Thursday, August 23, 2012

TRẦN HỒNG CHÂU * BƯỚM TRẮNG

Bܧm Tr¡ng

TrÀn HÒng Châu
Sông xanh xanh, sông chª ÇÀy ân ái
TrÜ©ng hÒng hÒng trÜ©ng mang mãi tình non
Quá gÀn nhau sao vÅn còn quan äi
MÃy mÜÖi l§p phù kiŠu dáng m¡t em
Chû nhÆt Çây n¡n nót ch» thÖ hÒng
Lòng phÖi ph§i h¶i mª gió nhÜ nhung
Ghé Thiên thai anh trao tình thú nhÃt
Tay ghi dòng nhÆt kš bu°i tÜÖng phùng
 Áo tr¡ng xÜa bܧm cÛ còn vÜÖng vÃn
ñêm thao thÙc hÒn chïu n¥ng buÒn thÖ
 M¶ng mÖ anh say say mÀu hÒng phÃn
Tóc huyŠn châu trong khung cºa trÜ©ng bên
B© sông thÖ gió vÜÖng tình bܧm tr¡ng
Em Çi nhanh nón nhÕ gót hÒng son
B‡ng hoa lá chÆp ch©n trong v¡ng l¥ng
 HÒn bâng khuâng r¿c r« ánh lÜu ly
Bܧc ngÆp ngØng vân vi mi ch§p nhË
Tình mang mang hò hËn mái Çò xÜa
M¶ng thanh xuân tu°i ng†c vŠ Çây nhé
VŠ Çây nhé bܧm tr¡ng m¶ng thanh xuân.
TrÀn HÒng Châu

No comments: