܧc Çã bÎ c¶ng sän tàn phá ?
Sau Çây là nh»ng š ki‰n Çóng góp cho m¶t ViŒt Nam tÜÖng lai trong lãnh v¿c giáo døc.
I. BẢO T—N VˆN H¹A TRUY“N TH–NG.
ViŒt Nam Çã tÒn tåi trên bÓn ngàn næm và Çã nhiŠu lÀn chi‰n th¡ng ngoåi xâm. ñiŠu này chÙng tÕ ViŒt Nam Çã có nh»ng truyŠn thÓng tÓt ÇËp. ThÆt vÆy, nhân dân ta có nh»ng truyŠn thÓng Çáng yêu nhÜ th© phøng t° tiên, tôn kính cha me và các bÆc tôn trܪng, yêu ÇÃt nܧc, yêu lao Ƕng, yêu t¿ do, yêu ngÜ©I, yêu vÆt . . C¶ng sän Çã hu› bÕ truyŠn thÓng cÛ vì h† cho truyŠn thÓng cÛ ngæn cän bܧc ti‰n cûa h†. H† nghï r¢ng làm cách mång là phäi thay Ç°I tÃt cä do dó h† vu khÓng truyŠn thÓng cÛ là phong ki‰n, låc hÆu. S¿ th¿c, h† bÎt m¡t chúng ta låi Ç‹ chúng ta Çui mù mà Çi theo h†. H† b¡t con tÓ cha, v® tÓ chÒng là muÓn phá truyŠn thÓng cÛ. H† bäo chúng ta trung v§I Çäng, hi‰u v§I dân chÙ không phäi là trung v§I nܧc, hi‰u v§I cha mË. H† ph‰ bÕ uy quyŠn cha mË vì s® con nghe theo cha mË mà không theo Çäng, ho¥c nghe cha mË mà chÓng Çäng.
Công sän Çã phá hoåi các nÖi th© phøng,cÃm nhân dân tín ngÜ«ng bªI vì h† muÓn hu› diŒt các tôn giáo cÛ, b¡t nhân dân th© lãnh tø Các Mác , Lê Nin,Mao, HÒ ,theo tôn giáo c¶ng sän, tuân hành giáo ÇiŠu Mác Lê.
Ngày nay, chúng ta ra nܧc ngoài, phong tøc bän xÙ khác ta cho nên ta khó duy trì ÇÜ®c truyŠn thÓng cÛ.
Trong tÜÖng lai , chúng ta phäi khôi phøc låi nh»ng truyŠn thÓng ÇËp, nh»ng phong tøc,tÆp quán tÓt , bäo vŒ nh»ng di tích lÎch sº, duy trì nhân nghïa Çåo ÇÙc trong gia Çình và xã h¶i.
II. THÂU THÁI TINH HOA NHÂN LOAI.
Chúng ta Çã có m¶t nŠn væn hóa lâu Ç©I nhÜng vì ngoåi xâm , chi‰n tranh, và c¶ng sän tàn håi cho nên ÇÃt nܧc chúng ta ngày càng suy vong. ñÃt nu§c chúng ta cÛng nhu Ça sÓ nܧc Á , Phi ÇŠu thua kém nŠn khoa h†c kÏ thuÆt Âu MÏ. Do Çó chúng ta cÀn phäi h†c khoa h†c kÏ thuÆt Âu MÏ. Trܧc Çây, c¶ng sän chÓng Âu MÏ, nay c¶ng sän vuÓt ve Âu MÏ, nhÜng h† chÌ nh¡m møc Çích kinh t‰ ,h† không th¿c s¿ muÓn cäi thiŒn væn hóa,giáo døc,khoa h†c,kÏ thuÆt,chính trÎ . ..ViŒt Nam.
Trong tÜÖng lai, chúng ta phäi thâu thái tinh hoa nhân loåi, h†c hÕi nh»ng cái hay cûa các quÓc gia trên th‰ gi§i. Chúng ta tuy‹n sinh viên giÕi Çi du h†c ngoåi quÓc, m©I giáo sÜ ngoåi quÓc ljn ViŒt Nam giäng dåy, tr†ng døng các trí thÙc ViŒt Nam häi ngoåi, du nhÆp sách báo,máy móc, kÏ thuÆt tân ti‰n cûa Âu MÏ, phiên dÎch các tài liŒu h»u ích, lÆp các t° chÙc nghiên cÙu các ngành. . .L¿c lÜ®ng chû y‰u xây d¿ng ViŒt Nam tÜÖng lai chính là các trí thÙc ViŒt Nam häi ngoåi.
III. GIÁO DUC TOAN DÂN
Công sän cho r¢ng nŠn giáo døc c¶ng sän là nŠn giaó døc cûa giai cÃp vô sän nhÜng th¿c t‰, nŠn giáo døc này Çã phän b¶I giai cÃp vô sän, và phän b¶I ÇÃt nÜóc ViŒt Nam. NŠn giáo døc này Çã làm cho trình Ƕ khoa h†c,væn hóa ViŒt Nam ngày thêm kém cÕi vì h† Çã th¿c hiŒn chính sách ngu dân, bóp méo lÎch sº, kìm kËp nhân dân. NŠn giáo døc Çó chÌ tåo nên m¶t thi‹u sÓ æn trên ngÒi trܧc, và Ça sÓ phá hoåi. NŠn giáo døc c¶ng sän là m¶t nŠn giáo døc hình thÙc bªI vì h† chÌ nh¡m khóac cái áo trí thÙc cho các Çäng viên ngu dÓt v§I khÄu hiŒu " trí thÙc hóa vô sän " và chiêu bài chuyên tu, b° túc, Çåi h†c tåi chÙc.
Ch‰ Ƕ c¶ng sän kém xa ch‰ Ƕ quân chû và tÜ bän bªI vì trong hai ch‰ Ƕ này, ngÜ©I dân có th‹ ljn trÜ©ng và ai có tài cÛng ÇŠu ÇÜ®c tr†ng døng.
Møc tiêu cûa chúng ta là phøc vø quÓc gia, nghïa là phøc vø m†I tÀng l§p dân chúng, không phân biŒt giai cÃp,Çäng phái,tôn giáo, s¡c t¶c, tu°I tác.Trong tÜÖng lai, chúng ta mª trÜ©ng cho m†I tÀng l§p dân chúng, nh¡m ljn cÜ«ng bách giáo døc ti‹u h†c,trung h†c.
NŠn giáo døc tÜÖng lai nh¡m phøc vø m†I tÀng l§p dân chúng. Chúng ta mÕ trÜ©ng, l§p cho trÈ con và ngÜ©i l§n tu°I, trÈ bình thÜ©ng và trÈ Üu tú, trÜ©ng nam và trÜ©ng n», ngÜ©I lành månh cÛng nhu ngÜ©i tàn tÆt . . . bªI vì giáo døc là phäi thích Ùng cho tØng hång ngÜ©I, tØng khä næng.
IV. GIAO DUC T¼AN DIÊN :
NŠn giáo døc c¶ng sän mang tính cách nhÒi s†, nh¡m tuyên truyŠn ÇÜ©ng lÓi chû trÜÖng cûa Çäng. H† không chú tr†ng ljn ki‰n thÙc khoa h†c,væn h†c,nghŒ thuÆt mà chÌ chú tr†ng ljn chính trÎ. Công sän låi càng không chú tr†ng ljn Çåo ÇÙc con ngÜ©i. Công sän b¡t trÈ con yêu lãnh tø, yêu Çäng mà không bao gi© dåy trÈ yêu cha mË, thÜÖng m‰n anh em. NŠn giáo døc c¶ng sän vì xây d¿ng trên tinh thÀn vô sän và chû trÜÖng Çãu tranh cho nên k‰t qûa Çã tåo ra nh»ng con ngÜ©I dÓi trá , æn c¡p và bóc l¶t.
Trong tÜÖng lai, chúng ta phäi xây d¿ng m¶t nŠn giáo døc toàn diŒn nghïa là ÇÀy Çû các m¥t trí døc, ÇÙc døc, th‹ døc .
Chúng ta së xây d¿ng m¶t th‰ hŒ m§I có luân lš, Çåo ÇÙc, ÇÒng th©I có tài næng phøc vø ÇÃt nܧc. V§I giáo døc nhà trÜ©ng, giáo døc gia Çình và hŒ thÓng pháp luÆt nghiêm minh, chúng ta phäi tåo ÇÜ®c nh»ng thanh niên tÓt, h»u ích cho gia Çình và xã h¶i.
V. N“N GIÁO DUC QUÂN BµNH.
Ch‰ Ƕ c¶ng sän Çã hûy hoåi con ngÜ©I và ÇÃt nܧc. Ch‰ Ƕ c¶ng sän cùm kËp con ngÜ©I, b¡t con ngÜ©I hy sinh cho m¶t ch‰ Ƕ Ƕc tài,tàn båo. Ch‰ Ƕ tÜ bän quá tôn tr†ng t¿ do cá nhân. Hai th‹ ch‰ này ÇŠu không thích h®p cho con ngÜ©I và ÇÃt nܧc ViŒt Nam.
Chúng ta phäi xây d¿ng m¶t nŠn giáo døc quân bình,tránh xa m†I thái c¿c.
1. C¶ng sän dåy cæm thù, chúng ta dåy tØ bi, bác ái.Chúng ta phäi xây d¿ng nh»ng th‰ hŒ nhân ái ,công b¢ng, quân bình lš trí và tình cäm.
2. Công sän b¡t con ngÜ©I hy sinh cá nhân cho tÆpth‹.Tåi các nܧc c¶ng sän,trÈ con và ngÜ©I l§n bÎ bóc l¶t,hành hå, trong khi Çó tåi Âu MÏ, con ngÜ©I quá t¿ do, nhÃt là trÈ con Ç܆c xã h¶I nuông chiŠu quá Çáng khi‰n cho trÈ con phåm nhiŠu t¶I ác, và sÓ trÈ con 15 tu°I mang thai ngày càng gia tæng. Chúng ta phäi tránh nh»ng c¿c Çoan trên, cÓ g¡ng xây d¿ng nh»ng l§p ngÜ©I quân bình t¿ do v§I k› luÆt, quân bình quyŠn l®I cá nhân v§I quyŠn l®I tÆp th‹.
3.NŠn giáo døc Çåi h†c là giáo døc chuyên nghiŒp. Giáo døc ti‹u h†c và trung h†c là giáo døc ph° thông cho nên chúng ta phäi nh¡m Çào tåo nh»ng h†c sinh toàn diŒn. H†c sinh Âu MÏ chú tr†ng khoa h†c nhÜng lãng quên các b¶ môn khoa h†c nhân væn, xã h¶I, không rành sº kš, ÇÎa lš và cÛng không vi‰t thông thåo. Chúng ta phäi tåo nên nh»ng h†c sinh giÕi khoa h†c ÇÒng th©I cÛng khá vŠ væn h†c nghŒ thuÆt có lš thuy‰t Çi Çôi v§I th¿c hành, k‰t h®p ki‰n thÙc sách vÕ v§I kÏ næng cÀn thi‰t trong cu¶c sÓng, Ç‹ cho m¶t h†c sinh có th‹ làm ÇÜ®c nh»ng viŒc ÇÖn giän nhÜ cÀm búa sºa bàn gh‰, l¡p ÇiŒn , sºa ÇiŒn, làm vÜ©n, trÒng cây, sæm sóc cây cänh ,nÃu æn . . . ,và bi‰t xoay xª trong nh»ng trÜ©ng h®p khÄn cÃp.
4.Các nܧc Á châu b¡t h†c sinh ti‹u, trung h†c làm viŒc quá nhiŠu trong khi h†c sinh Âu MÏ låi quá ít. Chúng ta phäi dung hòa hai thái Ƕ trên, nên Ç‹ cho h†c sinh có gi© h†c låi có gi© nghÌ ngÖi, giäi trí.
5.C¶ng sän n¡m Ƕc quyŠn giáo døc. Ngày nay, c¶ng sän mª bán công, tÜ thøc nhÜng s¿ th¿c con båch tu¶c Çäng vÅn vÜÖn cánh tay chi phÓi, cá nhân chÌ là nh»ng tay sai ho¥c cha h©. Trong tÜÖng lai, chúng ta phäi trä låi tài sän,trÜ©ng Óc cho giáo h¶I, Çoàn th‹ và tÜ nhân , k‰t h®p giáo døc công và tÜ vì chính phû các nܧc xÜa nay bao gi© cÛng cÀn tÜ nhân h®p tác trong lãnh v¿c giáo døc.
 
 
 
 
MuÓn có m¶t ÇÜ©ng hܧng giáo døc tÓt ÇËp và thích nghi, khªI ÇÀu chúng ta phäi thi‰t lÆp m¶t h¶I ÇÒng giáo døc Ç‹ nghiên cÙu, soån thäo các chính sách và chÜÖng trình giáo døc ÇÒng th©I phäi soån thäo m¶t b¶ luÆt giáo døc.
ñÃy là nh»ng nét chính y‰u cho nŠn giáo døc ViŒt Nam tÜÖng lai, và là nh»ng ÇiŠu cÀn thi‰t phäi làm khi c¶ng sän ViŒt Nam søp Ç°.


SÖn Trung

No comments: