Wednesday, September 5, 2012

THÙY LAM * QUÀ CƯỚI CHO CON

QUAØ CÖÔÙI CHO CON
THUØY LAM
Roài tình yeâu ñaõ hoaù thaønh haïnh phuùc
Beân ngöôì yeâu con ñeïp töïa hoa hoàng
Trong lôøi vui vang lôøi möøng tieáng chuùc
-Leân xe hoa con coù roän raøng khoâng?
Leân xe hoa con veà beân nhaø môùi
Theâm meï, theâm cha, theâm anh chò thöông chieàu
Tröôùc maët con ñöôøng töông lai roäng loái
Con böôùc chaân vaøo troïn veïn thöông yeâu
Boû laïi sau löng moät thôøi con gaùi
Moät thôøi moäng mô - aùo traéng noâ ñuøa
Tuoåi thô ñi, coù bao giôø trôû laïi
Chuyeän moät thôøi - boãng choác hoaù ngaøy xöa....
Trong ngaøy con vui meï khoâng bieát noùi
Chæ mong con giöõ maõi veû hoàn nhieân
Meï cuõng möøng nhaø mình theâm reå môùi
Vaø nhaéc con caâu "daâu thaûo, vôï hieàn"
THUYØ LAM (Vieät Nam)

No comments: