Thursday, August 23, 2012

CHÀO MỪNGChào MØng

Cánh cºa Çã mª, xin m©i quš khách bܧc vào . Nhà cûa chúng tôi không phäi là m¶t tòa lâu Çài, nhÜng chúng tôi cÛng Ç¥t m¶t cái tên. ñó là :"Bên Kia B© ñåi DÜÖng".
Bên Kia B© ñåi DÜÖng là m¶t tåp chí væn h†c nghŒ thuÆt,là ti‰ng nói cûa ngÜ©i ViŒt t¿ do.
"Bên Kia B© ñåi DÜÖng" mang nhiŠu š nghïa:

I.LÎch Sº:

 1. Chúng ta là nh»ng thuyŠn nhân.Quê hÜÖng cûa chúng ta ª Bên Kia B© ñåi DÜÖng, bên kia Thái Bình DÜÖng.Vì c¶ng sän Ƕc tài tàn båo,vì c¶ng sän làm cho nhân dân mÃt t¿ do và Çói kh°,bÀn cùng, hàng triŒu ÇÒng bào ta ª hai miŠn Nam B¡c Çã bÕ quê hÜÖng ra Çi tìm t¿ do,dù bi‹n cä hi‹m nguy, dù phäi tØ bÕ tài sän, gia Çình,bån bè,quê hÜÖng,chÃp nhÆn tù Çày,chÃp nhÆn cܧp bóc và chÃp nhÆn hy sinh.
 2. LÎch sº MÏ quÓc ,Canada là lÎch sº cûa nh»ng ngÜ©i vÜ®t bi‹n,lÎch sº cûa nh»ng thuyŠn nhân.
  Khªi ÇÀu là dân bän xÙ, ngÜ©i da ÇÕ có lë là ngÜ©i châu Á, nh»ng ngÜ©i ª bên kia b© Çåi dÜÖng, Çã ljn MÏ châu tØ bao th‰ k› trܧc.Sau Çó,khoäng th‰ k› thÙ 8, nh»ng ngÜ©i Viking,vÓn là nh»ng thuyŠn nhân dÛng mãnh,ljn ÇÎnh cÜ tåi vùng tuy‰t tr¡ng.Ti‰p theo Çó,sau khi Christopher Columbus tìm ra châu MÏ næm 1492,m¶t sÓ ngÜ©i châu Âu Ç° xô ljn vùng ÇÃt m§i này lÆp nghiŒp.
 3. Chúng ta nay Çã qua bên này B© ñåi DÜÖng nhÜng Bên Kia B© ñåi DÜÖng còn 70 triŒu ÇÒng bào ta Çang qu¢n quåi dܧi ách Ƕc tài Çäng trÎ cûa b†n c¶ng sän gian ác,xäo quyŒt. Chúng ta phäi tích c¿c tranh ÇÃu cho nhân quyŠn tåi ViŒt Nam.Chúng ta phäi ti‰p sÙc v§i ÇÒng bào Thái Bình,Hà ñông,Xuân L¶c. Chúng ta phäi sát cánh v§i nh»ng chi‰n sï t¿ do tåi ViŒt Nam nhÜ Quäng ñ¶, Trí Siêu,NguyÍn ñình Huy,ñinh Th‰ Vinh...Hàng triŒu con tim ViŒt Nam quÓc n¶i Çang hܧng vŠ chúng ta,lë nào ta låi nh¡m m¡t làm ngÖ ?
II.Tri‰t Lš

 1. Cu¶c Ç©i là bi‹n cä,ÇÀy bao khó khæn,trª ngåi và Çau kh°.Con ngÜ©i luôn ª trên bi‹n cä cûa Çói nghèo, chi‰n tranh, và tuyŒt v†ng...Chúng ta phäi vÜ®t qua nh»ng khó khæn .Chúng ta phäi vÜ®t qua bi‹n cä Ç‹ Çi ljn bên kia b© cûa tình yêu,cûa thành công,cûa hånh phúc.
 2. Chúng ta sang ljn MÏ , Canada ,Úc , Pháp, ñÙc...,chúng ta ÇÜ®c nhiŠu s¿ giúp Ç« và có nhiŠu t¿ do.Chúng ta có quyŠn Çi chùa, Çi nhà th©, chúng ta có quyŠn làm báo, con cái chúng ta ÇÜ®c Çi h†c,chúng ta ÇÜ®c hܪng nhiŠu tiŒn nghi vŠ y t‰,vŠ giao thông,vŠ xã h¶i...NhÜng chúng ta låi thÃy xuÃt hiŒn trܧc m¡t m¶t Çåi dÜÖng khác mà chúng ta phäi n‡ l¿c vÜ®t qua.
 3. PhÆt giáo quan niŒm cu¶c Ç©i là'B‹ kh°".MuÓn thoát trÀm luân kh° häi, chúng ta phäi tìm con ÇÜ©ng giäi thoát Ç‹ chÃm dÙt nh»ng trÀm luân trên b‹ kh°. "Tâm kinh" có Çoån:"Y‰t lj,y‰t lj,ba la y‰t lj,ba la tæng y‰t lj,bÒ ÇŠ tát bà ha" nghïa là Hãy vÜ®t qua bên kia b©.Hãy vÜ®t qua bên kia b©.Bên kia b© là chân lš,là ánh sáng giác ng¶. Vì nh»ng š nghïa trên, chúng tôi së th¿c hiŒn nh»ng chÜÖng trình có møc Çích :

  • Phát huy và bäo tÒn væn hóa ViŒt Nam
  • Gi§i thiŒu væn hóa MÏ,Canada,Úc,Pháp..là nh»ng quÓc gia có ngÜ©i ViŒt ÇÎnh cÜ
  • Tranh ÇÃu cho nhân quyŠn tåi ViŒt Nam

Xin cäm Ön quš vÎ.
Chúc quš vÎ m¶t Çêm Giáng sinh vui vÈ và m¶t næm m§i hånh phúc.
SÖn Trung

Greeting

Hi!The door is opened.Please come in!
My home isn't a castle but we name it:"The Other Seaside". What does "The Other Seaside" mean?
It has a lot of meanings.
I.History:
 1. Our country is on the other seaside.Because of the communists,we left our country for freedom. We were the "boat people".
 2. The origin of USA and Canada contains people like the Indians who were the first people who came from the other seaside, maybe from Asia, to Canada . In the 8th century,the Vikings came to the North of America. After Christopher Columbus discovered America in 1492, an increasing number of Europeans came here from the other seaside too.
 1. Now we have been separated from our homeland. On this side of the Pacific Ocean there are us immigrants, on the other seaside, there are our separated Vietnamese people who are still living under the dictatorial regime of the Communist. We must struggle for their human rights! We have to support our people in Thái Bình, Hà ñông, Xuân L¶c. ..We must be supportive fighting men such as Quäng ñ¶,Trí Siêu, NguyÍn ñình Huy, ñinh Th‰ Vinh...How can we not care about the sufferring of our people?
II.Philosophy
  1. Life in the world is a ocean full of difficulties and sufferings. We are always in an ocean of poverty, war, and hopelessness. In order to gain love, success and happiness for the future, we must find a way to go to the other seaside.
  2. Now we live in democratic countries around the world such as USA, Canada, Australia, France, Germany; where freedom is available... Even though we have freedom now in these democratic countries to develop a better life, we also have many new difficulties that we must overcome.
  3. Lord Buddha taught us that life is ocean of sufferings. If we want peace and eternal happiness, we must find the way to liberation. In the Sutras of Heart, Lord Buddha said: "Cross the sea. Cross the sea. We have to go the other seaside. We will attain the Supreme Enlightenment."
Because of these reasons, we will do a lot of things:
   • Developing and conserving our culture .
   • Introducing the culture of the countries such as the USA , Canada, Australia, France, Germany.. .where our Vietnamese people have been living.
   • Struggling for the human right in Viet Nam.
Thank you very much.
Have Merry Christmas and Happy New Year.
http://sontrung.fcpages.com/back2.gifSÖn Trung


No comments: