Monday, September 3, 2012

PHAN NGÔ * DÃ THÚ

DAÕ THUÙ TRAÀN ÑÔØI !
hay
VAÊN TEÁ MOÀ MA COÄNG SAÛN
Kính yù moät baøi thô taâm huyeát Thaày AÛo Giaûn PHAN NGOÂ
ñaõ thöông nghó vieát cho con.


Meï vaãn toá - Cha coøn choân
Thì kính thöa Thaày
noùi chi...daêm ngoâi coå moä?!
Ñaàu Sôû, mình Ngoâ
OÂi! Phi nhaân thay !
Moät chuû thuyeát baïo taøn !
Queâ höông mình qua 26 naêm laàm than
Bieån maùu, nuùi xöông - leä traøn tim heùo
Quoác Toå oaùn hôøn
lòch söû sieát reân !
Ngoùt boán nghìn naêm
töøng bao keû phi nhaân
vaáy ñen thanh söû
Naøo loaøi daõ thuù naøo man aùc
Quaùi nhaân hôn luõ rôï Hoà
Chinh - Duaãn - Maïnh - Phieâu...Linh ?!
Bieån Ñoâng, thöa Thaày
ñaõ ngaäp ñaày nöôùc maét
Tröôøng Sôn xöông traéng chen laán nuùi cao
Vaïn trieäu hoàn oan - toäi aùc taày ñình...
Buoàng tim treû chaùu con ñaây
laù gan giaø Thaày coøn ñoù
Nguyeän tieáp söùc nhau
mai ngaøy döïng ñeïp töông lai....

Phaïm Hoaøi Vieät

No comments: