Thursday, August 23, 2012

TAP CHI VĂN HÓA VIỆT NAM 05                                     sÖn trung & các væn h¬U


 HOA TULIP

n¶i dung
trÀN hÒng châu Nºa khuya giÃy tr¡ng
ts.lâm lÍ trinh trách nhiŒm væn nghŒ
S÷N TRUNG HÔI HOA TULIP
vIŒt PhÜÖng nhà væn dܧi ch‰ Ƕ c¶ng sän
gIa hôi ngÜ©i nông dân
lê m¶ng nguyên khóc vÛ thành
lê tùng minh Phan chu trinh
  5
tháng 5 næm 1999
LAST UPDATED AUG ,2012
 

No comments: