Thursday, August 23, 2012

SƠN TRUNG * THÀNH PHỐ NGƯỜI YÊU

Thành PhÓ NgÜ©i Yêu

SÖn Trung
                 ñà låt ÇËp vì rØng thông im v¡ng
    Gió vi vu ca khúc nhåc muôn Ç©i.
    NhÜng sao b¢ng thành phÓ cûa em tôi,
    N¡ng Çåi l¶ nh»ng bu°i chiŠu sánh bܧc.

    ñà låt ÇËp vì có nhiŠu thác nܧc
    Chäy triŠn miên gi»a rØng núi êm mÖ
    NhÜng sao b¢ng mái tóc cûa em thÖ,
    SuÓi tóc chäy trên b© vai thÜÖng nh§

    ñà låt ÇËp vì có nhiŠu hoa nª
    S¡c tím pensée và s¡c th¡m hoa hÒng,
    NhÜng sao b¢ng Çôi môi th¡m ch© mong
    ñã chín m†ng men say mùi nho m§i.
 
    ñà Låt ÇËp vì tháng ngày diŒu v®i
    Tr©i nhiŠu mây và n¡ng Ãm chäy trên cành
    NhÜng sao b¢ng nÖi hò hËn chúng mình
    Tr†n m¶t bu°i mà vÅn còn luy‰n ti‰c.

    ñà låt ÇËp vì nhiŠu hÒ nܧc bi‰c
    Mây tr¡ng bay và cành liÍu rÛ yêu kiŠu
    NhÜng sao b¢ng màu m¡t cûa em yêu
    Trùng dÜÖng xanh dìu anh vào giông tÓ.
   
SÖn Trung

No comments: