Saturday, September 1, 2012

SƠN TRUNG * HAI NGƯỜI ĐỆ TỬ

SƠN TRUNG * HAI NGƯỜI ĐỆ TỬ

Câu chuyŒn xäy ra Ç©i Lê Thánh tông.Kh¡p nu§c thái bình thånh trÎ, dân chúng chæm lo làm æn, kÈ h†c væn,ngÜ©i h†c võ, kÈ làm ru¶ng, ngÜ©i làm th®, ai cÛng hæng hái ra sÙc làm viŒc . Tåi Ƕng HuyŠn Không trên núi HÒng Lïnh bÃy gi© có HÜ TÎch Çåo nhân lÆp tÎnh am tu hành. ñÜ©ng lên núi rÃt khó khæn,tØ am vŠ thôn trang phäi Çi khoäng hai ngày ÇÜ©ng núi. Ngoài viŒc tu hành, Çåo nhân còn mª trÜ©ng dåy võ, dåy y thuÆt, dåy bói toán. H†c trò cùng thÀy khai hoang lÆp tråi, trÒng lúa khoai t¿ túc. M‡i tháng m¶t lÀn, các h†c trò mang mây,sâm, khoai mài, cû nâu ...vŠ ch® Ç°i gåo, muÓi,väi... Trongh†c trò cûa Çåo nhân, có SÖn và Linh là hai h†c trò giÕi. SÖn vÓn ngÜ©i Thanh Hoa n¶i, thông minh,tuÃn tú,ham võ nghŒ. Linh ngÜ©i ThuÆn Hóa,tính tình hiŠn lành, thích y dÜ®c. Cä hai ÇÜ®c Çåo nhân thÜÖng m‰n, truyŠn cho h‰t sª h†c. Sau ba næm theo thÀy h†c Çåo, cä hai ÇÜ®c thÀy cho phép xuÓng núi, Çem tài giúp Ç©i. Linh lúc này Çã có v® con.Linh Çem h‰t tài næng và tâm huy‰t phøc vø bŒnh nhân. Ai muÓn trä bao nhiêu cÛng ÇÜ®c.Linh không bao gi© Çòi hÕi tiŠn båc. M¶t vài näi chuÓi,m¶t vài con cá, vài ÇÃu gåo ÇŠu không thành vÃn ÇŠ.Nºa Çêm mÜa bão,ÇÜ©ng xa xôi, Linh không quän ngåi khi có ngÜ©i ljn cÀu cÙu. Nh»ng con bŒnh thÆp tº nhÃt sinh ÇŠu ÇÜÖc Linh cÙu khÕi. Trong vài næm, ti‰ng tæm cûa Linh vang dÆy kh¡p vùng. V® con Linh rÃt t¿ hào vŠ Linh.
SÖn là m¶t thanh niên Ƕc thân vì chàng muÓn ränh rang Ç‹ theo thÀy h†c nghiŒp.NhÜng trܧc khi theo thÀy h†c tÆp, SÖn Çã có ngÜ©i yêu, m¶t thi‰u n» n°i ti‰ng xinh ÇËp nhÃt vùng.Khi trª vŠ làng, SÖn làm lÍ thành hôn v§i ngÜ©i yêu. SÖn theo nghŠ nông là nghŠ cûa ông cha mÃy Ç©i. Chàng låi mª l§p dåy võ cho các thanh niên trong làng vào m‡i tÓi.L§p h†c tÀm thÜ©ng này ch£ng bao lâu cÛng n°i ti‰ng. Các võ sinh do SÖn huÃn luyŒn Çã Çi dánh võ kh¡p nÖi và Çã giÆt nhiŠu giäi thܪng trong nh»ng ngày lÍ h¶i nhÃt là trong dÎp T‰t. Trong vùng có cÆu Bºu là con trai cûa m¶t chánh t°ng. Y Çã yêu v® SÖn nhÜng bÎ nàng c¿ tuyŒt. Y cÛng là tay thích võ nghŒ.Y Çã nhiŠu lÀn giao ÇÃu cùng SÖn nhÜng bÎ Çánh ngã trên lôi Çài nên y hÆn SÖn vô cùng.Y bèn lÆp mÜu cùng m¶tbån bè trä thù. Bi‰t m‡i tÓi sau bu°i dåy võ, SÖn thÜ©ng ra vŠ m¶t mình và phäi bæng qua m¶t quãng rØng thÜa. Bºu cùng bè bån phøc kích trong rØng vào m¶t Çêm tÓi.Khi SÖn Çi t§i, cä b†n xông ra Çánh Çòn h¶i ch®. Mãnh h° nan ÇÎch quÀn hÒ.TrÆn Çó SÖn bÎ tr†ng thÜÖng, phäi n¢m nhà ÇiŠu trÎ mÃt nºa næm tr©i m§i Çi ÇÙng ÇÜ®c.Khi sÙc khÕe Çã hÒi phøc, SÖn låi lên ÇÜ©ng tìm ljn thÀy cÛ. G¥p thÀy, SÖn thuÆt låi chuyŒn mình Çã träi qua, và trình bày th¡c m¡c cûa mình:
-"ThÜa thÀy, muÓn Çánh kÈ ÇÎch, ho¥c muÓn chÓng v§i sÙc cÙng månh ª bên ngoài, ta phäi vÆn n¶i công.NhÜng khi ta chÜa vÆn n¶i công mà kÈ ÇÎch xông Çánh bÃt ng© kh¡p bÓn phía, thì ta phäi làm sao?"
ñåo sÜ trÀm ngâm khá lâu rÒi m§i Çáp:
"BÆc tu luyŒn lâu næm thì ÇÜ®c linh giác và cÜÖng khí h¶ th‹. KÈ ÇÎch chÜa ljn thì mình Çã cäm nhÆn ÇÜ®c lÆp tÙc.ñó là linh giác.Khi kÈ ÇÎch xuÃt hiŒn, dù y månh và nhanh bao nhiêu cÛng không th‹ t§i gÀn và xâm phåm vì ta Çã có cÜÖng khí h¶ th‹. NgÜ©i ÇÜÖc nhÜ th‰ rÃt hi‰m. Còn chúng ta là thÜ©ng nhân, dù vÆn n¶i công nhanh bao nhiêu cÛng không th‹ tránh ÇÜ®c Çao ki‰m bÃt ng©. Tuy nhiên, chúng ta cÛng có phÜÖng pháp kh¡c phøc.ñó là dùng phÜÖng pháp bí truyŠn n¶i công,bÃt cÙ lúc nào, dù Çi ÇÙng n¢m ngÒi ÇŠu phäi nhÃt tâm quán tâm nhÜ Çá, nhÜ s¡t...Sau m¶t th©i gian. næm næm hay mÜ©i næm,ta Çã th¿c s¿ thành Çá, thành s¡t thì ta có th‹ chi‰n th¡ng kÈ thù."
Nghe l©i sÜ phø, SÖn ª låi tÆp luyŒn.
Công viŒc trÎ bŒnh cûa Linh ngày m¶t thành công tÓt ÇËp. Dù Linh không lÃy tiŠn nhÜng bi‰t bao phú gia, bao hoàng thân quÓc thích cÛng tìm ljn trÎ bŒnh và cung phøng vàng båc.Linh Çã mua thêm ru¶ng ÇÃt và xây tòa ngang dãy d†c. M¶t ngày có m¶t træm bŒnh nhân ljn xin ch»a trÎ. SÖn phäi lÆp bŒnh xá cho bŒnh nhân có ch‡ trú n¡ng mÜa và nghÌ ngÖi.Linh phäi thuê ngÜ©i hái thuÓc,phÖi thuÓc và phøc vø bŒnh nhân.bŒnh nhân låi tæng lên hai træm,ba træm ngÜ©i m¶t ngày.Linh bÕ æn,bÕ ngû Ç‹ sænc h†. MÒng næm,ngày t‰t Linh cÛng không ÇÜ®c nghÌ. Linh m¶t ngày m¶t xác xÖ. CuÓi cùng Linh m¡c m¶t chÙng bŒnh nan y: bŒnh lao, k‰t quä cûa nh»ng tháng ngày làm viŒc quá sÙc.Linh Çã treo bäng cáo Óm nhÜngngÜ©i bŒnh dÒn låi quá Çông.H† không chÎu giäi tán.Mùi nܧc ti‹u, mùi hôi hám xông lên nÒng n¥c kh¡p xóm, kh¡p làng.
M¶t bu°i sáng, cä làng xóm ÇÜ®c tin Linh cùng gia Çình Çã âm thÀm trÓn Çi.
Sau mÜ©i næm tÆp luyŒn,SÖn Çã thành công. Con ngÜ©i SÖn Çã bi‰n thành s¡t thép th¿c s¿. Dù kÈ ÇÎch Ƕt nhiên tÃn công, SÖn không cÀn phän công, kÈ ÇÎch n‰u không bÎ d¶i væng ra xa thì cÛng ch£ng làm cho SÖn Çau ǧn hay bÎ thÜÖng. NhÜng tØ Çó lòng SÖn buÒn bã vô cùng.Trong Çêm ÇÀu tiên tái ng¶ sau mÜ©i næm xa cách, v® SÖn Çã gãy xÜÖng ng¿c và tay chân vì nh»ng cº chÌ âu y‰m cûa SÖn.Sau này, v® SÖn lành bŒnh, SÖn vÅn thÃy có m¶t cái gì Ç°i khác trong chàng. Chàng không Çam mê, không buÒn,không giÆn nhÜ trܧc Çây. Chàng không còn cäm thÃy mùi thÖm cûa hÜÖng cau. Chàng không cäm thÃy vÎ ng†t ngào cûa lúa m§i, cûa trái cây trong vÜ©n.NhÃt là chàng không còn cäm ÇÜ®c cái ngây ngÃt cûa thú ôn nhu bªi vì toàn thân chàng cho ljn trái tim, tÃc lòng Çã th¿c s¿ bi‰n thành Çá. BuÒn rÀu, chàng låi lên núi tìm thÀy cÛ.BÆc sÜ nay Çã trên træm tu°i, mÌm cÜ©i bäo chàng:
NgÜ©i luyŒn võ có nhiŠu cÃp bÆc, có nhiŠu giai Çoån. Giai Çoån thÙ nhÃt là luyŒn thân th‹ nhÜ s¡t.Giai Çoån thÙ hai là luyŒn tâm nhÜ s¡t.Giai džan thÙ ba là luyŒn tâm và thân nhÜ ngÜ©i thÜ©ng. Con hãy xem.Ræng cÙng mà røng trܧc,lÜ«i mŠm mà tÒn tåi lâu dài.Con låi hãy xem. Nܧc cÙng hay mŠm? Nܧc mŠm mà làm mòn Çá.Nܧc y‰u hay månh? Nܧc có khi mŠm måi, có khi dÛng mãnh cuÓn phæng nhà cºa, thành quách, Çê ÇiŠu. Chí cÜÖng chÜa phäi là tÓt.Kinh DÎch nói: "Âm nhu tÜÖng thôi nhi sinh bi‰n hóa."Chí cÜÖng, chí nhu ,chí âm, chí dÜÖng là thái quá,là bÃt cÆp, là ch‰t." Phäi có cÜÖng có nhu.Nܧc vØa cÜÖng vØa nhu. Con ngÜ©i phäi có nhu lÅn cÜÖng.XÜÖng là cÜÖng, gân và thÎt là nhu nhÜng gân thÎt cÛng có th‹ bi‰n thành s¡t thép. ñÓi v§i bÆc võ sï thÜ®ng thØa, ng†n lá, s®i giây cÛng có th‹ thành võ khí l®i håi không thua Çao ki‰m.Con bÕ nhu tìm cÜÖng là thi‰ut. Bây gi© con bܧc qua giai Çoån ba:cÜÖng nhu hòa h®p, trong nhu có cÜÖng,trong cÜÖng có nhu. Âm dÜÖng bi‰n chuy‹n, cÜÖng nhu hòa h®p là võ Çåo mà cÛng là nhân Çåo, thiên Çåo.
Nghe l©i thÀy, SÖn trª vŠ nhà làm m¶t nông dân tÀm thÜ©ng, không nói ljn chuyŒn võ nghŒ và giao ÇÃu nhÜng Çêm nào SÖn cÛng thiŠn ÇÎnh Ç‹ ÇiŠu chÌnh thân tâm.Sau khi bÆc tôn sÜ c«i håc vŠ tr©i, các huynh ÇŒ ÇÒng môn theo l©i thÀy d¥n, cho ngÜ©i m©i SÖn lên núi k‰ tøc s¿ nghiŒp cûa thÀy.

No comments: