Saturday, September 1, 2012

ĐOÀN THÁI * CHÛ NGHĨA DÂN TỘC SINH TỒN

VAØI NHAÄN ÑÒNH CUØNG VÔÙI COÁ
LUAÄT GIA PHAÏM NAM SAÙCH VEÀ
CHUÛ NGHIAÕ DAÂN TOÄC SINH TOÀN
ÑOAØN THAÙI
( Trong Ban Coá Vaán HÑLÑ, Lieân Minh Caùc Löïc Löôïng
Daân Toäc Vieät Nam)
In this special writing upon the first Anniversary of former RVN Senator Pham Nam Sach's passing away in August 2000, Mr. Doan Thai - a friend of Mr. Sach, also an elder of the Great Viet Party, reviewed his relationship with Mr. Sach, in which there were chances to discuss on Truong Tu Anh's Doctrine of the Nation's Survival. Truong Tu Anh was the founder of the Great Viet Party. Mr. Sach's points of view on Truong Tu Anh's Doctrine (of which the major point is Truong defended the right of a nation to survive politically as well as economically) were that his doctrine was created in 1939, at a time that colonialism was still existent and strong. This doctrine may not be suitable today - an era of hi-tech, communication revolution and pragmatism. Mr. Thai's views are that an old doctrine may have to be changed to keep up to date with today's fast changes; but we may extract its essence for the struggle of the Viets to a more humanist and just life of the people. Please refer to the original in Vietnamese for more information.
Toâi laät xong 13 taám lòch, naêm cuoái cuøng ôû Ba Sao (Nam haø) vaø moät thôøi gian thuû tuïc khaét khe, ñöôïc ñaët chaân leân ñaát taïm dung, coù traùi ngoït röôïu nhieàu cuoái 1993. Coá Thöôïng Nghò Só Phaïm Nam Saùch bieát toâi laø ngöôøi coù ñaûng tính maïnh, mang naëng tinh thaàn caùch maïng cuûa chuû thuyeát Daân Toäc Sinh Toàn nhöng anh vaãn muoán toâi coù maët trong Maët Traän Quoác Daân cuûa anh, moät toå chöùc nhö ñaûng maø khoâng phaûi ñaûng (theo anh xaùc ñònh vôùi toâi). Anh cho raèng chuû nghiaõ Daân Toäc Sinh Toàn ra ñôøi töø 1939 khi coøn bò troøng aùch ñoâ hoä Phaùp, chæ coù giaù trò thôøi ñieåm kinh teá ñoøi hoûi, khoâng coøn haáp daãn trong thôøi ñaïi cao kyû, thöïc tieån vaø truyeàn thoâng hieän ñaïi. Anh ñaõ phaûi chi nhieàu cho haõng ñieän thoaïi ñeå chaáp nhaän vôùi toâi raèng chuû nghiaõ Daân Toäc Sinh Toàn, baûn chaát hoaøn toaøn Vieät, khoâng vay möôïn, khoâng pha cheá, chöa haün laø moät yù thöùc heä nhö kieåu Coäng Saûn chuû nghiaõ, maø laø moät heä thoáng tö töôûng beânh vöïc quyeàn ñôn giaûn, cao quùy vaø thieâng lieâng nhaát cuûa caùc daân toäc, ñoù laø quyeàn ñöôïc toàn taïi.
Heä thoáng tö töôûng Daân Toäc Sinh Toàn chæ laø khaùi nieäm veàø chuû tröông tranh ñaáu vaø ñöôøng loái xaây döïng Toå quoác VN ñoäc laäp, töï do toàn taïi vaø phaùt trieån. Noù ñöa ra moät neàn taûng cao ñeïp laø yeâu nöôùc vaø beânh vöïc leõ soáng cuûa daân toäc, khoâng rieâng bieät cho moät daân toäc naøo, maø laø cuûa moïi daân toäc treân theá giôùi. Trong tö theá tranh ñaáu hieän nay, chuùng ta saün saøng aùp duïng ñònh luaät bieán caûi trong chuû thuyeát ñeå theo kòp ñaø tieán boä cuûa nhaân loaïi. Xu höôùng bieán caûi laø moät hieän töôïng töï nhieân ñeå tieán hoùa vaø sinh toàn. Chuùng ta saün saøng hoäi nhaäp theo ñònh luaät hôïp quaàn vaøo gioøng chuyeån cuûa theá giôùi ñeå thöïc söï toân troïng quyeàn lôïi soáng coøn cuûa caùc daân toäc.
Chuùng toâi ñoàng thuaän raèng tham gia ñaûng, maët traän hay toû chöùc gì thì cuõng chæ laø ñeå coù phöông tieän hôïp quaàn roäng raõi phuïng söï quoác gia daân toäc, chöù khoâng phaûi vì lôïi ích cho moät caù nhaân naøo. Do ñoù, treân tinh thaàn ñoàng chí, chuùng toâi hoå trôï cho nhau trong cuoäc ñaáu tranh giaûi tröø CS. Anh Saùch cho raèng ñoá kî laø beänh chung chung cuûa caùc coäng ñoàng haûi ngoaïi chuùng ta, moät moâi tröôøng ñeå CS loït vaøo tröôøng kyø mai phuïc, cho neân anh raát caûnh giaùc vaø luoân luoân löu yù chieán höõu, ñoàng chí.
Anh Saùch ñaõ tranh ñaáu khoâng meät moõi trong nhöõng traïng huoáng nhieàu khi quaù khaéc nghieät ôû quoác noäi, ngay thaúng, boäc tröïc haàu nhö ñoâi khi khoâng caàn pheùp xaõ giao, laøm cho ngöôøi ñoái thoaïi khoâng vui, nhöng anh thaûn nhieân laøm theo chí höôùng cuûa mình.
Vaøo khoaûng 1995, toâi ñaët vaán ñeà keá tuïc ñeå hoaøn thaønh cuoäc caùch maïng daân toäc maø ñaûng tröôûng Tröông Töû Anh cuûa chuùng toâi chuû xöôùng töø 1939. Nhieàu vò tröôûng laõo cuûa chuùng toâi, keå caû anh Ñaëng Vaên Sung, ñeà caäp ñeán maáy vò coù taàm voùc coù theå ñaûm ñöông söù meänh, trong ñoù coù teân Phaïm Nam Saùch. Nhöng hoâm nay anh vaø anh Sung ñaõ tay naém tay thung dung chu du treân voøm trôøi cao roäng. Anh Saùch cho raèng lôùp só phu tröôùc ñaây khoâng sao ngoùc ñaàu leân ñöôïc vì bò tieâm nhieãm noïc ñoäc noâ leä, thö laïi qua aûnh höôûng vaên hoùa phöông Baéc suoát thôøi gian ñaát nöôùc bò troøng aùch ñoâ hoä Taøu keùo daøi, non moät thieân nieân kyû; roài laïi aûnh höôûng vaên hoùa phöông Taây, nhöng khoâng tieâm nhieãm nhöõng tö töôûng cao ñeïp cuûa caùc vaên hoùa noåi tieáng, maø laïi caøng chìm ñaém trong sa ñoïa, huû môùi ñöïng maém cuõ. Ñoâ hoä Taây, ñoâ hoä Taøu caù meø moät löùa, boån cuõ soaïn laïi, khoâng khaùc moät ly oâng cuï. Cuõng laïi caùc Khöông Coâng Phuû, Khöông Coâng Phuïc taân thôøi phuû phuïc taïi caùc toøa coâng söù, thoáng söù, thoáng ñoác, khaâm söù, toaøn quyeàn mong ñöôïc quan cao chöùc lôùn, nhieàu quyeàn nhieàu loäc, nhieãu haïi daân laønh. Ñaát nöôùc laàm than, maëc, tieàn oâng boû tuùi...
Vaøi thaùng tröôùc khi ra ñi, anh Phaïm Nam Saùch ñaõ tung ra moät chieâu ngoaïn muïc, xöa nay chöa thaáy kyù giaû naøo "moùc" saâu ñaäm nhö theá. Baøi "Gia Taøi cuûa Meïmoät luõ boài baøn" cuûa Phaïm Nam Saùch maø toâi raát taâm ñaéc, hy voïng seõ ñöôïc trích daãn coáng hieán quùy thöùc giaû vaøo luùc thuaän lôïi trong caùc baøi vieát tôùi.
Ñoaøn Thaùi
Forth Smith, Arkansas.
( Vieát nhaân kyø gioã ñaàu cuûa coá Luaät Gia Phaïm Nam Saùch, 8/2001)

No comments: