Thursday, August 23, 2012

SƠN TRUNG *HỘI HOA TULIP 
 
H¶i Hoa Tulip
S÷N TRUNG

Tåi Canada, mùa Çông là mùa tuy‰t lånh . Mùa Xuân ljn v§i Canada rÃt chÆm. Mùa xuân tåi Çây b¡t ÇÀu tØ 21 tháng ba dÜÖng lÎch. Tuy‰t Çã tan,tr©i Çã Ãm áp. ñây là lúc cÕ b¡t ÇÀu xanh, cây trong rØng, trong công viên Çâm chÒi nÄy l¶c.
Trong nh»ng ngày xuân ÇÀu tiên, thû Çô Ottawa Çã tràn ÇÀy n¡ng Ãm và hoa ÇËp. Nào hoa thûy tiên, hoa kÎ phù lam và hàng triŒu hoa uÃt kim cÜÖng nª kh¡p nÖi. Tháng næm có h¶i hoa UÃt kim cÜÖng. ñây là m¶t dÎp Ç‹ chào mØng mùa xuân ljn xÙ này. Có hàng ngàn du khách Çã ljn vi‰ng thû Çô Ottawa vào dÎp này.Hàng næm, n» hoàng Juliana Çã gºi ljn cho dân chúng Canada m¶t món quà gÒm có 15 ngàn cû uÃt kim cÜÖng. Món quà này là phÀn b° sung cho món quà ÇÀu tiên gÒm hàng ngàn cû uÃt kim cÜÖng mà n» hoàng Çã t¥ng cho dân chúng Canada sau khi chÃm dÙt ÇŒ nhÎ th‰ chi‰n Ç‹ tÕ lòng bi‰t Ön Canada Çã giúp Ç« bà trong th©i gian bà lÜu vong tåi Çây.
Thû Çô Canada ti‰p nhÆn món quà này và Çã Çem trÒng trên các ÇÜ©ng phÓ tráng lŒ cûa thû Çô .


The Tulip Festival
In winter, Canada is very cold. After winter comes spring. But it comes late. It begins at March 21st. Now the weather is warmer , snow melts , grass becomes green, and trees in the parks and in the forests begin to come out in bud .
From early spring, Ottawa is ablaze with the warmth and beauty of daffodils , crocuses and over a million exotic tulips. The May Tulip Festival highlights the spring season and brings thousands of visistors to the Capital City.
Each year Queen Juliana sends to the people of Canada a gift of some 15,000 tulip bulbs. This adds to her original gift of several thousand bulbs which she gave in gratitude after ending her exile in Canada during the Second World War. The National Capital Commission supplements this gift and maintains many miles at scenic driverways.

No comments: