Thursday, August 23, 2012

SƠN TRUNG * WINTERLUDE


H¶i Tuy‰t Mùa ñông tåi Canada

SÖn Trung
                    Tåi Canada, m‡i mùa ÇŠu là m¶t dÎp Ç‹ con ngÜ©i chúc mØng,m¶t cÖ h¶i Ç‹ chúng ta thܪng thÙc        vÈ ÇËp chung quanh .Màu s¡c cûa th¡ng cänh Canada thay Ç°i theo tØng trang lÎch     Mùa xuân,khí hÆu Ãm áp, hàng triŒu Çóa hoa Tulip nª r¶ 
 kh¡p nÖi nÖi.

                 Mùa hè tr©i nóng bÙc, chúng ta Çi t¡m n¡ng ª bãi bi‹n, bÖi thuyŠn, Çi câu ª sông hÒ.        Mùa thu ljn, nông gia thu hoåch mùa màng và t° chÙc h¶i hè.Mùa thu ª Canada là mùa có nhiŠu màu      s¡c,Ç¥c biŒt tåi thû Çô Ottawa.                
Và mùa Çông ai bäo là lånh giá ? Mùa Çông Canada khªi ÇÀu vào 21 tháng chåp dÜÖng lÎch kéo                 dài ljn 21 tháng ba dÜÖng lÎch và nhiŒt Ƕ khoäng 20 Ƕ âm. Mùa Çông chính là mùa có nhiŠu lÍ                 h¶i quan tr†ng nhÜ lÍ Giáng sinh,T‰t dÜÖng lÎch và h¶i Tuy‰t Mùa ñông( Bal de neige). LÍ h¶i                này kéo dài tØ tuÀn thÙ hai tháng hai cho ljn h‰t tháng hai dÜÖng lÎch. ñây là lÍ h¶i mùa ñông                 l§n nhÃt ª Canada thu hút 600,000 du khách m‡i næm.
                Kh¡p Canada ÇŠu có h¶i tuy‰t nhÜng h¶i tuy‰t tåi các thành phÓ l§n nhÜ Toronto, Montreal thì rÃt náo
             nhiŒt, Ç¥c biŒt là tåi thû Çô Ottawa. Trong h¶i tuy‰t ,ngÜ©i ta t° chÙc nhiŠu cu¶c vui mang tính th‹ thao và
              væn hóa nghŒ thuÆt .NgÜ©i ta tr®t tuy‰t,tr®t bæng,Çua thuyŠn, Çua ca nô,và ca hát. Ta có th‹ nói H¶i Tuy‰t
              Mùa ñông có khoäng hàng træm hoåt Ƕng ngoài tr©i.


                    Tåi Ottawa,h¶i tuy‰t ÇÜ®c t° chÙc trên kinh Çào Rideau trong trung tâm thû Çô. Con kênh này         là nÖi tr®t bæng dài nhÃt th‰ gi§i v§i 8 kilo mét Çã ÇÜ®c duy trì bæng Ƕ.Ai cÛng Çi d¿ H¶i Tuy‰t        Mùa ñông. Cä nhà già trÈ l§n bé ÇŠu Çi tr®t bæng!                     
Trên b© kênh Rideau là nÖi t° chÙc cu¶c thi Çiêu kh¡c trên nh»ng täng bæng. Có khoäng ngàn công        trình Çiêu kh¡c rÃt ÇËp tåi hÒ Dow và công viên Confederation. Nh»ng tác phÄm Çiêu kh¡c này làm          sáng ng©i thành phÓ suÓt lÍ h¶i Tuy‰t Mùa ñĐông


OTTAWA S'Winterlude

                    In Canada, every season is a celebration, a new opportunity to appreciate the beauty that surrounds us.
             The colours of our landscape change as the pages of the calendar turn.
                    As spring warms the earth, millions of tulips come to life in an exposion of colour all acros the city.                    
And summer brings us hot,hazy days of sunbathing at the beach,sailing, boating and fishing at one of
                the hundreds of freshwater lakes and rivers . As autumn approaches, the farming communities begin to
                reap their harvests and celebrate with fall fairs and festivals. Autumn is a kaleidoscope of colour in
                Canada,especially in Ottawa, the capital of Canada.               
 Who said winter is dull? Winter is a wonderful season in Canada, and our wintertime is filled        with activities. Our typical winter starts on December 21st and last through March 21st with an       average temperature of 22minus degrees .In winter,we have a lot of festivals such as Christmas,
             New Year Festival and Winterlude.
                    Winterlude festival which typically takes place over three weekends in February, is one of        Canada's largest winter carnivals and draws over 600,000 visistors each year. In winter the Rideau       Canal in Ottawa is transformed into the world's longest skating rink,with eight kilometres of        cleared and maintained ice.Everybody attends the Winterlude. It' s not unsual to see entire          families enjoying the fun on skates. You'll find works of art in ice scultures at Dow's lake and
              Confederation Park. Brightly lit ice scultures adorn the city during Winterlude.
    


  The canal in spring looks a lot different! Instead of ice skaters, there are boats going up and down the canal and waiting at the locks to be lifted up to the next water level. Cycling and rollerblading along the canal path is a popular evening activity.
Here is a view looking towards Dows Lake from the Hartwell locks. Along the canal and the Rideau River there are many parks which provide lots of green space for walking, riding, or having a picnic. Many of these parks are locations for the Tulip Festival with thousands of tulips in bloom.

No comments: