Wednesday, September 5, 2012

SƠN TRUNG * THƯƠNG TIẾC XUÂN VŨ


THÐ÷NG TIẾC NHà VˆN XUÂN V¬ ( 1930- 2004 )

SÖn Trung


Ông tên thÆt là Bùi Quang Tri‰t, sinh ngày 19-3-1930 tåi Mõ Cày, B‰n Tre, miŠn Nam.Ông còn kš các bút hiŒu Lê MÏ HÜÖng, Tào HÛ Ki. Lúc 15 tu°i, ông theo ngÜ©i cÆu Çi kháng chi‰n chÓng Pháp, rÒi tÆp k‰t ra B¡c næm 1955. Sau khi hi‹u rõ b¶ m¥t thÆt cûa c¶ng sän, ông tìm cách vu®t TrÜ©ng SÖn vào Nam næm 1963, rÒi ra hÒi chánh næm 1971.


Trên ÇÜ©ng TrÜ©ng SÖn vào Nam, ông Çã chÙng ki‰n nhiŠu th¿c tåi Çáng cay và tàn båo cûa c¶ng sän, cho nên trܧc 1975, ông Çã vi‰t nhiŠu tÆp truyŒn có giá trÎ :
ñÜ©ng ñi Không ñ‰n
XÜÖng Tr¡ng TrÜ©ng SÖn
Mång NgÜ©i Lá Røng
ñ‰n Mà Không ñ‰n
ñÒng B¢ng Gai Góc.
Ông ÇÜ®c giäi thܪng Væn H†c NghŒ ThuÆt QuÓc Gia næm 1973 cho cuÓn ñÜ©ng ñi Không ñ‰n. Næm 1975, ông là Phó Giám ñÓc Chiêu HÒi, và sau Çó ông ÇÎnh cÜ tåi Hoa Kÿ. Tåi MÏ, ông ti‰p tøc sáng tác månh më. Ông có tÃt cä khoäng 74 quy‹n truyŒn Çã Ãn hành.
Ông mÃt ngày 01-01-næm 2004 lúc 14gi© 30 , nh¢m ngày mÒng 10 tháng chåp næm quš mùi tåi thành phÓ San Antonio, ti‹u bang Texas, Hoa kÿ, th† 74 tu°i. LÍ hÕa táng cº hành ngày 5-01-2004 tåi nhà quàn Oakhills Funeral cûa thành phÓ San Antonio.
ñ†c tác phÄm cûa ông, chúng ta thÃy ông là ngÜ©i yêu nܧc Çã nói lên s¿ thÆt cûa c¶ng sän VIŒt Nam. Chúng ta cÛng kính phøc næng l¿c làm viŒc cûa ông, ông Çã liên tøc s¡ng tác v§i hÖn 70 tác phÄm trÜ©ng thiên. N¶i dung các tác phÄm cûa ông là nh»ng s¿ th¿c lÎch sº ViŒt Nam, và ngòi bút cûa ông rÃt duyên dáng ÇÆm Çà Çã hÃp dÅn ngÜ©i džc.

No comments: