Saturday, September 1, 2012

TAP CHI VAN HÓA VIỆT NAM 40

 
 
SƠN TRUNG 
v§i s¿ c¶ng tác cûa các væn h»u

chúc mØng næm 2002
th‰ gi§i hòa bình
viŒt nam t¿ do dân chû th¿c s¿
 


N¶I DUNGThông Cáo cûa Væn Phòng ViŒn Hóa ñåo 2
Tin Hà N¶i : ñÙc HÒng Y Phåm Dình Tøng
NguyÍn Chí ThiŒn Tu°i TrÈ VIŒt Nam
ý Lan  PhÕng VÃn Olivier Dupuis
Pham Minh PhÜÖng MÜÖn Dao Gi‰t NgÜ©i
  SÖn Trung  C© Tây SÖn
  Võ Kÿ ñiŠn Có Nh»ng CÖn Sóng
Quäng ThuÆn HÆn Nam Quan
 

 
40
tháng 1-2002
Updated Agust, 2012

No comments: