Thursday, August 23, 2012

TAP CHI VĂN HÓA VIỆT NAM 04                                               sÖn trung & các væn h¬U


ñ“N H¨NG


n¶i dung
ts. phåm ÇÙc liên gi‡ t° hùng vÜÖng
trÀn hÒng châu bܧm tr¡ng
Ç¥ng ti‰n vÛ hoàng chÜÖng
v†ng Çông væn minh viŒt nam
sÖn trung chuy‰n vi‰ng thæm h»u nghÎ
trÀn diŒu chân internal love
sÖn trung thành phÓ ngÜ©i yêu
tin tÙc quÓc n¶i quÓc ngoåi


4
tháng 4 næm 1999
UPDATED AUGUST 2012 


No comments: