Thursday, August 23, 2012

THƠ LÊ MỘNG NGUYÊN

NT 129 - Giáng Sinh - tháng 12 - 2004

Thô khoùc
VUÕ THAØNH

Leâ Moäng Nguyeân


. Meán taëng höông hoàn taùc giaû "Doøng Soâng Daõ Thuù".

Anh nhö moät aùng thieân thaàn
Qua vöôøn thô nhaïc moät laàn maø thoâi
Roài bay, bay maõi, bay hoaøi
Cho gia ñình, baïn thô nhieàu tieác thöông
Anh ôi, sao sôùm leân ñöôøng
Qua beân theá giôùi, lôõ laøng traàn ai
Vieáng anh khoâng ñöôïc thô daøi
Khoùc anh chæ coù laïc loaøi vaøi caâu
Bieát anh qua maáy thô saàu
Thöông anh moät thuôû nhö haàu thieân thu.

No comments: