Thursday, August 23, 2012

TIN TỨC

Tin TÙc

I. VIÊT NAM
 • K‹ tù tháng 12-1998, ViŒt Nam xi‰t ch¥t viŒc ki‹m soát mång lܧi Internet vì h† s® dân chúng trong nܧc džc ÇÜ®c các web page ViŒt Nam häi ngoåi và quÓc t‰, cùng liên låc v§i bên ngoài b¢ng E Mail.
 • CÀu b¡c qua sông Gianh do Pháp viŒn tr® sÙc ngÜ©i, sÙc cûa,do công ty quÓc doanh Thæng Long xây cÃt v§i kinh phí 240 t›, Çã ÇÜ®c khªi công tØ tháng 5-95 và ÇÜ®c khánh thành hôm 26-11-98, nhÜng Çã có 3 v‰t nÙt dài tØ 1 ljn 2 mét, r¶ng 1,5 mm. Ÿ ViŒt Nam ta có hai con sông l§n nhÃt mà tØ trܧc ljn nay chÜa b¡c cÀu là sông Gianh và sông Mekong. Nay Úc Çã xây cÀu qua B¡c MÏ ThuÆn, và Pháp viŒn tr® xây cÀu qua phà sông Gianh. VÅn là tÆp Çoàn tham nhÛng c¶ng sän æn chÆn tiŠn båc, xi mæng, s¡t thép...cho nên cÀu vØa xây Çã rån nÙt.
 • Thû tܧng Phan Væn Khäi tuyên bÓ nhân dÎp cuÓi næm t°ng Bí thÜ Lê Khä Phiêu sang chÀu Trung quÓc r¢ng ViŒt Nam không th‹ Ç°i m§i chính trÎ vì làm nhÜ th‰, ch‰ Ƕ c¶ng sän së bÎ søp Ç°.
 • TrÀn ñ¶ Çã vi‰t xong ngày23-9-98, m¶t bút kš có nhan ÇŠ" M¶t Cái Nhìn Trª Låi".Ông chia cu¶c Ç©i ông làm 4 giai Çoån:
  • Th©i h†c sinh,ông ܧc mÖ m¶t cu¶c sÓng lš tܪng.
  • Th©i kháng chi‰n chÓng Pháp : Çi b¶ Ƕi, lÆp nhiŠu chi‰n công.
  • Sau 1975, 18 næm làm l§n ( lš thuy‰t gia c¶ng sän, Phó thû tܧng) nhÜng thÃy ÇÃt nܧc vÅn nghèo kh° nhÜ xÜa.
  • Th©i hÜu trí: Çi kh¡p nܧc,thÃy nhiŠu cänh gian tham,Çàn áp,bóc l¶t ch£ng khác th©i Pháp thu¶c.
  Ông ÇÜa ra nh»ng nhÆn ÇÎnh sau vŠ Çäng và nhà nܧc:
  1. B¶ máy Çäng và nhà nܧc quá cÒng kŠnh: quá nhiŠu b¶ viŒn và cÖ quan.
  2. B¶ máy công an to l§n quá.
  3. HŒ tÜ tܪng thÓng trÎ tÃt cä.
  4. Quá chênh lŒch gi»a giàu và nghèo.
  K‰t luÆn, ông có bài thÖ:
  "Nh»ng mÖ xóa ác ª trên Ç©i,
  Ta phó thân ta v§i ÇÃt tr©i.
  Ác xóa Çi thay b¢ng c¿c thiŒn,
  Tháng ngày bi‰n hóa ác luân hÒi"

 • VÅn tin vŠ TrÀn ñ¶.ChiŠu ngày 4 tháng 1-1999,chi b¶ vø Væn Hóa Giáo Døc thu¶c Væn Phòng quÓc h¶i c¶ng sän ViŒt Nam Çã h†p và Çi ljn quy‰t ÇÎnh khai trØ TrÀn ñ¶ ra khÕi Çäng c¶ng sän ViŒt Nam. Trong bÙc thÜ ngõ, ông vi‰t:"Tôi Çã là Çäng viên 58 næm(48-98).Tôi không ª trong Çäng nhÜng tôi còn là m¶t ngÜ©i dân,tôi vÅn gi» nguyên š ki‰n cûa tôi.Ông nói ông không ngåc nhiên vì Çäng khai trØ ông, nhÜng ông ngåc nhiên vì nh»ng giÃc mÖ ban Çâu låi bi‰n thành hiŒn th¿c chua chát. Ông cho r¢ng trܧc sau Çäng cÛng phäi Ç°i,n‰u không Ç°i thì ch‰t."
 • Sau khi Çäng khai trØ TrÀn ñ¶, m¶t sÓ sï quan và Çäng viên cao cÃp Çã lên ti‰ng ûng h¶ TrÀn ñ¶ nhÜ là Çåi tá Phåm QuÓc DÜÖng,chû nhiŒm Tåp chí LÎch sº Quân ñ¶i, Hoàng H»u Nhân, bí thÜ thành ûy Häi Phòng..
 • Ngày 18 tháng 1-1999,khoäng 2000 ÇÒng bào Nam Cali Çã tø tÆp tåi Little Saigon, gÀn ÇÜ©ng Bolsa Ç‹ phän ÇÓi m¶t chû tiŒm cho thuê bæng vidéo Çã treo c© c¶ng sän và änh HÒ Chí Minh.
II .TH GII
 • Ngày thÙ bäy 19 -12-98, Hå viŒn Hoa kÿ Çã h†p Ç‹ bÕ phi‰u cho viŒc truÃt ph‰ t°ng thÓng Clinton. Trܧc Çây, t°ng thÓng Andrew Johnson Çã bÎ luÆn t¶i khi‰n ông bÎ mÃt chÙc vào næm 1968.
  Tháng giêng næm 1999, thÜ®ng viŒn së h†p và quy‰t ÇÎnh viŒc này. N‰u 2/3 nghÎ sï tán thành bän cáo trång cûa Hå ViŒn, t°ng thÓng Clinton së phäi ra Çi. NhÜng ông tuyên bÓ là không tØ chÙc.
 • ChiŠu 19 tháng 12-1998, trong lúc Çang bÎ HåviŒn luÆn t¶i,t°ng thÓng Clinton hå lŒnh tÃn công Iraq. ñây là cu¶c chi‰n tranh ÇÖn phÜÖng vì Iraq im l¥ng. Liên ti‰p 4 Çêm máy bay B52 cÛng nhÜ các pháo håm Çã liên ti‰p tÃn công d» d¶i v§i các hÕa tiÍn Tomahawk. M‡i hÕa tiÍn này giá khoäng m¶t triŒu mÏ kim ,và trong bÓn ngày, MÏ Çã phóng Çi khoäng 400 hÕa tiÍn loåi này. ChÌ có Canada,Anh quÓc ûng h¶ quy‰t ÇÎnh cûa Hoa Kÿ.
  Cu¶c tÃn công này có ich l®i gì cho MÏ và th‰ gi§i? T°ng thÓng MÏ bäo là Ç‹ cÙu nhân loåi khÕi bÎ bom vi trùng,bom hÖi Ƕc do Iraq ch‰ tåo.
  • NhÜng chÌ tÃn công trong 4 ngày thì có triŒt hå ÇÜ®c các cÖ sª và mÜu toan cûa Iraq ch‰ tåo vÛ khí hóa h†c không?
  • Th¿c tâm Hoa kÿ muÓn giäi quy‰t tÆn gÓc ng†n vø vÛ khí hóa h†c, hay chÌ là m¶t cái c§ Ç‹ cÙu vãn uy tín Clinton trong lúc bÎ Hå viŒn bÕ phi‰u truÃt ph‰?
  • Chính nܧc MÏ Çã không Üa ch‰ Ƕ quân chû cûa Iran và Iraq, Çã ûng h¶ các l¿c lÜ®ng dân chû tåi Trung ñông .Chính MÏ cÛng Çã ÇÜa Saddam Hussein lên ngôi vÎ ngày nay.
   Có lë Hoa kÿ nên xem låi chính sách ÇÓi ngoåi cûa mình.

No comments: