Thursday, August 23, 2012

SƠN TRUNG * MÙA XUÂN NĂM ẤY


Mùa Xuân Næm ƒy

SÖn Trung
LÜÖng sinh ra Ç©i vào t‰t næm mÆu thân 1968. Má cûa LÜÖng Çã bÒng LÜÖng chåy kh¡p nÖi tránh pháo kích cûa ViŒt c¶ng.Cæn nhà t° tiên Ç‹ låi cho ba má LÜÖng Çã trª thành ÇÓng gåch vøn.
Ba cûa LÜÖng là m¶t giáo viên trung h†c, Çã phäi vào quân trÜ©ng Thû ñÙc.Má cûa LÜÖng cÛng là m¶t giáo viên cûa trÜ©ng Nam ti‹u h†c tÌnh lÎ.
Tháng tÜ næm 1975, ba cûa LÜÖng Çã buông vÛ khí, trª vŠ nhà trong n‡i u buÒn khûng khi‰p. Má cûa LÜÖng an ûi ba LÜÖng:"Mình trª vŠ an toàn là may m¡n l¡m rÒi.Bi‰t bao ngÜ©i Çã ch‰t thÀm l¥ng trong nh»ng ngày ÇÀu xuân 75."
Nh»ng ngày ti‰p theo là nh»ng ngày buÒn nhÃt trong Ç©i cûa LÜÖng. Ba cûa LÜÖng cÛng nhÜ bao sï quan VNCH ÇÜ®c lŒnh Çi h†c tÆp chính trÎ m¶t tuÀn nhÜng th¿c t‰ là Çã ra Çi không ngày trª låi.Vì thu¶c gia Çình ngøy quân, ngøy quyŠn, má cûa LÜÖng bÎ sa thäi.
Má cûa LÜÖng cÛng nhÜ bao gia Çình khác Çã phäi bán quÀn áo, bàn gh‰...Ç‹ lo cho th¿c phÄm gia Çình.
Má cûa LÜÖng phäi tham gia vào hàng ngÛ buôn thúng bán bÜng Ç‹ sinh sÓng.Bà Çã bán xôi vào bu°i sáng. TØ trܧc, bà là cô giáo chÜa hŠ phäi lao Ƕng nhÜng nay phäi Çi b¶ kh¡p nÖi,vai mang gánh xôi n¥ng trïu.N‡i vui mØng cûa bà là khi bán såch gánh xôi.Bà buÒn bã m‡i khi bán ‰, phäi gánh xôi n¥ng trª vŠ.SuÓt ngày hôm Çó và mÃy hôm sau, anh chÎ em cûa LÜÖng phäi æn xôi thay cÖm. ñã nhiŠu lÀn má LÜÖng tính dËp gánh xôi xoay qua nghŠ khác vì buôn bán ngày càng thua l‡. MÃy nhà bán gåo Çã bán rÈ n‰p cho bà và cho bà mua chÎu. NhÜng khách hàng cûa bà cÛng Çói nghèo nhÜ bà, cÛng mua chÎu rÒi không trä tiŠn cho nên càng ngày bà càng cøt vÓn. Bà phäi ngÒi høi và chåy våy kh¡p nÖi. M¶t n‡i khó khæn khác låi xuÃt hiŒn bªi vì nhiŠu ngÜ©i bÎ nhà nܧc sa thäi,phäi tham gia vào Ƕi ngÛ buôn thúng bán bÜng.Trong xóm trܧc kia m‡i sáng chÌ có ba bà bán xôi,hai bà bán cháo ,nay thì có cä gÀn mÜ©i bà bán xôi,sáu bäy bà bán cháo...Cung thì nhiŠu mà cÀu ngày càng b§t, cho nên sau vài ngày khai trÜÖng, m¶t sÓ l§n Çã dËp buôn bán.
Mùa xuân 77, là m¶t mùa xuân Çáng ghi nh§. Má LÜÖng cùng vài bà bån hùn vÓn bán dÜa hÃu.Khi thuyŠn dÜa ghé ch®, chuÄn bÎ mang dÜa lên ch® bán, thì kh¡p ch® công an ÇÙng ÇÀy. H† không cho má LÜÖng bán dÜa hÃu tåi ch® nhÜ m†i næm bªi vì næm nay cä nܧc ti‰n lên h®p tác xã.Kh¡p nÖi, m†i ngành nghŠ ÇŠu vào h®p tác, buôn bán cá th‹ bÎ coi là låc hÆu, là phän Ƕng, bÎ Çäng và nhà nܧc cÃm tuyŒt. Má LÜÖng phäi ghé thuyŠn vào m¶t nÖi xa ch®, bán tÓng bán tháo ÇÜ®c m¶t ít nhÜng rÒi låi bÎ công an Çu°i Çi.CuÓi cùng gÀn nºa thuyŠn dÜa phäi thä xuÓng sông vì thúi gÀn h‰t.Mùa xuân næm Çó,anh em LÜÖng phäi chÎu m¶t cái t‰t nghèo kh° nhÃt Ç©i, trong khi má cûa LÜÖng n¢m liŒt giÜ©ng gÀn cä tháng tr©i m§i lành bŒnh.
SÖn Trung

No comments: