Thursday, August 23, 2012

GIA HỘI * CON MÈO


Con Mèo Trong ñ©i SÓng ViŒt Nam
Gia H¶i


TØ th©i xa xÜa, con ngÜ©i Çã nhÆn thÃy con mèo là m¶t vÆt dÍ thÜÖng cho nên ngÜ©i ta Çã b¡t mèo trên rØng vŠ nuôi. Dân xÙ nào cÛng thích nuôi mèo, nhÃt là các bà, các cô. NgÜ©i ViŒt Nam ta nuôi mèo có nhiŠu møc Çích. Møc Çích trܧc tiên là niŠm vui. Chó cÛng nhÜ mèo,gà, vÎt,bÒ câu là bån cûa con ngÜ©i. Nhìn thÃy con mèo, con chó Çi låi trong sân, ta cäm thÃy vui vÈ.Không gì buÒn cho b¢ng m¶t cæn nhà v¡ng vÈ,không ngÜ©i,không cây cÓi, không thú vÆt .Khi ta ra sân,rãi thóc cho gà,cho bÒ câu æn, chúng ta vô cùng thích thú khi thÃy loài vÆt bâu quanh ta, chen chúc nhau lÜ®m tØng håt thóc vàng.

Loài vÆt không nh»ng là cänh trí mà còn là m¶t phÀn tº giúp viŒc trong gia Çình. Có ngÜ©i coi trâu bò, chó mèo..là con cái trong gia Çình. M‡i loài làm m¶t viŒc, giúp cho gia Çình an ninh,thÎnh vÜ®ng:
" Chó gi» nhà,mèo b¡t chu¶t, gà gáy sáng."
Trong gia Çình ViŒt Nam, con chó là m¶t nhân viên an ninh, canh gi» tr¶m cܧp. Con mèo có nhiŒm vø b¡t chu¶t,n‰u không có mèo, thì chu¶t c¡n quÀn áo, phá ngõ ngách,æn h‰t lúa gåo( Tuy nhiên,không phäi mèo nào cÛng b¡t chu¶t và chu¶t nào cÛng s® mèo. Chu¶t cÓng có con hung d», c¡n ch‰t mèo!)
...Con trâu, con bò Çi cày, Çi bØa ngoài ru¶ng v§i chû.Còn con gà là cái ÇÒng hÒ báo thÙc cûa nông gia.Chúng rÃt h»u ích nhÃt là vào cái bu°i con ngÜ©i chÜa có ÇÒng hÒ.
Con mèo dÜ©ng nhÜ không Çóng m¶t vai trò tích c¿c trong phåm vi huyŠn bí nhÜ chó.NgÜ©i ta coi tܧng chó, ch†n chó tÓt Ç‹ l®i chû. Không ai nói ljn tܧng mèo. NgÜ©i ta thích mèo tam th‹ vì nó ÇËp. Sau này, ngÜ©i ViŒt Nam yêu mèo Xiêm vì mèo Xiêm có b¶ lông Ç¥c biŒt vì phÀn chót cÖ th‹ nó thÜ©ng có màu Çen hay màu mun( mõm Çen, cuÓi Çuôi Çen, cuÓi s®i lông Çen...) rÃt Ç¥c biŒt låi hæng hái b¡t chu¶t.
NgÜ©i ta cho r¢ng mèo ljn ª nhà mình là ÇiŠm xui, trái låi,n‰u có m¶t con chó ª Çâu chåy vào ª nhà mình, thì là ÇiŠm phát tài :

"Mèo ljn thì khó, chó ljn thì sang"
Tuy nhiên, ai mà ÇÜ®c mèo cho cái" nhau" cûa nó thì có sÓ giàu!Nên bi‰t r¢ng mèo rÃt kín Çáo, khi Çi vŒ sinh,nhÃt là khi ÇÈ con,mèo giÃu rÃt kín ( NgÜ©i ta nói:" giÃu nhÜ mèo giÃu cÙt" là th‰!),cho nên ít ai ÇÜ®c nhau mèo.
NgÜ©i tây phÜÖng thì s® mèo Çen, còn dân ta không chú š ljn nó. Tuy sÓng trong m¶t nhà, nhÜng chó và mèo có nhiŠu mâu thuÅn. NgÜ©i ta thÜ©ng nói:

" NhÜ chó v§i mèo" , "Mèo m¶t xó, chó m¶t nÖi"
là Ç‹ nóí anh chÎ em, v® chÒng hay cãi nhau.DÜ©ng nhÜ hai bên có thù truyŠn ki‰p. Chó thÃy mèo là Çu°i c¡n.Mèo nhÕ con hÖn nên phäi bÕ chåy. Mèo có tài trèo cao,nên tho¡t m¶t cái là mèo Çã nhäy lên bàn,lên nóc nhà, chó Çành ÇÙng dܧi dÃt giÜÖng m¡t tÙc giÆn. Chó vÓn cÆy công. Chó gi» nhà, chó còn sæn b¡t chu¶t. Không có chó thì kÈ tr¶m vÖ vét h‰t tài sän cûa chû. Theo quan Çi‹m cûa chó, thì con mèo là giÓng vô tích s¿,nó chÌ " æn no låi n¢m" nhÜ con heo. Con mèo có cái tÆt m¢m suÓt ngày bên b‰p lºa , rÒi låi Ìa trong b‰p. Cái tÆt xÃu nhÃt cûa mèo là tÆt æn vøng tuy r¢ng chó không phäi không có tÆt này.Bªi vÆy,tøc ng» ta có câu:" M« Ç‹ miŒng mèo" , " Chó treo mèo ÇÆy."
Con mèo lanh l®i nên thoát ÇÜ®c nhiŠu tai h†a, con chó chÆm chåp nên lãnh Çû m†i ÇiŠu :
" Con mèo làm b‹ nÒi rang,
Con chó chåy låi mà mang lÃy Çòn."

Con mèo không có công trång hÖn chó th‰ mà ÇÜ®c chû yêu quš hÖn. Nó ÇÜ®c bà chû, cô chû ôm Ãp trong lòng, cho ngÒi cånh bàn æn,ngÒi trên xa lông,Çôi khi còn ngÒi trên giÜ©ng.Còn chó phäi ÇÙng xa,không dám låi gÀn chû,lúc æn thì æn dܧi ÇÃt, và æn toàn xÜÖng xÄu!
Dân ta hay æn nhÆu nhÜng không ai æn thÎt mèo.NgÜ©i ta nói thÎt mèo æn xui,và dª. Dân ta cÛng không æn thÎt thÕ m¥c dù mÃy ông tây rÃt thích æn thÎt thÕ. Sau 1975, cá thÎt hi‰m hoi, nhiŠu nhà nuôi thÕ ÇÈ nhiŠu nhÜng cÛng bÕ bªi vì không ai mua. NgÜ©i ta nói thÎt thÕ æn nhÜ thÎt mèo! Ÿ Sàigon nay sÓ mèo hoang rÃt Çông. ( Ngay cä bên MÏ ,bên Pháp cÛng vÆy.) MÃy tay nhÆu chuyên b¡t tr¶m chó, trØ khi túng l¡m m§i b¡t mèo làm thÎt. Trung quÓc có m¶t th©i ra lŒnh gi‰t chim Ç‹ bäo vŒ mùa màng.ñ‹ bäo tÒn lúa gåo, ViŒt Nam và Trung quÓc Çã chû trÜÖng gi‰t chó mèo,cÃm làm bánh,làm phª...NhÜng than ôi. gi‰t chim thì sâu b† vùng lên , gi‰t mèo,gi‰t chó thì chu¶t gia tæng phá hoåi sän xuÃt. Các bÆc lãnh Çåo anh minh låi ra lŒnh nuôi mèo, nuôi chó,tha t¶i cho chim tr©i..Than ôi! Cách mång Çâu có phäi là Ç¥t ÇÀu xuÓng ÇÃt, chân lên tr©i?
Gia H¶i

No comments: