Thursday, August 23, 2012

TIN TỨC

Tin TÙc

Tin QuÓc N¶i
 1. Kinh t‰ khûng hoäng, thi‰u tiên tiêu xài,nhân dÎp T‰t K› Mão, nhà cÀm quyŠn Hà N¶i Çã phát hành m‡i ngày 150 t› ,trong suÓt 13 ngày nâng t°ng sÓ låm phát thêm khoäng hai ngàn t› ÇÒng ViŒt Nam.Chính quyŠn c¶ng sän có nhiŠu quyŠn t¿ do, trong Çó có quyŠn t¿ do b¡t giam ngÜ©i vô c§, t¿ do tiêu xài và t¿ do in giÃy båc. " In båc giÃy, ñ°i lÃy Çô la, Gºi qua Thøy Sï." Và cÛng vì ÇÒng båc ViŒt Nam ngày càng mÃt giá, dân chúng và cán b¶ chuyên xài vàng và Çôla.
 2. Tåi ViŒt Nam có nhiŠu ÇÎa phÜÖng thi‰u bác sï, nhÜng låi có khoäng ba ngàn bác sï thÃt nghiŒp bªi vì nh»ng y tá chuyên tu thành bác sï còn ng¿ trÎ kh¡p nÖi và bác sï m§i ra trÜ©ng không Çû vàng hÓi l¶( khoäng 4 -10 cây vàng tùy nÖi) Ç‹ làm viŒc không công tåi các bŒnh viŒn.Các bác sï không muÓn vŠ nÖi thôn quê hoæc núi rØng hëo lánh bªi vì:
  • Nh»ng ch‡ này nghèo Çói, thi‰u an ninh,thi‰u phÜÖng tiŒn, låi dÍ bÎ cÜ©ng hào Çàn áp.
  • M¶t khi ra Çi khÕi thành phÓ là khó trª låi vì chính sách h¶ khÄu kh¡t khe cûa c¶ng sän.Thà ª låi thành phÓ chÎu thÃt nghiŒp,ho¥c làm công viŒc khác còn sܧng hÖn làm bác sï tåi thôn quê hay miŠn rØng núi.
  Trܧc Çây, c¶ng sän Çã chia vùng, chia sinh viên( thí døñåi H†c Y Khoa Sàigòn lÃy CÀn ThÖ 10 sinh viên y khoa,MÏ Tho 8 sinh viên y khoa,ñåi H†c Y Khoa Hu‰ lÃy Quäng Nam 10 sinh viên y khoa, Quäng bình 5 sinh viên y khoa...) Ç‹ cho các ông l§n m‡i tÌnh toàn quyŠn ch†n ngÜ©i theo h†c,ho¥c mua bán, chia chác và hy v†ng sinh viên sau khi tÓt nghiŒp së trª låi quê nhà phøc vø Çäng và nhân dân, nhÜng sinh viên sau khi tÓt nghiŒp thì m¶t Çi không trª låi!
 3. ñÀu næm âm lÎch,trung ÜÖng Çäng C.S h†p Ç‹ bàn phÜÖng sách cÙu nguy kinh t‰, ÇÒng th©i cÛng x‰p Ç¥t låi nhân s¿ m¶t chút Ç‹ ÇÜa phe ta vào thêm, ÇÄy phe nó ra ngoài ho¥c tܧc b§t quyŠn hành.
 4. Häi Ngoåi.
  1. Trܧc t‰t k› mão, nhân dân ViŒt Nam tåi Nam Cali Çã bi‹u tình tÕ s¿ bÃt bình ÇÓi v§i TrÀn Væn TrÜ©ng trong viŒc y Çã treo c© c¶ng sän và hình ông HÒ. S¿ kiŒn này cho thÃy c¶ng sän ban ÇÀu Än hình,giä dång vÜ®t biên, Çoàn tø gia Çình, nay thì b¡t Çâu lò Çuôi c¶ng sän. Ban ÇÀu cänh sát MÏ ra lŒnh hå c© CS nhÜng sau Çó tòa án MÏ låi cho y ÇÜ®c quyŠn treo c©. ñÒng bào ta vÅn không lùi bܧc,trong mÃy ngày t‰t k› mão vÅn kiên quy‰t ÇÃu tranh, bi‹u tình chÓng c¶ng sän.Ngày 25 tháng hai 1999,ÇÒng bào ViŒt Nam Çã bi‹u tình thÎ uy trܧc tòa Çåi sÙ ViŒt c¶ng tåi San Francisco, MÏ.
  2. ThÜ®ng nghÎ sï Pháp, Michel Pelchat, là m¶t trong nh»ng ngÜ©i vÆn Ƕng thành lÆp H¶i ñÒng QuÓc T‰ cho Dân Chû ViŒt Nam( International Council for Democracy in Vietnam).H¶i ÇÒng này ra Ç©i ngày 4 tháng 12 næm 1998 tåi trø sª quÓc h¶i Âu Châu -Bruxelle ,Çúng vào dÎo k› niŒm 50 tuyên ngôn quÓc t‰ nhân quyŠn cûa Liên HiŒp quÓc. Ông Yvan de Wynter , chû tÎch ûy ban NgÜ©i BÌ cho dân chû tåi ViŒt Nam Çã džc diÍn væn khai måc. VŠ c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt có giáo sÜ NguyÍn Ng†c Bích,và các ôngTrÀn Månh Quÿnh, Phåm Væn Thành tham d¿.
  3. QuÓc T‰
   1. T°ng thÓng Clinton Çã ÇÜ®c thÜ®ng viŒn tha b°ng trong khóa h†p ngày 11 tháng hai næm 1999.T°ng thÓng Çã lên ti‰ng bày tÕ l©i hÓi ti‰c và xin l‡i công khai.
   2. MÓi bang giao gi»a ƒn ñ¶ và Pakistan ngày thêm ch¥t chë. Hai nܧc Çã khai trÜÖng ÇÜ©ng xe bušt nÓi liŠn hai quÓc gia Çã tØng chia cách non nûa th‰ k›.

No comments: