Sunday, September 2, 2012

TAP CHI VĂN HÓA VIỆT NAM 49

SƠN TRUNG
chủ biênchính trÎ
 trÀn bình nam 
phåm hÒng sÖn
nguyÍn Çåt thÎnh
truytÓviŒtc¶ng 
trÀn bình nam 
IRAQ
væn hóa, væn h†c
GS.nguyÍn væn sâm
TAM QU–C CH´
tinh vŒ 
hÒ chí minh
kim khôi 
lính c¶ng hòa
phåm trÜ©ng long
sylvie vartan
Ls.trÎnh quÓc thiên 
äi nam quan
nguyÍn thiên thø
nguyÍn væn trÃn
truyŒn, kš
võ kÿ ÇiŠn
kÈ ñÜa ñÜ©ng
 trÀn van sÖn 
vi‰ng m¶
nguyÍn væn sâm
trò hai m¥t
thÖ
NGô MINH H¢ng 
G†i  NẮNG
 S÷N TRUNG 
NHÐ LàN MÂY
 TR„N HOàNG ANH 
M¶NG ñžI  

59
Thaùng 8- 2003
Updated August, 2012


No comments: