Saturday, September 1, 2012

SƠN TRUNG * NGÀY VỀ QUANG VINH

SƠN TRUNG *NGÀY VỀ QUANG VINH
 
Tröôùc cuûa hoäi tröôøng, côø ñoû, côø xanh, côø vaøng caám chaät ních nhö laø moät ngaøy leã hoäi. Trong hoäi tröôøng tænh, quaït maùy chaïy vuø vuø. Hoäi tröôøng töong ñoái roäng , coù khoaûng hôn 100 gheá ñöôïc baøy bieän ngay ngaén, lòch söï. Treân töôøng, tröôùc maët hoäi tröôøng laø aûnh Hoà Chuû tòch vôùi haøng khaåu hieäu:” Baùc Hoà soáng Maõi Trong Söï Nghieäp cuûa Chuùng Ta” , “ Quyeát Taâm Xaây Döïng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vaên Minh vaø Giaøu Maïnh” . Khaùch tham döï goàm coù uûy ban nhaân daân tænh, hoäi ñoàng nhaân daân tænh, ñaûng uûy caáp tænh, coâng an tænh, tænh ñoäi vaø caùc caùn boä tænh vaø huyeän. Daân chuùng ñöùng haøng trong haøng ngoaøi coù ñeán vaøi traêm, trong ñoù coù hoïc sinh caùc tröôøng, keå caû hoïc sinh lôùp maêng non ñaõ ñöoïc huy ñoäâng töø 6 giôø saùng. Khoaûng möôøi giôø caùc caùn boä ñeán raûi raùc. Ñeán möôøi moät giôø hôn, ñoàng chí chu û tòch uûy ban nhnân daân ñeán, roài ñoàng chí tænh uûy ñeán. Caùn boä caøng cao thì ñeán caøng treã. Trong hoäi tröôøng cuõng nhö ngoaøi saân, coâng an ñöùng ñaày, laêng xaêng chaïy qua chaïy laïi ra veû baän roän vaø tích cöïc. Ngoaøi coång, hai haøng boä ñoäi boàng suùng chaøo raât trang troïng uy nghi nhö laø ñeå ñoùn tieáp chuû tòch Hoà Chí Minh ñoäi moà trôû veà thaêm tænh.
Ngoài trong hoäi tröôøng, beân traùi laø ñoàng chí bí thö tænh uûy vaø beân phaûi laø ñoàng chí chuû tòch uûy ban nhaân daân tænh, Thìn caûm thaáy mình voâ cuøng vinh haïnh. Hình nhö caùi ñinh hoâm nay laø Thìn. Döôøng nhö caû maáy traêm, maáy ngaøn caëp maét ñeàu ñoå doàn vaøo chaøng, “ ngöôøi Vieät kieàu yeâu nöôùc” cuûa tænh. Chaøng trôû thaønh nhaân vaät soá moät cuûa caáp laõnh ñaïo tænh vaø cuûa nhaân daân tænh bôûi vì trong maáy naêm vöôït bieân roài soáng ôû Ñan Mach, chaøng nay ñaõ trôû thaønh trieäïu phuù. Chaøng ñöôïc toøa ñaïi söù Vieät Nam taïi Ñan Maïch toân laøm thöôïng khaùch, thöôøng môøi chaøng ñeán ñaõi tieäc vaø traân troïng môøi chaøng veà ñaàu tö. Trung öông Haø Noäi vaø Uyû ban Nhaân daân tænh ñeàu göûi thö môøi chaøng trôû veà ñoùng goùp taøi naêng vaøo coâng cuoäc döïng xaây chuû nghóa xaõ hoäi. Khi chaøng veà ñeán Noäi Baøi, chuû tòch tænh vaø bí thö tænh uûy cuøng moät luùc ñöa xe con ra ñoùn chaøng vaø ñöa chaøng veà taän nhaø. Hoï coøn ñeå xe laïi cho chaøng söû duïng. Hoï aân caàn heát söùc khieán cho chaøng caûm ñoäng. Ngaøy hoâm nay laø ngaøy leã caùch maïng thaùng taùm, maáy naêm nay vì khoùø khaên kinh teá, ngöôøi ta boû queân khoâng toå chöùc, nay chaøng veà, ngöôøi ta toå chöùc möøng chaøng ”y caåm hoài höông” vaø kyû nieäm caùch maïng thaùng taùm luoân theå. Sau phaàn nghi leã chaøo côø, suy toân Hoà chuû tòch, maëc nieäm chieán só traän vong, vieân tænh uûy leân ñoïc dieãn vaên, ca tuïng caùch maïng thaùng taùm vaø ca tuïng coâng cuoäc xaây döïng xaõ hoäi chuû nghóa, ñoàng thôøi keâu goïi ñoàng baøo trong nöôùc vaø haûi ngoaïi tích cöïc ñoùng goùp cho coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc giaøu maïnh. Tieáp tuïc, ñoàng chí chuû tòch uûy ban nhaân daân leân giôøi thieäu chaøng laø moät Vieät kieàu yeâu nöôùc, ñaõ tích cöïc hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi, ñöôïc toøa ñaïi söù Vieät Nam taïi Ñan Mach khen ngôïi, vaø ñuôïc ñaûng uûy caáp tænh vaø hoäi ñoàng nhaân daân tænh caáp phaùt vaên baèng Vieät kieàu yeâu nöôùc haïng danh döï. Thìn caûm ñoäng heát söùc, nöôùc maét chaûy hai haøng, ngheïn ngaøo khoâng noùi neân lôøi, tay run run khi leân nhaän baèng danh döï do chính tay chuû tòch tænh ban phaùt. Töø toå tieân chaøng ñeán cha oâng, khoâng ai ñöôïc vinh döï chaùnh toång ñeán nhaø, vaø môøi aên uoáng.
“ Con hôn cha laø nhaø coù phuùc”. Nay thì chaøng khoâng nhöõng ñöôïc huyeän, maø coøn tænh vaø trung öng ñeán thaêm taän nhaø, xöng hoâ ngoït ngaøo, lòch söï, môøi döï tieäc khaép nôi vôùi ñuû caùc moùn sôn haøo haûi vò maø ngay khi ôû nöôùc ngoaøi chaøng cuõng khoâng heà neám qua duø chaøng ñaõ trôû thaønh trieäu phuù. Chaøng thaáy soáng ôû Vieät Nam laø thaàn tieân, nhö laø bay boång treân chín taàng maây. Coøn ôû nöôùc ngoaøi, duø chaøng laø trieäu phuù hay tæ phuù cuõng chaúng ai bieát, ai quan taâm. Tieán só, kyõ sö, tyû phuù, anh thôï hoà, anh thôï moäc, anh haàu baøn… ñeàu laø nhöõng con kieán trong moät xaõ hoäi ñoâng ñuùc vaø xa laï, chaúng ai bieát ai. Nay veà Vieät Nam, chaøng ñi ñaâu cuõng ñöôïc treû con cho ñeán laõnh ñaïo cao caáp, ai cuõng traàm troà, khen ngôò, ca tuïng vaø chaøo ñoùn raât noàng haäu!
Chaøng laø ngöôøi lanh lôïi vaø coù soá heân. Boá meï chaøng laø noâng daân ngheøo taïi Nam Ñònh. Nhaø ngheøo khoâng aùo che thaân vaø khoâng ñuû aên hai böõa, chaøng phaûi aên caép, aên troäm vaët ñeå möu sinh. Chaøng bò coâng an tænh baét ñaùnh nhöø töû, nhoát vaøi ngaøy laïi thaû ra vì khoâng coù choã chöùa vaø khoâng coù löông thöïc cho chaøng. Bò coâng an theo doõi, heát ñaát laøm aên, chaøng theo ñaùm treû soáng buïi ñôøi, leân Haø Noäâi sinh soáng. Chaøng cuõng laøm ngheà cuõ, coäng theâm ngheà xeáp haøng mua gaïo toå. Giôø tan sôû, caùc con ñöôøng Haø Noäi ñeàu ngheõn loái ñi,ngöôøi ta phaûi chôø ñôïi haøng giôø môùi veà ñeán nhaø, nhöng vôùi taøi uoán laùch cuûa chaøng, chæ möôøi laêm phuùt hay nöûa giôø laø qua caàu Long Bieân caùi ruïp. Cuoái cuøng chaøng ñaõ xung phong ñi boä ñoäi luùc 16 tuoåi ñeå coù caùi maø soáng. Trong bao nhieâu naêm ñi boä ñoäi, chaøng cuõng ñaõ coù côm aên duø khoâng no, vaø aùo maëc duø laø chæ hai boä trong ngöôøi. Vì treû cho neân chaøng phaûi laøm moïi vieäc laët vaët trong quaân ñoäi, töø caáp döôõng cho ñeán chieán ñaáu taïi maët traän. Taïi ñaây chaøng ñaõ aên bôùt gaïo, aên caép ñöôøng söõa baùn ra ngoaøi laáy tieàn tieâu xaøi. Chaøng bò boïn chæ huy gheùt boû thöôøng baét giam chaøng vì caùi toäi tham oâ vaø huû hoùa. Hoï pheâ trong hoà sô chaøng laø “ voâ saûn löu manh”. Ñôn vò chaøng ñoàn truù taïi Moâng Caùy. Luùc baáy giôøVieät Nam vaø Trung quoác coù xung ñoät, ñaûng vaø nhaø nöôùc ñuoåi Hoa kieàu veà nuôùc. Chaøng nghe noùi caùc nöôùc tö baûn raát giaøu, sang ñöoäc beân ñoù duø ñi laøm cu ly vaãn no aám chöù khoâng nhö ôû xaõ hoäi chuû nghóa, lao ñoäng vinh quang suoát ngaøy nhöng bao töû vaãn leùp keïp. Chaøng nghe thieân haï laøm giaáy giaû theo naïn kieàu chaïy sang Trung quoác. Chaøng beøn laån vaøo trong ñaùm naïn kieàu vaø sang Trung quoác ngon laønh. Moät soá Hoa kieàu vaø ngöôøi Vieät xin ôû laïi Trung quoác, ñuôïc cho vaøo caùc noâng traiï . Moät soá xin ñi sang caùc nöôùc tö baûn. Chaøng cuõng theo hoï xin ñi ñeán moät quoác gia trung laäp vaø Ñan Maïch ñaõ nhaän chaøng.
Sang ñaây, chaøng gaëp moät thieáu nöõ ngöôøi Vieät, con gaùi cuûa moät gia ñình Vieät Nam, nhôø laøm giaáy giaû maïo Hoa kieàu neân sang ñöôïc Hoàng Koâng. ÔÛ ñaây ít laâu, gia ñình naøng ñuoïc Ñan Maïch nhaän cho cö nguï. Hai vôï choàng soáng haïnh phuùc. Hai vôï choàng xin laøm coâng nhaân xöôûng deät, löông boång cuõng töông ñoái khaù. Moät hoâm hai vôï choàng vaøo moät tieäm phôû ngöôøi Vieät, thaáy khaùch haøng vaøo ra taáp naäp. Hai vôï choàng baøn nhau ñem soá tieàn daønh duïm ñöôïc ñeå môû tieäm phôû vì nhaø naøng tröôùc kia ôû Vieät Nam cuõng ñaõ môû tieäm phôû. Coâng vieäc laøm aên ngaøy caøng khaám khaù. Hai vôï choàng môû theâm nhieàu chi nhaùnh. Ngoaøi baùn phôû, hai vôï choàng anh coøn laøm baùnh gioø, chaû luïa, chaû queá,baùnh bao. Nhöng trong caùc moùn, chaû gioø vaø phôû laø ñöôïc ngöôøi Vòeät vaø ngöôøi ngoaïi quoác yeâu thích nhaát. Anh phaûi thueâ haøng chuïc ngöôøi vöøa Vieät nam vöøa Ñan Maïch laøm phuï. Trong vaøi naêm, anh trôû thaønh trieäu phuùï. Anh ñaõ göûi tieàn veà cho boá meï xaây nhaø cöûa, Ngoâi nhaø tranh raùch naùt naêm xöa nay thaønh ngoâi bieät thöï raát khang trang. Anh cuõng ñaõ giuùp caùc anh chò em moãi ngöôøi moät soá tieàn laøm voán. Vaø luùc naøy, beân nhaø, chính saùch môû cöûa ñaõ baét ñaàu, caùn boä toaø ñaïi söù Vieät Nam ñaõ cho ngöôøi baét lieân laïc vôùi anh, môøi anh veà ñaàu tö. Hoï cho ngöôøi vaän ñoäng rieâng vôùi vôï anh, vaø cha meï vôï cuûa anh nöõa. Hoï ñöa ra bao höùa heïn . Anh ban ñaàu khoâng thích trôû veà Vieät Nam laøm aên vì anh ñaõ chaùn moät nöôùc Vieät Nam ngheøo khoå vaø ñaày raãy cöôøng haøo aùc baù maø anh ñaõ töøng laø naïn nhaân. Nhöng vì vôï anh, vaø boá meï vôï thuùc duïc, coäâng theâm anh em, cha meï beân nhaø tuaân theo chæ thò cuûa ñaûng, ñaõ lieân tieáp göûi thö thuùc duïc anh sôùm veà ñaàu tö keûo lôõ dòp. Khi veà, chính anh cuõng bò chinh phuïc vì thaùi ñoä thöong yeâu, noàng nhieät vaø côûi môû cuûa caùc caùn boä huyeän tænh ñoáùi vôùi khuùc ruoät thöøa xa ngaøn daëm queâ höông!
Sau khi tham khaûo yù kieán baïn beø, anh em, cha meï trong gia ñình, cuøng nghieân cöùu thò tröôøng vôùi söï tham gia chæ ñaïo cuûa caùc caùn boä cao caáp cuûa tænh, anh quyeát ñònh mua moät mieáng ñaát roäng lôùn cuûa tænh xaây moät nhaø khaùch boán taàng laàu, goàm 50 phoøng vôùi phí toån saùu traêm ngaøn myõ kim. Anh cuõng mua ñaát xaây moät cöûa haøng aên roäng raõi, coù theå chöaù 500 ngöôøi moät luùc, vôùi phí toån ba traêm ngaøn myõ kim. So vôùi beân Ñan Maïch, moïi thöù ñeàu reû. Anh hy voïng naêm du lòch Vieät kieàu vaø ngöôøi ngoaïi quoác seõ ñoå veà khoâng choãå ôû vaø nhaø khaùch cuûa anh seõ thu huùt moïi ngöôøi vì ñoù laø moät nhaø khaùch toái taân nhaát tænh Nam Ñònh. Anh cuõng hy voïng cöûa haøng aên cuûa anh coù theå laø nôi toå chöùc tieäc tuøng cöôùi gaû, hay nôi aên uoáng cuûa Vieät kieàu vaø ngoaïi quoác khi veà Nam Ñònh du lòch.
Vì Vieät kieàu khoâng ñöôïc pheùp kinh doanh hay mua nhaø ñaát, cho neân anh nhôø anh Hai ñöùng teân mua vaø xaây nhaø khaùch, coøn cöûa haøng aên thì nhôø anh Ba ñöùng teân hoä. Coøn vôï choàng coâ em gaùi thì anh giao ñöùng teân vaø troâng coi cöûa haøng kim khí ñieän maùy. Theo luaät nhaø nöôùc, muoán kinh doanh, caùc hoä phaûi coù tieàn maët boû vaøo ngaân haøng ít nhaát laø 50 ngaøn myõ kim. Ba cô sôû treân, anh ñaõ boû taát caû gaàn trieäu röôõi myõ kim chöa keå tieàn bieáu xeùn vaø ngoaïi giao traø nöôùc. Anh thaáy mình quaû vó ñaïi khoâng thua gì Hoà chuû tòch vì anh ñaõ xaây nhöõng cô sôû vaät chaát to ñeïp, toái taân cho tænh. Anh ñaõ ñem laïi coâng aên vieäc laøm cho baø con, cho nhaân daân. Dó nhieân baø con anh ñaõ ñöôïc thu nhaän vaøo laøm vieäc taïi caùc cô sôû cuûa anh. Ngoaøi ra nhöõng ngöôøi cuûa coâng an, uûy ban, tænh uûy cuõnng ñöoïc thaâu nhaän vaøo laøm vieäc. Anh thaáy anh laø ngöôøi nhaân haäu, quaûng ñaïi vì anh ñaõ thu nhaän taát caû moïi ngöôøi, baø con cuõng nhö khoâng baø con, nhaát laø nhöõng ngöôøi do chính quyeàn giôùi thieäu. Anh cuõng thaáy anh laø ngöôøi coù taøi xaõ giao roäng raõi, luoân luoân laøm vui loøng baø con cuõng nhö chính quyeàn. Anh laø nieàm kieâu haõnh cho boá meï, anh em vaø hoï haøng, laøng xoùm. Anh raát laø vui veû vì anh thaáy anh laø moät vò anh huøng , ít nhaát laø anh huøng cuûa tænh vì trong tænh khoâng ai giaøu baèng anh vaø yeâu nöôùc baèng anh!
Anh ñi veà Ñan Maïch thaêm vôï con roài trôû laïi Vieät Nam. Ñaây laø laàn thöù ba anh trôû laïi thaønh Nam. Anh ñöôïc Ban Vieät Kieàu trung öông môøi leân Haø Noäi tham döï moät cuoäc hoïp ñaïi bieåu Vieät Kieàu yeâu nöôùc. Anh caûm thaáy voâ cuøng vinh döï. Tieáng taêm cuûa anh khoâng nhöõng vang löøùng khaép tænh Nam maø con vang doäi ñeán thuû ñoâ, vaø coù leõ seõ vang löøng khaép nuôùc vaø khaép hoaøn caàu. Anh nghó ngöôøi ta cöng chieàu anh cuõng laø phaûi, vì anh laø ngöôøi ñaàu tieân trôû veà ñaàu tö, hoï phaûi kính troïng anh ñeå loâi cuoán caùc Vieät kieàu ôû Anh, Phaùp, Myõ.
ÔÛ Haø Noäi, sinh hoaït vôùi caùc caùn boä trung öông ñoä nöûa thaùng, moïi chi phí ñeàu do trung öông ñaøi thoï. Anh ñöôïc ñi xem laêng Hoà chuû tòch vaø ñi du lòch nhieàu nôi nhö hang Pac Boù laø caùi noâi cuûa caùch maïng,vaø baûi bieån Ñoà sôn laø nôi nghæ maùt cuûa caùc laõnh ñaïo trung öông.
Khi anh ôû Haø Noäi veà, moïi coâng vieäc kinh doanh ñaõ tieán haønh toát ñeïp. Nhaø khaùch, nhaø aên ñeàu coù khaùch ra vaøo, tuy chöa ñoâng ñaûo nhö yù muoán nhöng buoài sô khôûi theá laø toát laém roài.
Moät buoåi tröa, anh ngoài laøm vieäc taïi vaên phoøng nhaø khaùch thì moät coâ nhaân vieân böôùc vaøo phoøng. Sau caâu chaøo hoûi, coâ ta ngoài vaøo loøng cuûa anh, roài baït tai anh moät caùi. Anh xoâ coâ ta ra, coâ xoõa toùc, tuoät aùo ra laøm maát caû haøng nuùt aùo, roài keâu la aàm ó raèng anh ta haõm hieáp coâ ta. Ngay tieáng keâu ñaàu tieân cuûa coâ ta, caùc nhaân vieân nhaø khaùch vaø coâng an aäp vaøo, laøm bieân baûn, chuïp hình. Moïi ngöôøi ñeàu nhaát trí keát toäi anh ta haõm hieáp coâng nhaân nhaø khaùch vaø hoï tuyeân boá saün saøng ra toøa laøm chöùng vuï naøy.Coâng an baét anh leân truï sôû laøm vieäc., roài toáng giam. Trong luùc ñoù, moïi ngöôøi trong gia ñình cuûa anh ñöôïc goïi leân coâng an kinh teá laøm vieäc. Ba anh chò em cuûa anh ñeàu ñöôïc môøi leân truï sôû coâng an moät luùc nhöng laïi ñöôïc ngoài ôû ba vaên phoøng khaùc nhau do nhöõng coâng an goäc cuûa tænh thaåm tra.
Khi vôï choàng anh Hai cuûa anh böôùc vaøo, hoï nghieâm nghò chæ gheá cho anh chò cuûa anh ngoài xuoáng. Hoï oân toàn noùi:
- Vì gia ñình anh chò thuoäâc dieän kinh doanh cao caáp cho neân chuùng toâi môøi anh chò ñeán ñeå boå tuùc hoà sô theo luaät ñònh. Xin anh chò thaønh thöïc traû lôøi ñeå chuùng toâi laøm vieäc. Xin anh chò cho bieát teân hoï, dòa chæ, soá chöùng minh nhaân daân…
Anh thaønh thöïc trình baøy, vaø nhöõng lôøi khai cuûa anh ñöôïc moät uûy vieân thö kyù ghi cheùp ñaày ñuû.
-Xin anh cho bieát xaây nhaøkhaùch heát bao nhieâu ? Vaø tieàn ôû ñaâu maø anh coù?
-Thöa caùn boä, tieàn ñoù laø do ngöôøi em teân Thìn ñem veà ñeå xaây caát nhaø khaùch. Phí toån mua ñaát, xaây nhaø, vaø ñoà trang trí noäi thaát heát 800 ngaøn doâ la Myõ.
-Anh chò xaây nhaø khaùch, vaäy coù giaáy pheùp khoâng?
-Chuùng toâi chöa xin ñöôïc giaáy pheùp nhöng tænh uyû ñaõ khuyeán khích chuùng toâi cöù xaây, giaáy pheùp seõ veà sau.
Vieân coâng an ñoåi saéc maët quaùt thaùo:
-Laùo! Laøm nhaø phaûi coù giaáy pheùp, khoâng coù giaáy pheùp sao töï yù xaây caát? Anh laïi coøn vu khoáng cho tænh uûy aø?
Cuoái cuøng vôï choàng ngöôøi anh Hai phaûi kyù nhaän vaøo lôøi khai roài ra veà trong nöôùc maét. Hoaøn caûnh vôï choàng anh Ba vaø coâ Uùt cuõng khoâng khaùc gì hôn. Coù leõ hoï khaù hôn vôï choàng anh Hai vì vôï choàng anh Hai ñaõ rôi vaøo laõo Ba Buùa laø tay huøm xaùm Nam Ñònh. Coøn hoï ñuôïc vieân coâng an giaø ngoït ngaøo thuyeát phuïc, phaûi thaønh thöïc khai baùo thì ñuôïc troïng thöôûng, nhaø nöôùc raát toân troïng Vieät kieàu yeâu nöôùc, vaø gia ñình Vieät kieàu. Neáu keâ khai roõ raøng thì seõ ñöôc vónh vieãn laøm chuû moïi thöù ñaõ ñöôïc ñuùng teân. Nhöõng ngöôøi naøy tröôùc sau ñeàu thaønh thöïc khai raèng tieàn cuûa ñaàu tö, mua ñaát, xaây nhaø, mua saéùm maùy moùc laø cuûa ngöôøi em laø Leâ Vaên Thìn, Vieät kieàu yeâu nöôùc ôû Ñan Maïch veà. Hoï khai xong kyù teân vaøo bieân baûn vaø ra veà trong lo aâu, thaéc maéc, khoâng hieåu taïi sao. Caû boá meï Thìn cuõng ñöoïc keâu leân laøm vieäc. Hoï hoûi:
-Tieàn ñaâu cuï laøm nhaø?
-Daï thöa caùn boä, tieàn toâi laøm nhaø laø do con toâi teân Thìn mang veà.
-Khi mang tieàn vaøo Vieät Nam , anh Thìn coù xin giaáy pheùp khoâng? Coù khai baùo cho tænh hay huyeän bieát khoâng ?
-Thua caùn boä, vieäc ñoù thì toâi khoâng ñuôïc roõ.
Ngöôøi ta ñöa buùt cho hai cuï kyù vaø cho hai cuï ra ve trong cay ñaéng ngheïn ngaøo.
Toøa aùn tænh tuyeân caùo anh phaïm nhieàu toäi nhöng nhöõng toäi chính laø:
Thöù nhaát: chuyeån tieàn vaøo Vieät nam baát hôïp phaùp ( khoâng keâ khai vaø xin pheùp.)
Thöù nhì: Ñaàu tö baát hôïp phaùp ( Chính phuû chöa cho anh ñaàu tö maø anh ñaõ ñaàu tö gian laän baèng caùch cho anh chò em ñöùng teân, ñoù laø moät hình thöùc gian laän, phaù hoaïi kinh teá Xaõ hoäi chuû nghóa. Ñieàu naøy luaät ñaàu tö ñaõ noùi roõ).
Thöù ba: Mua nhaø baát hôïp phaùp ( chính phuû chöa cho mua nhaø maø ñaõ mua nhaø, cho anh chò em ñöùng teân, ñoù laø moät hình thöùc gian laän, luaät nhaø ñaát cuõng ñaõ noùi ñeán vieäc naøy).
Thöù tö: chieám ñaát coâng, xaây caát baát hôïp phaùp.
Thöù naêm: troán thueá.
Thöù saùu: cöôõng hieáp nöõ coâng nhaân.
Hoï tuyeân aùn anh hai muôi naêm tuø , phaït vaï hai trieäu myõ kim, tòch thu taát caû cöûûa haøng vaø taøi saûn do anh xaây döïng, ngay caû ngoâi nhaø cuûa cha meï anh . Coøn caùc anh chò em vì thaønh thöïc khai baùo neân moãi ngöôøi chæ bò tuø saùu thaùng.
Moät saùng, ngöôøi ta thoâng baùo Thìn ñaõ töï töû . Moät soá baûo raèng anh uaát öùc maø töï töû. Moät soá laïi xì xaøo baøn taùn raèng Thìn ñaõ bò ngöôøi ta gieát bòt mieäng.


No comments: