Saturday, September 1, 2012

NGUYỄN CHÍ THIỆN * DÂN CHỦ

Tuoåi treû Vieät Nam
vaø coâng cuoïâc daân chuû hoùa ñaát nöôùc
Thuyeát trình taïi Dieãn Ñaøn Daân Chuû HoùaVN ngaøy 11-11-2001
Nguyeãn Chí Thieän
Vaên haøo Phaùp Victor Hugo veà giaø thöôøng than thôû :"Tuoåi giaø run raåy nhö caønh caây tröôùc gioù " vaø luyeán tieác tuoåi treû :" Thuôû thanh xuaân, moïi bình minh ñeàu töng böøng höùng khôûi ! ". Theo caùc nhaø khoa hoïc, oùc cuûa thanh nieân naêëng khoaûng 1400 gam, oùc cuûa moät ngöôøi tuoåi 60 chæ naëng 900 gam. Ngöôøi xöa coù caâu " Laõo lai taøi taän " quaû khoâng sai !
Trong moïi hoaït ñoäng xaõ hoäi thanh nieân bao giôø cuõng ñoùng vai troø chuû choát. Nhaân loaïi ngaøy caøng tieán boä chöùng toû con chaùu, nhìn chung, bao giôø cuõng hôn oâng cha. Öu ñieåm cuûa thanh nieân laø taâm hoàn trong saùng, ñaày lyù töôûng, söùc soáng röøng röïc, maõnh lieät, daùm xoâng pha, coi thöôøng hieåm nguy, ít hoaëc khoâng tính toaùn lôïi haïi cho baûn thaân, khaû naêng saùng taïo khai phaù lôùn. Taát caû nhöõng ñöùc tính quyù baùu ñoù, caøng veà giaø caøng nhuït, mai moät : Coù nhöõng vieäc ngöôøi giaø khoâng laøm ñöôïc nöõa. Nhöõng vieäc trong tim caàn coù löûa. Coù nhöõng con ñöôøng ngöôøi giaø khoâng daùm nghó. Nhöõng con ñöôøng phaûi vöøa phaù vöøa ñi
Naêm 1979, vaøo tuoåi 40, khi quyeát ñònh mang taäp thô " Hoa ñòa nguïc" vaøo söù quaùn Anh, toâi töï nhuû phaûi laøm ngay luùc ñoù, vì moãi tuoåi moät giaø hoùa ra loùng ñoùng, khoâng coøn ñuû gan, ñuû lieàu nöõa!
Trong lòch söû daân toäc ta, ôû vaøo nhöõng giai ñoaïn nguy bieán, tuoåi treû luoân luoân laø nhöõng löïc löôïng xung kích tieân phong, vò quoác vong thaân. Keå caû nhöõng anh huøng
daân toäc, nhöõng vò laõnh ñaïo cao nhaát cuõng ñeàu laø nhöõng ngöôøi tre,û hoaëc töông ñoái treû. Nhöõng teân tuoåi nhö Baø Tröng, Baø Trieäu, Ngoâ Quyeàn, Traàn Höng Ñaïo,
Nguyeãn Traõi, Leâ Lôïi, Nguyeãn Hueä, Phan Boäi Chaâu, Phan Chu Trinh, Nguyeãn Thaùi Hoïc, laø nhöõng minh chöùng. Suoát chieàu daøi lòch söû maáy ngaøn naêm, VN
giaønh vaø giöõ ñöôïc neàn töï chuû ñaõ toû roõ daân Vieät khoâng phaûi laø moät daân toäc heøn yeáu. Nhöng thôøi theá khaùc nhau, leõ suy thònh, höng pheá, caàn ñöôïc caân nhaéc
suy ngaãm chu ñaùo. Coù raát nhieàu ngöôøi thaéc maéc ñaët nhöõng caâu hoûi:
1/ Taïi sao cheá ñoä coäng saûn ñoäc taøi gian doái, taøn baïo nhö vaäy maø vaãn toàn taïi tôùi ngaøy nay, khi heä thoáng xaõ hoäi chuû nghóa ñaõ tan ?
2/ Taïi sao caû moät daân toäc vaãn gaàn nhö im lìm, baát doäng ?
3/ Tình traïng nhö vaäy, ñeán bao giôø môùi coù daân chu thöïc söï ?
4/ Caàn phaûi laøm gì ñeå giaûi thoaùt ñaát nöôùc khoûi goâng aùch toaøn trò ?
Toaøn theå daân toäc, ñaëc bieät giôùi treû, coù traùch nhieäm giaûi ñaùp thoâng suoát nhöõng caâu hoûi ñoù.
Toâi xin pheùp trính baày nhöõng yù nghó thoâ thieån cuûa toâi.
Caâu hoûi thöù hai ñaõ traû lôøi cho caâu hoûi thöù nhaát. Chính vì caû nöôùc gaàn nhö im lìm, baát ñoäng neân cheá ñoä ñoäc taøi ñaûng trò môùi keùo daøi tôùi nay chöa caùo chung.
Coùn lyù do ñaõ laøm cho caû daân toäc gaàn nhö teâ lieät thì coù maáy lyù do chuû yeáu : Baïo Löïc vaø Löøa Mò. Hai vuõ khí naøy ñöôïc söû duïng thöôøng tröïc, toaøn dieän vaø trieät
ñeå, luoân bieán hoùa thay hình ñoåi daïng theo hoaøn caûnh chính trò, kinh teá trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. Chuùng ta haõy töôûng töôïng chæ coù vaøi teân khuûng boá vôùi con dao ngaén trong tay ñaõ coù theå khoáng cheá caû maáy traêm ngöôøi treân moät chieác maùy bay! Chæ daêm nhoùm khuûng boá hoaït ñoäng leùn luùt, chui luûi daõ laøm nöôùc Myõ vaø
theá giôùi hoaûng sôï, baøng hoaøng! Huoáng hoà ñaûng coäng saûn Vieät Nam vôùi hôn 2 trieäu ñaûng vieân,vôùi caû moät nhaø nöôùc khuûng boá coù quaân ñoäi, coâng an, coù traïi tuø,
naém toaøn boä kinh teá taøi chính cuûa caû nöôùc ! Ngöôøi daân Vieät tay traéng sôï haõi, bò cheá ngöï tôùi muùc ñoä naøo ! Tröôùc khi lao vaøo " Toøa nhaø Thöông Maïi Theá Giôùi ",
boïn khoâng taëc vaãn löaø bòp haønh khaùch laø seõ haï caùnh an toaøn, neân haønh khaùch baát ñoäâng, khoâng phaûn öùng gì.
Gioáng vaäy, caû guoàng maùy tuyeân truyeàn cuûa boïn khuûng boá coäng saûn cuõng luoân luoân höùa heïn, löaø doái ngöôøùi daân. Thôøi phong kieán, moät hoân quaân, moät trieàu ñình thoái naùt seõ khieán quaàn huøng khaép nôi taäp hoïp nhaân daân noåi daäy ngay. Vuõ khí raát saün. Chæ caàn moät loø reøn laø coù göôm giaùo, chæ caàn moät luõy tre laø coù cung teân. Thôøi ñaïi khoa hoïc kyõ thuaät naøy, daân ñen tay traéng laøm theá naøo cheá taïo ñöôc taêng phaùo, suùng ñaïn? Ngöôøi daân khoâng coù baùo chí, truyeàn thanh truyeàn hình cuûa mình, laøm sao coù theå noùi leân söï thöïc, voâ hieäu hoùa nhöõng luaän ñieäu gian saûo, keâu goïi taäp hoïp löïc löôïng ? Thaùi ñoä cam chòu cuûa gaàn 80 trieâu ngöôøi, toâi nghó laø ñieàu khoâng coù gì khoù hieåu.
Truï coät cuûa heä thoáng XHCN Laø Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu tan raõ ñaõ hôn möôøi naêm maø Vieät Nam, Trung Quoác, Baéc Trieàu Tieân, Cuba vaãn coøn, lyù
do vì daân trí vaø ñaûng trí cuûa maáy nöôùc naøy thaáp keùm, chua töøng ñöôïc soáng trong daân chuû töï do, heát phong kieán thöïc daân roài tôùi coäng saûn. Töø naêm 1945 tôùi nay,
nhöõng ngöôøi coäng saûn VN aùp duïng chính saùch ngu daân. Töø tuoåi nhi ñoàng con em VN ñaõ ñöôc reøn daïy tinh thaàn phuïc vuï voâ ñieàu kieän, Baøi haùt " Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn caùc em nhi ñoàng " ñaàu tieân coù caâu : " Trôû neân sau naøy anh taøi hieân ngang " laäp töùc bò ñoåi thaønh " Trôû neân sau naøy lao ñoäng vinh quang "! Neáu ñaát nöôùc coù nhieàu thanh nieân anh taøi, hieân ngang. khoâng cuùi ñaàu, uoán thaân tröôùc baïo quyeàn thì Ñaûng vöõng truï sao noåi ?
Caâu hoûi thöù 3 : Tình traïng nhö vaäy ñeán bao giôø môùi coù daân chuû töï do ?
Caâu hoûi thöù 4 : Caàn phaûi laøm gì ñeå giaûi thoaùt ñaát nöôùc khoûi goâng aùch toaøn trò ? cuõng laø caâu traû lôøi. Daân chuû töï do khoâng bao giôø laø thöù "cho khoâng bieáu
khoâng", cuõng khoâng phaûi laø thöù treân trôøi rôi xuoáng ñeå nhöõng daân toäc bò aùp böùc " haù mieäng chôø sung " !
Phaûi chieán ñaáu giaønh laáy. Noùi tôùi chieán ñaáu laø noùi tôùi soâng pha gian khoå, noùi tôùi hy sinh tuø ñaày, thaäm chí caû maïng soáng. Toâi khoâng phuû nhaän giaù trò cuûa nhöõng ngöôøi giaø. Giaø coù giaù trò cuûa giaø maø treû ít coù. Tuïc ngöõ Phaùp coù caâu : " Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait !" ( Neáu tuoåi giaø coøn söùc, tuoåi treû coù
hieåu bieát !) Maâu thuaãn naøy toâi tin coù theå giaûi quyeát ñöôïc, neáu tuoåi giaø khoâng chæ soáng baèng quaù khöù, tuoâi treû khoâng chæ soáng baèng töông lai nhö moät caâu tuïc
ngöõ Phaùp noùi. Tuoåi giaø phaûi noã löïc trang bò kinh nghieäm cuûa mình cho tuoåi treû. Tuoåi treû phaûi nghieân cöùu, tieáp thu nhöõng kinh nghieäm ñoù. Caû nhöõng kinh
nghieäm sai laàm thaát baïi laãn nhöõng kinh nghieäm thaønh ñaït. Ñöôïc nhö vaäy giôùi treû seõ coù ñuû kieán thöùc ñeå lao vaøo cuoäc chieán ñaáu daân chuû hoùa ñaát nöôùc maø hoï
coù troïng traùch ñoùng vai troø tieân phong chuû choát.
Ñaàu theá kyû 20, naêm 1905, chaøng thanh nieân 38 tuoåi Phan Boäi Chaâu phaùt ñoäng phong traøo Ñoâng Du, keâu goïi thanh nieân ra khoûi luõy tre laøng, sang Nhaät Baûn hoïc taäp roài trôû veà ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp. Hoài ñoù soá ngöôi Vieät soáng ôû haûi ngoaïi qua ít oûi neân Phan Boäi Chaâu phaûi vaän ñoäng thanh nieân xuaát döông. Chæ coù vaøi traêm ngöôøi ñaùp laïi tieáng goïi cuûa hoï Phan. Chính phuû Nhaät laïi xua ñuoåi. Khoù khaên truøng ñieäp khoâng theå vöôït qua !
Ngaøy nay hoaøn caûnh chuùng ta thuaän lôïi voâ chöøng. Gaàn 3 trieäu ngöôøi Vieät tò naïn coäng saûn soáng khaép nôi, taäp trung chuû yeáu ôû Hoa Kyø, Canada, ôû chaâu AÂu,
UÙc chaâu. Soá löôïng thanh nieân ñoâng ñaûo haøng trieäu. Ñieàu khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc laø chuùng ta haàu nhö khoâng huy doäng ñöôc löcï löôïng lôùn lao, quyù baùu naøy.
Trong 6 naêm soáng oû Hoa Kyø toâi ñaõ ñi noùi chuyeän nhieàu nôi treân theá giôùi. Ñieàu laøm toâi lo laéng nhaát laø khi nhìn vaøo cöû toïa, toaøn thaáy nhöõng maùi ñaàu muoái
tieâu hoaëc bac ïtraéng. Hoïa hoaèn laém môùi coù daêm möôøi maùi toùc xanh. Tình traïng ñaùng buoàn, nguy hieåm naøy chính lôùp cha anh phaûi chòu traùch nhieäm. ÔÛ nhieàu nôi
Ban Coäng Ñoàng quaù eøo oït, tan taùc phaân hoùa, gaàn nhö teâ lieät, khoâng ñöôc söï uûng hoä tích cöïc cuûa ñoàng baøo, hoaït ñoäng ñaït quaù ít hieäu quaû. Nhöõng nôi ñoù nhaát
thieát phaûi toå chöùc laïi, löïa choïn nhöõng ngöôøi coù tinh thaàn, coù trình ñoä, coù tö caùch, ñöôïc nhieàu ngöôøi toân troïng ra laøm vieäc. Nhöõng baïn treû caàn tham gia ñaûm
ñöông ngaøy caøng nhieàu hôn ñeå trong moät töông lai gaàn thay theá haún lôùp giaø. Lôùp giaø laø nhöõng coá vaán höõu ích, khoâng theå thieáu trong vieäc ñöông ñaàu vôùi söï xaâm nhaäp phaù hoaïi cuûa coäng saûn vaø tay sai. Noùi ñeán vieäc toå chöùc cuõng laø noùi ñeán vieäc duøng ngöôøi. Neáu khoâng coù nhöõng con ngöôøi thaønh taâm thaønh yù, coù
khaû naêng, löông thieän, ñaày nhieät tình, khoâng ngaïi bò moät soá keû aùc yù vu khoáng, boâi nhoï, Ban Coäng Ñoàng laøm sao coù theå hoaøn taát toát chöùc naêng cuûa mình ?
Coù moät soá khoâng nhoû caùc baïn treû, caùc trí thöùc, caùc vaên ngheä só, caùc vò laõnh ñaïo tinh thaàn caùc toân giaùo thöôøng noùi hoï khoâng laøm chính trò vaø khoâng tham döï
vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa ñoàng baøo. Chính trò hieåu ñuùng nghóa cuûa noù laø coâng vieäc cuûa caùc ñaûng phaùi, caùc toå chöùc coù tham voïng naém chính quyeàn. Tham voïng
naøy laø toát, neáu hoï muoán laõnh ñaïo quoác gia tieán leân, mang laïi an bình vaø thònh vöôïng hôn cho xaõ hoäi. Ña soá ngöôøi Vieät laø nhöõng ngöôøi daân bình thöôøng. Vieäc ñaáu tranh nhaèm loaïi boû cheá ñoä ñoäc taøi coäng saûn, nhaèm thaêng tieán daân chu,û töï do, nhaân quyeàn, nhaân phaåm laø nghóa vuï cuûa moãi ngöôøi Vieät Nam. AÙch toaøn trò phi nhaân, baèng moïi caùch, moïi giaù phaûi ñöôc thaùo gôõ. Laån traùnh nghóa vuï naøy döôùi chieâu baøi " khoâng tham döï vaøo chính trò " laø ñieàu ñaùng hoå, ñaùng traùch.Nhaø vaên nhaø thô ñaâu coù laø chính trò gia. Nhöng nhaø vaên quaù coá Nguyeãn Minh Chaâu caûø ñôøi theo Ñaûng, cuoái ñôøi ñaõ vieát :" Theo toâi laøm moät thaèng nhaø vaên Vieät Nam vaøo luùc naøy maø laån troán vaán ñeà daân chuû laø thieáu tö caùch, keå caû vieäc anh laäp luaän raèng vaên hoïc laø caùi gì laâu daøi vaø saâu xa, ñeå ñôøi". Caùc baäc trí thöùc tuoåi
nhieàu, hieåu nhieàu, kinh nghieäm nhieàu caàn gaëp gôõ giôùi treû, trao ñoåi taâm tình vôùi hoï, giuùp hoï hieåu veà baûn chaát toäi aùc cuûa coäng saûn, nhöõng tai öông chuùng ñaõ
gaây ra cho daân toäc trong quaù khöù vaø trong hieän taïi. Caùc vò coù theå noùi, vieát baèng tieáng Anh ñoái vôùi nhöõng thanh nieân khoâng thaïo tieáng Vieät. Caùc baùo Vieät ngöõ
cuõng neân daønh vai trang Anh Ngöõ cho hoï, Caàn giuùp con em chuùng ta hoïc tieáng meï ñeû, ñeå caùc em theâm gaén boù vôùi vaên hoùa Vieät, vôùi coäi nguoàn Vieät. Caùc vò laõnh ñaïo tinh thaàn caùc toân giaùo coù aûnh höôûng raát lôùn. Thöôïng ñeá taïo ra ñôøi soáng. Ñaïo nhaèm laøm ñôøi toát ñeïp, thaùnh thieän, loaïi boû caùi aùc caùi xaáu. Caàu mong
caùc vò tham gia nhieàu hôn vaøo coâng cuoäc loaïi boû caùi cöïc aùc coäng saûn, giaønh laïi nhaân quyeàn, nhaân phaåm cho nhaân daân ñeå "ñeïp ñôøi toát ñaïo". Ñoàng baøo luoân
goïi caùc linh muïc, muïc sö, hoøa thöôïng, thöông toïa laø caùc vò " laõnh ñaïo tinh thaàn " vì ñoàng baøo tin töôûng raèng caùc vò coù tinh thaàn daán thaân cho cuoäc soáng.
Noùi tôùi ñaáu tranh laø noùi tôùi chieán löôïc, saùch löôïc. Moiï chieán löôïc saùch löôïc cuûa chuùng ta ñeàu nhaèm vaøo moät muïc tieâu: daân chuû hoùa ñaát nöôùc. Muoán daân chuû
hoùa ñaát nöôùc khoâng theå coù chieáân löôïc, saùch löôïc naøo khaùc ngoaøi vieäc giaûi theå cheá ñoä ñoäc taøi ñaûng trò. Taát caû nhöõng ai cuøng moät muïc tieâu ñeàu caàn phoái
hôïp, uûng hoä nhau, chaáp nhaän nhöõng dò bieät nhoû. Coù nghó vaø laøm ñöôïc nhö vaäy, chuùng ta môùi coù theå theâm baïn bôùt thuø ñaáu tranh môùi höõu hieäu hôn. OÛ haûi ngoaïi
chuùng ta coù hai nhieäm vuï : voâ hieäu hoùa chính saùch kieàu vaän cuûa coäng saûn vaø hoã trôï höõu hieäu caùc chieán só daân chuû trong nöôùc.
Töø 30-4-1975 tôùi nay, 26 naêm ñaõ troâi qua. Nhieàu ngöôøi trong chuùng ta ñaõ giaø yeáu, meät moûi. Vieäc lôùp treû keá tuïc ñaõ ñaët ra moät caùch caáp thieát. Nhöng thöïc traïng giôùi treû ôû haûi ngoaïi hieän nay raát ñaùng quan ngaïi. Ña soá khoâng ñoïc hieåu tieáng Vieät toát, do ñoù khoâng hieåu veà lòch söû, vaên hoùa daân toäc, khoâng tha thieát vôùi vaän maïng ñaát nöôùc, hoaøn toaøn hoøa nhaäp vaøo loái soáng AÂu Myõ. Ñoù laø moät thöïc teá ñaùng lo buoàn. Thaûng hoaëc coù em naøo muoán tìm ñoïc veà lòch söû, vaên hoùa Vieät thì vaøo thö vieän toaøn gaëp nhöõng saùch xuyeân taïc do caùc cöïu phaûn chieán Myõ, Phaùp vieát, hoaëc chính coäng saûn trong nöôùc vieát. Ñaàu oùc trong traéng raát de
bò oâ nhieãm. Neáu chuùng ta muoán giaùo duïc theá heä treû, khoâng theå lô laø tröôùc tình traïng naøy. Coäng saûn thöøa tieàn, thöøa caùn boä, thöøa tay sai trong coâng taùc vaên hoùa
vaän neân chuùng khoâng meät moûi, maø ngöôïc laïi caøng ngaøy caøng gia taêng cöôøng ñoä! Soá baïn treû coù loøng hieåu roõ nguy cô naøy, caàn vaän ñoäng caùc baïn thôø ô,
duøng lyù leõ daãn chöùng lòch söû, thuyeát phuïc nhöõng keû ñaõ bò meâ hoaëc. Töø laâu hoaït ñoäng cuûa coäng saûn taïi haûi ngoaïi coù toå chöùc, coù keá hoaïch raát tinh vi xaûo quyeät nhaèm mua chuoäc giôùi treû, giôùi truyeàn thoâng, bieán hoï thaønh tay sai. Xin neâu moät trong nhieàu tröôøng hôïp. Naêm 1996, tai tieåu bang Connecticut, toâi gaëp moät
sinh vieân con cuûa moät só quan VNCH. Sinh vieân naøy than phieàn vôùi toâi veà caùch ñoái xöû " cha boá, chaø ñaïp " cuûa caùc baäc chuù baùc choáng coäng, vaø khen ngôïi caùch ñoái xöû " thaân aùi, lòch söï " cuûa caùn boä coäng saûn. Anh noùi moãi naêm anh ñöôïc Haø Noäi caáp veù maùy bay veà Vieät Nam vaøo maáy thaùng heø. Taïi Vieät Nam, anh ñöôïc caùc baïn nam nöõ (caùc ñoaøn vieân ) daãn ñi tham quan nhieàu nôi. Tröôùc khi veà Myõ, anh ñöôïc " bieáu " 1000 ñoâ la. Nhieäm vuï cuûa anh laø loâi keùo nhöõng sinh vieân khaùc toå chöùc, ñoùn tieáp caùc ñoaøn vaên coâng vaên hoùa trong nöôùc sang vaø phaûn ñoái vieâc treo côø quoác gia trong caùc buoåi sinh hoaït. Qua maáy laàn troø chuyeän vôùi anh, toâi
thaáy anh trong traéng, töôûng vieäc mình laøm laø ñuùng.Lôùp ñaàu baïc chuùng ta nghó gì vaø thaáy phaûi laøm gì ?
Ngoaøi vieäc duøng tình caûm thöông yeâu chaân thaät, duøng lyù leõ oân hoøa thuyeát phuïc, coøn caùch naøo khaùc? Keát toäi, xa laùnh, xua ñuoåi thoâ baïo coù hieäu quaû khoâng ?
Caùc thanh nieân Vieät soáng ôû Ñoâng AÂu, tieáng Vieät vaãn laø tieáng meï ñeû, ña phaàn coù söï hieåu bieát töông ñoái veà thöïc chaát cuûa cheá ñoä trong nöôùc, chuùng ta ñaõ coù söï
quan taâm caàn vaø ñuû chöa? Haøng chuïc ngaøn thanh nieân du hoïc, chuùng ta coù neân coi hoï laø nhöõng keû ñöôïc cheá ñoä öu ñaõi maø xa laùnh, khoâng tìm caùch tieáp caän, thuyeát phuïc, loâi keùo ? Toâi ñaõ tieáp xuùc vôùi nhöõng du hoïc sinh naøy vaø ít nhieàu hieåu hoï. Ñöôïc soáng ôû nöôùc ngoaøi, hoï ñaõ hieåu söï tuyeân truyeàn nhaûm nhí cuûa ñaûng, hieåu giaù trò cuûa daân chuû töï do, cuûa nhaân quyeàn. Chuùng ta, nhaát laø caùc baïn treû caàn tieáp xuùc vôùi hoï, giuùp ñôõ hoï nhaän thöùc saâu saéc hôn veà toäi aùc cuûa Ñaûng, cuûa Hoà Chí Minh. Vieäc tieáp xuùc naøy phaûi kín ñaùo vì hoï bò ngaên caûn caám ñoaùn, hoï cuõng phaûi lo cho töông lai cuûa hoï khi veà Vieät Nam. Chæ caàn moät soá nhoû sinh vieân naøy coù duõng khí khi veà nöôùc daùm daán thaân, trôû thaønh nhöõng chieán só daân chuû, ñaõ laø ñieàu raát toát !
Nhìn chung, chæ coù tuoåi treû môùi coù söùc soáng, ñu nhieät huyeát ñeå lao vaøo nhöõng hoaït ñoäng gian khoù, nguy hieåm. Caùc ñaûng phaùi, caùc toå chöùc chính trò caàn huaán
luyeän nhöõng thanh nieân gan goùc, trang bò cho hoï nhöõng phöông thöùc hoaït ñoäng bí maät ñeå hoï veà nöôùc ñaáu tranh.
Toâi ñaõ soáng gaàn nöûa theá kyû trong loøng cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa, toâi bieát raát roõ Ñaûng khoâng sôï nhöõng quaû bom, quaû löïu ñaïn. Quaân ñoäi Phaùp, Myõ Ñaûng coøn
khoâng sôï cô maø ! Vaøo nhöõng naêm chieán tranh, khi maùy bay Myõ boû bom kho saêng ngoaïi thaønh HaûiPhoøng, löaû chaùy nghi nguùt ngaøy ñeâm, Ñaûng vaãn bình chaân nhö vaïi.
Buoåi toái chuùng toái chuùng toâi ñi chôi coøn noùi ñuøa laø chaúng maáy khi ñöôïc ñi daïo trong thaønh phoá maàu hoàng hö aûo ( do phaûn chieáu cuûa aùnh löûa ) . Cuõng vaøo dòp
ñoù, chæ moät ít tôø truyeàn ñôn vieát tay tung ra, bieát bao nhieâu coâng an ñaõ ñöôc huy ñoäng ñi luøng suïc khaép nôi. doø hoûi töøng nhaø mong thu laïi nhöõng tôø truyeàn ñôn ñoù.
Gian manh ñieâu traù chæ sôï leõ phaûi, söï thöïc, sôï tieáng noùi chaân chính. Ñaûng boû tuø tieáng noùi, quyeát khoâng rôøi boû ñoäc quyeàn naém chaët moïi phöông tieän truyeàn
thoâng cuõng vì lyù do ñoù. Ña phaàn thanh nieân trong nöôùc, ôû moïi thaønh phaàn, mô hoà, muø môø veà quyeàn laøm ngöôøi, quyeàn daân chuû töï do. Ña phaàn thanh nieân haûi
ngoaïi hieåu ít, hieåu sai veà ñoäc taøi, veà toäi aùc, veà baûn chaáùt cuûa coäng saûn, do lôùn leân ôû hai moâi tröôøng khaùc bieät nhau. Nhöng taát caû ñeàu coù moät ñieåm chung
laø neáu ñöôc giaûi thích caën keõ, coù tình coù lyù, hoï ñeàu nhìn ra vaán ñeà ngay. Nhaát thieát phaûi laøm cho giôùi treû trong vaø ngoaøi nöôùc thöùc tænh. Coù vaäy cuoäc ñaáu tranh
ôû haûi ngoaïi vaø quoác noäi môùi tieán trieån maïnh.
Moãi tröôøng ñaïi hoïc, moãi nhaø maùy, moãi coâng tröôøng chæ caàn coù daêm ba ngöôøi taùn phaùt nhöõng truyeàn ñôn, nhöõng baøi baùo nhoû chöùa ñöïng nhöõng söï thöïc ñaõ ñuû
laøm guoàng maùy an ninh coäng saûn boái roái, vaát vaû, hoát hoaûng. Duy trì ñöôïc thöôøng xuyeân cuoäc chieán truyeàn thoâng naøy môùi hy voïng daáy leân noåi nhöõng phong traøo
roäng khaép. Nhöõng cuoäc ñình coâng, baõi khoùa, bieåu tình seõ noå ra. Nhöõng cuoäc hoäi thaûo, nhöõng tôø baùo cuûa quaàn chuùng seõ xuaát hieän lieân tieáp treân phaïm vi toaøn
quoác khieán Ñaûng ñaõ phaân hoùa, reäu raõ, caøng tieán nhanh tôùi tan taùc, baát löïc, khoâng ñaøn aùp noåi. Khi haøng trieäu ngöôøi xuoáng ñöôøng ñoøi töï do daân chuû, chæ caàn
quaân ñoäi, caûnh saùt trung laäp, khoâng theo leänh baén gieát ñoàng baøo, cheá ñoä ñoäc taøi töôûng nhö beàn vöõng muoân thuôû seõ suïp ñoå nhanh choùng nhö nhöõng laâu ñaøi treân
caùt tröôùc soùng nöôùc, cuoàng phong cuûa bieån caû. Laõnh ñaïo coäng saûn hieåu raát roõ nguy cô naøy. Chuùng taän löïc duy trì thanh nieân trong thôø ô, meâ muoäi, traán aùp
thaúng thöøng tieáng noùi ñôn le ûmuoán caát leân thöùc tænh löông tri. Chuùng quyeát taâm höôùng nguoàn sinh löïc cuoàn cuoän cuûa giôùi treû vaøo mieáng côm manh aùo, vaøo aên
chôi truïy laïc, ñeå quyeàn löïc, quyeàn lôïi cuûa chuùng khoâng bò lay ñoäng. OÛ haûi ngoaïi, coâng taùc vaên hoùa vaän cuûa chuùng leùn luùt thaâm nhaäp nhieàu nôi, keå caû moät soá tröôøng daïy tieáng Vieät cho caùc thieáu nieân. Phaûi khaúng ñònh laø tuyeät ñaïi ña soá ngöôøi Vieät khoâng chaáp nhaän coäng saûn. Chuùng luõng ñoaïn ñöôïc phaàn naøo laø nhôø
vaøo moät soá keû voâ tình, voâ löông taâm hoaëc höõu yù, " höõu caû ñoâ la " tieáp tay cho chuùng. Nhöõng luaän ñieäu xoùa boû haän thuø, kheùp laïi quaù khöù, höôùng veà töông lai
toâi ñaõ nghe nhieàu laõnh tuï coäng saûn reâu rao trong nöôùc. Ra nöôùc ngoaøi laïi phaûi tieáp tuïc nghe ! Kheùp laïi quaù khöù, höôùt keâu, raát nhaân baûn ! Nhöng coøn " hieän taïi,
moät hieän taïi ñen toái, khaéc nghieät, huûy dieät caû töông lai, chuùng ta phaûi laøm gì tröôùc hieän taïi tai aùc ñoù? Caâu traû lôøi duy nhaát laø phaûi deïp boû noù ñi. Nhieàu tö töôûng gia ñaõ noùi :" Cheá ñoä XHCN chæ coù theå thay theá, khoâng theå thay ñoåi. Nhieàu baïn treû coù thieän chí muoán ñem taøi ñem söùc veà xaây döïng ñaát nöôùc, caûi thieän daân sinh, naâng cao daân trí. Moïi ngöôøi ñeàu bieát, chính Ñaûng cuõng thöøa nhaän tham nhuõng laø moät quoác naïn. Nhöng khi moät soá ngöôøi muoán thaønh laäp "Hoäi Nhaân Daân UÛng Hoä Ñaûng Choáng Tham Nhuõng " laïi bò ñaøn aùp ngay. Lyù do
raát deã hieåu: chính ñaûng coäng saûn laø moät ñaûng tham nhuõng tôùi coát tuûy. Choáng tham nhuõng ñoàng nghóa vôùi choáng Ñaûng !
Nöôùc Vieät Nam laø moät nöôùc cöïc kyø ngheøo. Nhöng ñaûng CSVN laø moät ñaûng cöïc kyø giaøu vôùi taøi saûn toái thieåu khoaûng 20 tyû ñoâ la. Tröôùc thöïc traïng ño,ù caùc
baïn treû coù loøng muoán phaùt trieån ñaát nöôùc, tröôùc tieân phaûi coù loøng xoùa boû theå cheá ñoäc taøi, phaûn daân haïi nöôùc, xaây döïng moät theå cheá daân chuû tieán boä, vì daân
vì nöôùc. Theá heä giaø phaûi ñaûm ñöông troïng traùch giuùp ñôõ kinh nghieäm cho theá heä treû. Ñaây laø traùch nhieäm cuûa muoân ñôøi vaø cuûa hoâm nay./.
Nguyeãn Chí Thieän

No comments: