Monday, September 3, 2012

Ý NGA * VỎ DÀY MÓNG NHỌN

VOÛ DAØY, MOÙNG NHOÏN
YÙ Nga
Bí thö thaønh uûy* bao che
Neân aên cöôùp môùi keát beø tung heâ
Coâng an, töôùng, taù... laøm heà
Ñieàu tra cöûa tröôùc, gom veà cöûa sau
Cao hôn Thöù tröôûng laøm giaøu**
Naêm cam, möôøi quyùt... bieát ñaâu boû tuø? YÙ Nga
*Bí thö thaønh uûy Saigon, coøn laø uûy vieân Boä Chính Trò csVN (tröôûng ban Kinh Teá).
**"Trung öông ñaûng CSVN xaùc nhaän cho thaáy coù nhaân vaät cao hôn caáp thöù tröôûng
aên chòu trong vuï Naêm Cam"
Theo tin cuûa Chicago Vieät Baùo soá 36, trang 33

No comments: