Saturday, August 4, 2012

THƠ SONG NGỮ


NÓI VỚI DÒNG MISSISSIPPI

ngươi trôi tới đây từ phương bắc
ta giạt về đây từ phương đông                             
ta với ngươi cùng nhau trôi giạt                             
đời ta buồn, đời ngươi buồn không ?                   
ngươi buồn ư ? sao còn chảy xiết ?                   
càng đi xa, ngươi càng rộng sâu                             
ta buồn quá, ngó ngươi chóng mặt                   
ngàn trùng quê - nhớ - ta cúi đầu                   
đường ngươi đi phù sa rải khắp                             
sông xa quê sông biết nuôi người                   
đường ta đi tha phương cầu thực                             
muốn nuôi mình mà hết niềm vui                   
quê ta có sông Thu không cầu danh                   
cũng biết nuôi người và thương mình                   
cả đời ta ước như sông ấy                                       
chảy giữa tình yêu chảy quẩn quanh                   
vậy mà ta một ngày ra đi                                       
tới đây là đã biệt đường về                             
càng xa nguồn sông càng ngầu đục                   
chỉ khổ dòng trong thuở trước kia                   
ta với ngươi cách quê đều xa                             
đáng khi tâm sự phải sa đà                             
ngươi chẳng buồn chi ngươi chảy xiết                   
bỏ trời lưu lạc một mình ta...

HOÀNG LỘC
TO MISSISSIPPI
You have flowed down here from the North;
Like you, I have drifted over here from the East.
We’ve been similar in our leeway thenceforth;
My life is melancholy, is yours too, at least?
Do you grieve? Why are you still running fast?
The farther you reach the wider/deeper you grow.
I am so sad, dizzy looking at you rushing past;
Missing my far native land I bow my head low.
Along your path everywhere alluvium giving,
Away from source a river knows to nourish Man,
While my blind alley is in search of a living,
Wanting to feed myself with joy hardly I can.
Back home, I have the modest Thu Stream
Which also knows to nurse people and self-love.
All my life to be like that dear river I dream
To flow among Love, round and round to rove.
Nevertheless, adieu to my country! So fervid
Up to this place, my return seems a blindfold.
The farther from its origin it gets more turbid:
Distraught with disgrace -- Oh! pure flow of old!
You and me, we both are away from source:
We should have exchanged feelings all night.
Without worry, you continue your swift course,
Leaving me  all solitary in exile in this plight!

                              Translation by THANH-THANH
 

Biến-Loạn Miền Trung
không phải là
Biến Động Miền Trung.
 

”Biến-Loạn Miền Trung”
là một đại-nạn ác-liệt hơn,
do một siêu-quyền-lực quốc-tế và hàng chục chư-hầu,
gieo rắc lên khắp Miền Nam Việt-Nam,
trực-tiếp đạp đổ Chính-Thể Việt-Nam Cộng-Hòa.
Liên-lạc:
LeXuanNhuan@LeXuanNhuan.com

No comments: