Friday, August 24, 2012

TUYẾT PHƯỢNG * CÔNG ƠN MẸCông Ön mË
Tuy‰t PhÜ®ng
MË nhÜ n¡ng s§m dÎu hiŠn,
TÃm lòng bát ngát Çôi miŠn thùy dÜÖng.
S§m hôm c¿c kh° træm ÇÜ©ng,
Nuôi Çàn con nhÕ gió sÜÖng dãi dÀu.
Dù cho tóc Çã båc màu,
D¡t dìu con cháu qua cÀu gió lay.
Dù con Çem cä Ç©i này,
CÛng không trä ÇÜ®c m¶t ngày công Ön.

No comments: