Saturday, September 1, 2012

PHẠM MINH PHƯƠNG * ĐỘC CHIÊU

The CPV's wicked scheme to nullify the traditional churches in VN Ñoäc chieâu - Ñoäc keá: Chieâu "Möôïn Ñao Gieát Ngöôøi" cuûa Ñaûng Coäïng Saûn VN
Phaïm Minh Phöông
A leaked information source from the Communist Party of VN revealed that the CPV had a meeting while Le Kha Phieu was still Secretary General of the Party to decide how to deal with the Unified Buddhist Church of VN and the Catholic group led by Rev. Thaddeus Nguyen Van Ly. They came to a conclusion that the CPV is determined to nullify the UBCV as well as Rev. Ly's group. Their wicked scheme is to use local authorities to render heavy punishments against them while the central leaders in Hanoi just avoid to mention it.
Nguoàn tin töø moät cöïu ñaûng vieân ñaûng Coïng saûn Vieät Nam cho bieát raèng: Keå töø luùc Hoøa thöôïng Thích Quaûng Ñoä ra "Lôøi Keâu Goïi Taùm Ñieåm Töï Do Daân Chuû Cho Vieät Nam" vaø keâu
goïi ñaûng Coïng saûn Vieät Nam haõy traû töï do cho Ñaïi laõo Hoøa thöôïng Thích Huyeàn Quang, neáu khoâng thì Ngaøi seõ ñích thaân daãn phaùi ñoaøn tröïc thuoäc Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam
Thoáng nhaát ra Quaûng Ngaõi röôùc ñoùn ÑLHT Huyeàn Quang vaøo Saigon chöõa beänh; coïng vôùi nhöõng laù thö do caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo töø trong nöôùc ñaõ doàn daäp gôûi thaúng ñeán
ñaûng Coïng saûn Vieät Nam ñoøi quyeàn töï do cho toân giaùo mình, toá caùo söï vi phaïm traàm troïng nhaân quyeàn, nhö cuûa Linh muïc Nguyeãn Vaên Lyù vôùi chuû tröông "Töï Do Toân Giaùo hay laø
Cheát", thì nhöõng tay trong Ñaûng boä vaø Nhaø nöôùc CHXHCNVN nhö Leâ Khaû Phieâu, Phan Vaên Khaûi, Noâng Ñöùc Maïnh, Traàn Ñöùc Löông v.v. voâ cuøng hoaûng hoát. Chuùng ñaõ hoïp nhau vaø ñöa ra moät quyeát ñònh nhaát trí nhö sau: "Phaûi dieät nhoùm Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam Thoáng nhaát vaø nhoùm Coâng giaùo caûn trôû cho baèng ñöôïc, nhöng chuùng ta trong Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc khoâng neân ra maët, maø haõy chæ thò cho caùc ban caáp trong Xaõ, Huyeän, Tænh, Thaønh phoá trieät ñeå thi haønh. Chuùng ta khoâng neân ñeå cho daân chuùng keát aùn raèng chuùng ta laø toäi ñoà daân toäc vì ñaõ tröïc tieáp dieät daân ñòa phöông cuûa mình. Chuùng ta giaû vôø laøm lô. Moïi vieäc ñeàu ñeå cho boïn hoï vaø caáp döôùi thoân tính laãn nhau. Traùch nhieäm laãn haäu quûa (nhö Thieân An Moân chaúng haïn), chuùng ta ñeå cho caáp döôùi gaùnh laáy. Ñaáy laø phöông phaùp höõu hieäu nhaát ngay baây giôø.
Coù gì traàm troïng xaûy ra sau naøy, ñoái vôùi hôïp chuûng quoác, chuùng ta seõ quy heát traùch nhieäm cho ban laõnh ñaïo caáp döôùi… Lieân hieäp Quoác vaø theá giôùi khoâng theå leân aùn Ñaûng ta ñöôïc,
vì chuùng ta seõ gaùn heát nhöõng haäu quaû dieät toân giaùo cho caáp döôùi vì toân giaùo ñaõ vi phaïm luaät an ninh taïi ñòa phöông cuûa hoï..."
Lôøi baøn: Qua lôøi tieát loä naøy, chuùng ta roõ raøng thaáy ñöôïc boä maët nham hieåm, thaâm ñoäc vaø gian aùc cuûa nhoùm ngöôøi caàm ñaàu ñaûng Coïng saûn Vieät Nam. Chuùng ñaõ daøn traän, baøy möu
tính keá ñeå vöøa thuû lôïi, vöøa tìm phöông phaùp traùnh tieáng "ñaøn aùp daân mình, hoaëc mang laáy toäi dieät chuûng". Theá maø nhöõng quaân caùn laõnh ñaïo töø caáp tænh, huyeän, phoá, xaõ, thoân cho ñeán
nhöõng anh coâng an nhoû nhaén cöù nhaém maét maø thi haønh meänh leänh cuûa boïn coân ñoà aùc ñaûng nhö Noâng Ñöùc Maïnh, Leâ Khaû Phieâu, Traàn Ñöùc Löông, Phan Vaên Khaûi, Nguyeãn Vaên An… ñeå mang toäi dieät ñoàng baøo, haø hieáp daân chuùng.
Hôõi nhöõng vò laõnh ñaïo caáp döôùi chuù yù! Haõy neân tænh thöùc sôùm veà möu keá ñoäc aùc cuûa nhöõng teân ñaàu soû trong ñaûng Coïng saûn Vieät Nam, ñöøng meâ môø maø nhaém maét ñaøn aùp, xoâ
xaùt vôùi daân cuûa mình ñeå boïn choùp bu treân höôûng lôïi roài muoân ñôøi phaûi chòu tieáng aùc.
Lôøi hoïp baøn cuûa nhöõng teân ñaàu soõ trong aùc ñaûng CSVN treân laø minh chöùng. Maëc duø quùy vò hieän ñang phuïc vuï cho ñaûng CSVN, nhöng nhöõng ngöôøi trong Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät
Nam Thoáng nhaát nhö HT Huyeàn Quang, Quaûng Ñoä, Thöôïng toïa Thaùi Hoøa cuøng nhieàu vò Toân tuùc, Taêng só, vaø nhöõng ngöôøi trong Giaùo hoäi Thieân Chuùa giaùo nhö Linh muïc Nguyeãn Vaên Lyù, LM Lôïi v.v. cuøng giaùo daân hieän ñang ñaáu tranh cho Töïdo Toân giaùo, hoï ñeàu laø baø con thaân thuoäc cuûa mình töø nhieàu ñôøi nhieàu kieáp. Khoâng ai xa laï caû, hoï ñeàu laø daân ñòa phöông cuûa mình, cuøng aên nhöõng haït côm ñöôïc troàng töø moät vuøng ñaát, cuøng uoáng nöôùc chaûy ra töø moät nguoàn, cuøng soáng chung taäp quaùn, cuøng sinh hoaït chung moät taäp tuïc cuûa moät ñòa phöông, cuøng chòu chung nhöõng caûnh thieân tai ñòa bieán -nghóa laø: hoï cuøng chia vui, xeû ngoït vaø cuøng chòu chung nhöõng bieán coá thaêng traàm trong nhöõng sinh hoaït haèng ngaøy vôùi quùy vò ñoù. Sao quùy vò laïi nhaãn taâm saùt haïi ngöôøi cuûa ñòa phöông mình. Roõ raøng ñaây laø moät caùi thoøng loïng baèng xích saét maø boïn coân ñoà ñaûng CSVN caáp treân ñang eùp quùy vò troøng vaøo coå cha oâng, baø con cuûa mình ñeå saùt haïi hoï, roài quùy vò phaûi chòu tieáng laø gieát haïi thaân nhaân cuûa mình. AÂm möu cuûa ñaûng CSVN nay ñaõ loä roõ, taïi sao quùy vò phaûi "hy sinh" ñeå phuïc vuï
cho Noâng Ñöùc Maïnh, Leâ Khaû Phieâu, Traàn Ñöùc Löông, Phan Vaên Khaûi, Nguyeãn Vaên An, Nguyeãn Sinh Huøng, Traàn Ñình Hoan, v.v. ñeå chòu tieáng mang lôøi? Chòu haäu quûa laø saùt haïi
ñoàng baøo cuûa mình ñeå muoân ñôøi coù toäi vôùi lòch söû?
Hôõi quùy vò, töø ban laõnh ñaïo caáp tænh trôû xuoáng ñeán nhöõng anh coâng an ôû ñòa phöông! Caùc anh laø nhöõng ngöôøi bò lôïi duïng, bò ñöa ñaåy vaøo con ñöôøng toäi loãi. Nay caùc anh ñaõ bieát
ñöôïc aâm möu gian xaûo cuûa caáp treân cuûa caùc anh roài. Ñöøng coù luùn theâm vaøo con ñöôøng ñaãm maùu nöõa. Haõy ruùt chaân ra ñi. Toâi nghó khoâng coøn caùch naøo khaùc hôn laø caùc anh haõy:
khoâng nhöõng nöông tay, nôùi loûng nhöõng vò ñang daán thaân cho Töï do Toân giaùo, maø caùc anh coøn phaûi neân quay löng laïi vôùi boïn ñaàu traâu maët ngöïa, saùt caùnh vôùi ñaïi khoái toaøn daân ñeå
tieâu dieät boïn chuùng. Laøn soùng phaãn noä cuûa toaøn daân ñaõ leân cao ñoä, bieán thaønh moät cao traøo roài. Chæ caàn caùc anh hoã trôï, saùt caùnh, coïng taùc vôùi daân, thì Coïng saûn seõ bò laät ñoå ngay laäp
töùc. Boïn ñaàu soû laõnh ñaïo Ñaûng ñaõ söû duïng caùc anh nhö laø nhöõng duïng cuï dao buùa ñeå saùt haïi thaân nhaân cuûa mình. Chuùng ta ñöøng neân meâ môø nöõa. Haõy uûng hoä nhaân daân vuøng
daäy. Moïi ngöôøi daân ñang chôø ñôïi nhöõng trôï löïc cuûa caùc anh ñoù!
Khi nghe ñöôïc lôøi bí maät treân cuûa ñaûng vieân noøng coát, tay chaân toâi thaät ruïng rôøi. Tim gan toâi nhö ngöøng thôû. OÂi! Taïisao boïn choùp bu caàm ñaàu Ñaûng boä quùa gian aùc nhö vaäy?
Chuùng daùm duøng ngöôøi cuûa chuùng nhö laø nhöõng coâng cuï gieát ngöôøi. Duøng xong thì pheá boû khoâng thöông tieác. Quaû thaät khoâng sai tí naøo. Nhöõng ñaûng vieân kyø cöïu nhö Traàn Ñoä, Ñoã
Trung Hieáu, Nguyeãn Hoä, Nguyeãn Thanh Giang, Nguyeãn Ñan Queá, Phaïm Queá Döông, Hoaøng Minh Chính, Vuõ Cao Quaän, La Vaên Lieám, Buøi Minh Quoác, Nguyeãn Vaên Traán, Leâ Hoàng Haø, Baûo Cöï v.v. maø chuùng cuõng coøn loaïi ra thay, huoáng hoà caùc anh coâng an beù nhoû töø caáp Tænh trôû xuoáng?
Chính caùc anh laø nhöõng naïn nhaân. Nhöõng naïn nhaân bò lôïi duïng moät caùch tinh vi, sieâu quaàn, ñeå sau naøy phaûi chòu nghieäp quûa baùo do saùt haïi baø con cuøng laøng, cuøng thoân, cuøng
xoùm, cuøng ñòa phöông cuûa mình, nhö boïn ñaàu traâu ôû treân ñaõ keá hoaïch.
Caùc anh haõy quay noøng suùng laïi ñeå chæa vaøo Phan Vaên Khaûi, Traàn Ñöùc Löông, Noâng Ñöùc Maïnh, Nguyeãn Vaên An, Leâ Khaû Phieâu… ñeå traû thuø cho ñoøn "Bò Lôïi Duïng"
Ñôøi ngöôøi ngaén nguûi quùa ñi
Tröôùc sau cuõng cheát saù gì ngöôøi ôi
Soáng sao cho THAÄT kieáp ngöôøi
Ghi danh söû saùch ñôøi ñôøi khoâng phai./.


No comments: