Sunday, September 2, 2012

GS. VŨ QUỐC THÚC * BẮC KINH

GS. VŨ QUỐC THÚC

  Chúng ta có th‹ nêu th¡c m¡c : tåi sao , sau khi Çã rút quân khÕi Campuchea và b¡t ÇÀu bình thÜ©ng hóa bang giao v§i Hoa Kÿ , nhóm cÀm quyŠn ª Hà N¶i vÅn ti‰p tøc phøc tòng B¡c Kinh m¶t cách " ngoan ngõan" nhÜ ta thÃy ? M¶t sÓ viŒc xÄy ra nhân ñåi H¶i IX cûa ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam ( tháng 4 næm 2001 ) có th‹ giúp ta trä l©i câu hÕi này .
ViŒc thÙ nhÃt là m¶t phái Çoàn hùng hÆu cûa Trung C¶ng do HÒ CÄm ñào ( nhân vÆt m§i ÇÜ®c cº làm T°ng Bí ThÜ ñäng C¶ng Sän Trung Hoa , thay th‰ Giang Tråch Dân ) Çích thân cÀm ÇÀu Çã lÜu trú ª Hà N¶i trong suÓt th©i gian ñåi H¶i Ç‹ " quan sát " : viŒc này chÙng tÕ s¿ quan tâm cûa B¡c Kinh ÇÓi v§i nh»ng s¿ thay Ç°i trong hàng ngÛ cÃp lãnh Çåo ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam . Hô CÄm ñào Çã không thành công trong viŒc duy trì Lê Khä Phiêu - m¶t ngÜ©i mà dÜ luÆn ÇÒn là " ngÜ©i cûa Trung C¶ng " - trong chÙc vø T°ng Bí ThÜ . Lš do chính thÙc ÇÜ®c ÇÜa ra trong vø hå bŒ Lê Khä Phiêu là tác phong thi‰u Çåo ÇÙc cûa nhân vÆt này . KhÕi cÀn nói là Ç‹ làm yên lòng B¡c Kinh , cÀn phäi bÀu m¶t nhân vÆt nào ÇÜ®c HÒ CÄm ñào chÃp nhÆn . ñ‰n Çây ta thÃy m¶t viŒc thÙ hai Çã xÄy ra , có tính cách rÃt bÃt ng© : Çó là viŒc cÃp lãnh Çåo ñäng C¶ng Sän ViŒtNam quy‰t ÇÎnh bÀu Nông ñÙc Månh làm tân T°ng Bí ThÜ . Månh là ngÜ©i Tày , nghïa là thu¶c m¶t s¡c t¶c thi‹u sÓ ª miŠn B¡c ViŒt Nam giáp gi§i v§i Trung Hoa . Månh ÇÜ®c cº làm Chû TÎch QuÓc H¶i tØ sau ñåi H¶i VIII ( 1996 ) : Tuy Çó là m¶t chÙc vø cao vào hàng thÙ ba , thÙ tÜ vŠ phÜÖng diŒn ngôi thÙ trong hŒ thÓng Nhà nܧc nhÜng không có nhiŠu th¿c quyŠn , trong b¶ máy ñäng . DÜ luÆn cho r¢ng , sª dï Månh Çåt t§i ÇÎa vÎ Ãy , không phäi vì ông ta có tài næng hay thành tích xuÃt chúng mà chÌ vì ông ta là con ng†ai hôn cûa HÒ Chí Minh . Không ai ng© r¢ng Månh có th‹ ÇÜ®c bÀu làm T°ng Bí ThÜ Ç‹ cÀm ÇÀu m¶t Çäng có t§i hÖn hai triŒu Çäng viên trong Çó tuyŒt Çåi Ça sÓ là ngÜ©i Kinh . Lúc m§i nhÆm chÙc , khi bÎ phÕng vÃn vŠ liên hŒ huy‰t thÓng v§i HÒ Chí Minh , Månh Çã tránh né , không xác nhÆn mà cÛng không phû nhÆn . ´t lâu sau , có tin ÇÒn là m¶t cu¶c giäo nghiŒm khoa h†c , d¿a trên s¿ so sánh DNA , Çã ÇÜa t§i k‰t luÆn : Månh Çích th¿c có liên hŒ huy‰t thÓng v§i HÒ Chí Minh và khi nhÆn ÇÜ®c báo cáo vŠ cu¶c giäo nghiŒm này , Månh Çã khóc!
Cách Çây mÃy tháng , Månh chính thÙc sang B¡c Kinh thæm các cÃp lãnh Çåo ñäng C¶ng Sän Trung Hoa. Trong cu¶c vi‰ng thæm này hai bên Çã thÕa hiŒp nh»ng gì , chúng ta chÜa bi‰t rõ . Ta chÌ thÃy r¢ng trong m¶t cu¶c phÕng vÃn m§i Çây , dành cho m¶t kš giä Hoa Kÿ , Månh Çã công khai kh£ng ÇÎnh ông ta không phäi là con cûa HÒ Chí Minh . Chúng tôi Çi t§i k‰t luÆn : sª dï Månh không cÀn d¿a vào uy tín cûa h† HÒ n»a , có lë vì Månh tin ch¡c là ÇÜ®c B¡c Kinh bao che khi‰n không ai có th‹ hå bŒ mình n»a .
M¶t viŒc thÙ ba cho hi‹u tåi sao nhóm cÀm quyŠn ª Hà N¶i låi phøc tòng B¡c Kinh " quá mÙc " nhÜ ta Çã thÃy trong vø Lê Chí Quang : Çó là viŒc Uông Chu LÜu ÇÜ®c b° nhiŒm làm Bô Trܪng TÜ Pháp . Theo tin ÇÒn thì nhân vÆt này tØng làm tình báo cho B¡c Kinh : nhÜ vÆy , n‰u cÖ quan tÜ pháp Hà N¶i , bÃt chÃp luÆt lŒ , trØng phåt ông Lê Chí Quang vì Çã công khai Ç¥t vÃn ÇŠ cänh giác v§i Trung Hoa , thì cÛng là m¶t ÇiŠu dÍ hi‹u .
Tóm låi nhóm cÀm quyŠn ª Hà N¶i ngoan ngoãn phøc tòng B¡c Kinh , nhÜ m¶t thu¶c hå ÇÓi v§i thÜ®ng cÃp , không phäi vì lš do š thÙc hŒ mà cÛng không phäi vì lš do chi‰n lÜ®c : ch£ng qua h† chÌ muÓn bäo vŒ quyŠn l®i riêng tÜ , muÓn ti‰p tøc n¡m chính quyŠn bÃt chÃp s¿ bÃt mãn cûa nhân dân cÛng nhÜ s¿ bÃt ÇÒng š ki‰n cûa nhiŠu ÇÒng chí trong ñäng . Chính sách sai lÀm cûa h† Çang gây nên m¶t sÓ hÆu quä mà chúng tôi tin là së có tính cách quy‰t ÇÎnh ÇÓi v§i tÜÖng lai cûa ch‰ Ƕ c¶ng sän Hà N¶i .
HÆu quä thÙ nhÃt là Hà N¶i së mÃt dÀn m†i änh hܪng chính trÎ ÇÓi v§i hai láng giŠng Lào và Campuchea. ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam Çã xây d¿ng uy th‰ trên bän Çäo ñông DÜÖng qua hai Çäng Çàn em là C¶ng Sän Lào và phe C¶ng sän Hun Sen . Trong H¶i nghÎ thÜ®ng ÇÌnh gi»a Trung C¶ng và các nܧc thu¶c HiŒp H¶i ASEAN , h†p ª Phnom Penh , hÒi tháng 11 vØa qua , ta Çã thÃy B¡c Kinh công khai " vuÓt ve " hai nܧc Lào và Campuchea , tha n® cÛ rÒi cÃp viŒn tr® m§i cho h† . Møc Çích cûa B¡c Kinh thÆt rõ ràng là muÓn cho hai nܧc này ÇØng " ôm chân " nhóm cÀm quyŠn ª Hà N¶i n»a mà liên låc tr¿c ti‰p v§i B¡c Kinh , nhÜ vÆy së l®i hÖn .
HÆu quä thÙ hai là nh»ng Çäng viên C¶ng sän ViŒt Nam trܧc kia theo Liên Xô ( sÓ này rÃt
Çông ) không th‹ không lo ngåi sau khi Uông Chu LÜu ÇÜ®c b° nhiŒm làm B¶ Trܪng TÜ
Pháp và nhÃt là sau vø án Lê Chí Quang . SÓ phÆn cûa h† rÒi Çây së ra sao ? Dù h† có " trª
c© " , tìm cách " ôm chân " các " ÇÒng chí Trung QuÓc vï Çåi " chæng n»a , tÜÖng lai chính trÎ cûa h† vÅn rÃt mù mÎt . M¶t phong trào chÓng ÇÓi Çã manh nha và Çang lan r¶ng vì theo m¶t bän tin m§i Çây cûa hãng thông tÃn Associated Press , trên mång lܧi Internet ª ViŒt Nam Çã thÃy xuÃt hiŒn nhiŠu tài liŒu chÓng ch‰ Ƕ Hà N¶i . Ai cÛng bi‰t nhóm cÀm quyŠn ª Hà N¶i ki‹m soát rÃt ch¥t chë m†i s¿ liên låc b¢ng thÜ tín ÇiŒn tº v§i ngoåi quÓc : nhÜ vÆy nh»ng tài liŒu chÓng ÇÓi , nói trong bän tin cûa A.P. , Çã xuÃt phát tØ các nguÒn ª quÓc n¶i nghïa là tØ nh»ng kÈ có vai v‰ trong hŒ thÓng chính trÎ c¶ng sän .
HÆu quä thÙ ba là chính sách phøc tòng B¡c Kinh cûa nhóm cÀm quyŠn ª Hà N¶i Çã kích thích lòng yêu nܧc và xu hܧng nghi kœ " Ba TÀu " vÅn tiŠm tàng trong tâm khäm cûa ngÜ©i
dân ViŒt . ñây là m¶t mÅu sÓ chung Çang giúp cho các tÀng l§p trÈ tu°i ViŒt Nam Häi
Ngoåi nÓi k‰t v§i tÀng l§p trÈ tu°i ª quÓc n¶i . Chính s¿ nÓi k‰t này së Çem låi giäi
Çáp cho bài toán chính trÎ ViŒt Nam. Ta có quyŠn hy v†ng r¢ng ngày Çó së không còn xa
Paris tháng 12 næm 2002
VÛ QuÓc Thúc

No comments: