Saturday, September 1, 2012

PHẠM HOÀI VIỆT* ĐÔNG VỀ GIỖ MẸ

ÑOÂNG VEÀ GIOÃ MEÏ
Phaïm Hoaøi Vieät Nhaân ngaøy Gioã Meï.
Thöông nhôù Cha Meï raát nhieàu.Tranh Bé Ky

Ñoâng veà gioã meï bô vô
Lôøi xöa meï daïy vaãn thôø trong tim
Hai naêm nhung nhôù bao nieàm
Ñeâm ñeâm thaép neán - lôøi kinh nguyeän caàu.

Caàu cho pheùp laï nhieäm maàu
Ñoä daân vuøng daäy döïng côø Quoác Gia
Vieät Nam moät giaûi sôn haø
Daân mình Ñoäc Laäp - khuùc ca thanh bình.

 

Con quyø trong coõi laëng thinh
Ñoát nhang khaán nguyeän,chí tình Meï ôi !
Ñau loøng leä ñoå tuoân rôi
Nguyeän loøng nung chí suoát ñôøi ñaáu tranh.

Thaùng Tö giaëc Coäng veà thaønh
Meï Cha uaát haän neân ñaønh ra ñi
Ra ñi - nguyeän moät lôøi theà
Dieät tröø xong giaëc trôû veà queâ höông.

Ñoâng veà...loøng boãng vaán vöông
Meï Cha ñaâu nöõa, con thöông nhôù hoaøi
Nhôù Cha hình daùng raát oai
Thöông Meï coâng haïnh khoâng ai saùnh baèng.

Nay Meï veà coõi Vónh Haèng
Cuøng Cha vui höôûng phöôùc nhaøn coõi tieân
Caàu xin Cha ñöùc, Meï hieàn
Giuùp daân giuùp nöôùc deïp yeân giaëc Hoà.

Meï ôi ! Con Meï öôùc mô
Moät ngaøy khôûi nghóa döïng côø Töï Do
Dieät loaøi quyû ñoû tam voâ
Suoái vaøng Cha Meï chaéc laø toaïi taâm ?
PHAÏM HOAØI VIEÄT
NHÔÙ MEÏ

Töø ngaøy Meï maát ñeán nay
Hoàn con thô thaån loøng ñaày taùi teâ
Buoàn vöông taâm tróu naëng ñeø
Nhôù thöông buïi chuoái caây tre Meï troàng
Ngaém nhìn caây böôûi ra boâng
Luoáng khoai Meï sôùi buïi hoàng Meï öôm
Bieát bao kyû nieäm thaân thöông
Baøn tay giaø yeáu Meï thöôøng sôùi vun
Ngoùn tay Buït, buïi chuoái luøn
Traùi nay ñaõ chín thon thon öûng hoàng
Nhôù ngöôøi xöa ñaõ vun troàng
Haùi vaøo cuøng vôùi nhang loøng daâng leân
Nguyeän caàu Chö Phaät ôn treân
Ñoä cho Hieàn Maãu vui mieàn Vöïc Taây
Phaïm Hoaøi VieätTrích ÑOÁI LÖÏC # 52 thaùng 11-2001

No comments: