Wednesday, September 5, 2012

VÕ PHONG VÂN * RỰC RỠ VÀNG BAY

RÖÏC RÔÕ VAØNG BAY...!
Voõ Phong Vaân Röïc rôõ vaøng bay trong naéng xuaân
Hoàn thieâng soâng nuùi baùo tin möøng
Möôøi phöông aùp löïc thaønh gioâng baõo
Taùm höôùng kieân taâm keát giaõi ñoàng
Chính nghiaõ saùng ngôøi danh chính nghiaõ
Hung taøn muoân kieáp vaãn hung taøn
Töï do seõ ñeán cho daân Vieät
Röïc rôõ vaøng bay trong naéng xuaân
Röïc rôõ vaøng bay trong naéng xuaân
Phuïc ñaàu hoân ñaát leä traøo daâng
Bao naêm uaát ngheïn trong saàu haän
Moät thoaùng böøng leân töïa soùng thaàn
Daân chuû, daân quyeàn vang chính nghiaõ
Ôn ngöôøi, ôn baïn ñaõ vinh danh
Saøi Goøn, Haø Noäi ngaøy mai seõ
Röïc rôõ vaøng bay trong naéng xuaân
Voõ Phong Vaân (Tacoma, W.A. )

No comments: