Saturday, September 1, 2012

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO

Phaät Lòch 2545, ngaøy 1 thaùng 11 naêm 2201 THÖ NGOÛ
NAM MOÂ BOÅN SÖ THÍCH CA MAÂU NI PHAÄT
Kính Baïch Chö Toân Ñöùc
Kính Thöa Quùy Phaät töû Vaø Ñoàng höông.
Thôøi gian nhö boùng caâu qua cöûa soå, thaám thoaùt môùi ngaøy naøo ñaây, maø ñaõ moät naêm troâi qua, Webpage cuûa Toång Vuï Hoaèng Phaùp nay ñöôïc troøn moät tuoåi.
Toång Vuï Hoaèng Phaùp moãi ngaøy moät lôùn maïnh laø nhôø coâng söùc cuûa quùy Ñaïo höõu trong Ban Thoâng Tin & Kyõ Thuaät vaø Ban Tu Thö &ø Dòch Thuaät. Ñaùng keå laø söï ñoùng goùp baøi vieát cuûa Quùy Vaên Thi Höõu, quùy cô quan Truyeàn thoâng Baùo chí, nhaát laø Phoøng Thoâng Tin Phaät Giaùo Quoác Teá, ñaõ öu aùi gôûi ñeán nhöõng tin töùc noùng boûng ñeå Toång Vuï coù theå phoå bieán cho ñaïi chuùng veà hieän traïng vi phaïm nhaân quyeàn vaø töï do toân giaùo cuûa Nhaø Caàm quyeàn Coäng Saûn Vieât Nam ñoái vôùi Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát. vaø caùc toân giaùo baïn..
Toång vuï cuõng môû theâm caùc muïc Phaät Phaùp, Phaùp aâm, baøi giaûng vaø hình aûnh cuûa caùc Khoùa Tu Hoïc ñeå höôùng daãn Phaät töû tieán tu ñaïo nghieäp. Trong tinh thaàn phaùt huy vaên hoùa, Toång Vuï coøn môû roäng caùc muïc Vöôøn Thô, Nghi Luaän, ñaõ ñöôïc chö Toân Ñöùc cuøng Phaät töû vaø ñoàng höông taùn thaùn vaø khích leä. Tuy nhieân, nhöõng baøi vieát naøy khoâng hoaøn toaøn phaûn aûnh chuû tröông cuûa Toång Vuï.
Toång Vuï cuõng nhaän ñöôïc ñieän thö cho raèng moät vaøi baøi vieát trong muïc dieãn ñaøn Nghi Luaän naëng tính caùch ñaáu tranh laø Tham vaø nhöõng ngöôøi chuû tröông laáy giaùo lyù giaùc ngoä nhaèm giaûi phoùng con ngöôøi, choáng baát coâng vaø ñaøn aùp laø Saân Si, laø chia reõ haøng nguõ Phaät töû, laø ñi ngöôïc chaùnh Phaùp …nhö: " Nhaän Ñònh Veà Quyeån Saùch Thieàn Toâng Vieät Nam" cuûa Nhö Nhuaän Vaø Ñaïi Laõn, "Sö Tình Baùo Coäng Saûn Thích Thoâng Kinh" cuûa Khai,Trinh, "Taâm Dao Gaêm" cuûa Toân Nöõ Nhö Khoâng,…vì noäi dung caùc baøi naøy ñaõ chæ trích vieäc laøm cuûa moät vaøi vò nhö H.T. Thích Thanh Töø, Thoâng Kinh vaø môùi ñaây laø Thieàn sö Thích Nhaát Haïnh… taùc giaû chæ trích Thieàn sö ñaõ voïng ngöõ veà vieäc thò xaõ Beán Tre, söï vieäc naøy ñaõ gaây xoân xao trong dö luaän vaø laøm toån thöông danh döï cho moät toân giaùo lôùn laø Phaät Giaùo vôùi 2000 naêm lòch söû truyeàn thöøa cuûa Lòch Ñaïi Toå Sö.
Nhaân ñaây, Toång Vuï xin ñöôïc traû lôøi chung:
Chuùng ta ñang soáng trong thôøi kyø Quoác naïn vaø Phaùp naïn, laø ngöôøi Phaät töû chaân chính, duø tu só hay cö só cuõng laø moät coâng daân phaûi theå hieän 2 vai troø: Daân toäc vaø Ñaïo phaùp.
Ñoái vôùi Daân toäc: Ngöôøi Phaät töû, nhaát laø nhöõng ngöôøi tî nan, phaûi laø moät coâng daân toát, phaûi bieát baûo veä chính nghóa quoác gia, thoâng tin coù lôïi cho quoác gia vaø khoâng theå tuï thuû baøng quan ñöùng nhìn tröôùc thôøi cuoäc nhieãu nhöông, khuûng hoaûng traàm troïng, nhaân daân laàm than, maát töï do, maát quyeàn laøm ngöôøi, maø hieän traïng naøy ñaõ keùo daøi hôn moät phaàn tö theá kyû, keå töø ngaøy Ñaûng Coïng Saûn cöôõng chieám Mieàn Nam. Theo Thoâng Ñieäp cuûa Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn Quang, Xöû Lyù Thöôøng Vuï Vieän Taêng Thoáng Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát gôûi ñeán Ñoàng baøo Phaät töû trong vaø ngoaøi nöôùc: "…Moät ñaát nöôùc maø Phaät phaùp ñöôïc löu truyeàn ñaõ gaàn 2000 naêm, thì ngöôøi Phaät töû phaûi caûm thaáy söï thieáu soùt cuûa mình trong vieäc nhaém maét tu haønh maø khoâng bieát noãi thoáng khoå cuûa ñoàng baøo chung quanh, khoâng thaáy traùch nhieäm cuûa mình tröôùc nhöõng baát an vaø nhöõng teä naïn cuûa xaõ hoäi…"
Trong Luïc Ñoä Taäp Kinh, Ñöùc Phaät ñaõ daïy: " Boà Taùt thaáy daân keâu ca, do vaäy gaït leä xoâng mình vaøo nôi chình trò haø khaéc ñeå cöùu daân ra khoûi laàm than." . Ñoù laø Boà Taùt Ñaïo, lòch söû ñaõ cho chuùng ta thaáy, moãi khi ñaát nöôùc trong côn nguy khoán thì Phaät Giaùo Vieät Nam laïi phaùt sinh ra nhöõng tinh hoa cuûa daân toäc nhö: Khoâng Loä Thieàn Sö, Khuoâng Vieät Thieàn Sö, Vaïn Haïnh Thieàn Sö… vaø nay thì coù caùc vò nhö: Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn Quang, Quaûng Ñoä, Ñöùc Nhuaän, Thöôïng Toaï Khoâng Taùnh…Nhöõng ngöôøi maø loøng yeâu nöôùc, taøi naêng ñöùc ñoä cho ñeán coâng naêng tu haønh ñeàu vöôït möùc sieâu phaøm.
Ñoái vôùi Ñaïo Phaùp: Ngöôøi Phaät töû chaân chính, phaûi bieát quy y Phaät, Phaùp, Taêng, bieát laáy giôùi luaät laøm kim chæ nam, laáy Kinh Di Giaùo laøm phöông chaâm, ñeå laøm haønh trình tu taäp, laøm lôïi ích quaàn sanh vaø phaûi giöõ giôùi ñaõ phaùt nguyeän, phaûi trong saïch töø theå chaát ñeán tinh thaàn, töø lôøi noùi ñeán vieäc laøm, phaûi bieát toân troïng söï thaät, khoâng theå aên ñaèng soùng noùi ñaèng gioù, aên ngöôïc, noùi xuoâi.
Ngöôøi Phaät töû phaûi bieát aùp duïng tinh thaàn BI, TRÍ, DUÕNG, quaùn chieáu ñeå khoâng suøng baùi thaàn töôïng, nhaàm laãn giöõa thaät vaø giaû, phaûi bieát phaân bieät thieän vaø aùc, cuõng khoâng vì tö lôïi rieâng mình maø chay theo nhöõng theá löïc voâ minh, baùn ñöùng Thaày Toå, laøm oâ ueá ñaïo phaùp, laøm ngô tröôùc noãi thoáng khoå cuûa haøng vaïn sanh linh vaø bieát bao nhieâu ngöôøi ñaõ guïc ngaõ cho Töï Do, Hoaø Bình, AÁm no cuûa Daân Toäc.
Toång Vuï xin môøi quùy vò vaøo trang nhaø ñoïc laïi Thöïc Traïng Phaät Giaùo Vieät Nam (1951 - 2000) chöông VII phaàn Haäu Töø . "Giaùo hoäi ñang chôø ñoùn nhöõng söù giaû Nhö Lai, coù ñaïo löïc cao, coù trí hueä lôùn, phaùt boà ñeà taâm, haønh boà taùt haïnh, noái tieáp gaùnh vaùc Phaät söï ôû hieän taïi cuõng nhö trong töông lai. Hy voïng söï thöïc seõ thöù töï trình dieän tröôùc lòch ñaïi toå sö, chö Thaùnh töû ñaïo. Giaùo hoäi ñaët nhieàu tin töôûng vaøo theá heä keá thöøa ñaõ vaøñang coù maët trong giaùo hoäi quoác noäi vaø haûi ngoaïi. Quùi vò trong GHPGVN hieän taïi khoâng theå bieän minh veà traùch nhieäm cuûa mình trong caùi giaùo hoäi do ñaûng Coïng saûn Vieät Nam laäp ra töø naêm 1981 tôùi nay. Vì, Giaùo hoäi ñoù khoâng theå naøo töø choái nhöõng chæ ñaïo cuûa ñaûng, cuõng nhö khoâng ñoøi hoûi ñöôïc gì cho lôïi ích cuûa ñaïo ôû ñaûng aáy caû. Ñaûng Coïng saûn laäp Giaùo hoäi aáy coát ñeå chia reõ noäi boä Phaät giaùo, laáy giaùo hoäi naøy ñaùnh phaù giaùo hoäi kia vaø chæ ñaûng coù lôïi maø thoâi. Ai tieáp tay cho ñaûng laøm vieäc chia reõ noäi boä vaø ñaùnh phaù Phaät Giaùo? Lòch söû seõ ghi vieäc laøm cuûa quùi vò naøo ñoù, nhö ngöôøi Coïng saûn ñoäi loát taêng ni, sö giaû, sö coâng an coïng saûn naèm vuøng vaäy…"
Nhöõng nhaø Sö giaû, sö Quoác doanh ñaõ ñöôïc Coïng saûn laàn löôït ñöa ra Haûi Ngoïai haàu ru nguû quaàn chuùng baèng moät loái tu "Tu Ruïc" , "Y Nhaân Baát Y Phaùp", hoaøn toaøn ñi ngöôïc laïi lôøi Phaät daïy. Muïc ñích cuûa nhöõng ngöôøi TU RUÏC laø "Toát khoe, xaáu che" nhaèm che ñaäy söï thaät. Thieát nghó, Toång Vuï hoaøn toaøn toân troïng quan ñieåm cuûa ñoäc giaû .Tuy nhieân, con saâu laøm raàu noài canh, nhöõng baøi vieát treân chaúng khaùc naøo haønh ñoäng vôùt nhöõng con saâu ra khoûi noài canh Ñaïo Phaùp, cho noài canh ñöôïc thôm ngon, cho Phaät Giaùo ñöôïc tröôøng toàn vaø quoác gia sôùm thoaùt khoûi quoác naïn, ñoù laø Hoaèng Döông Chaùnh Phaùp vaäy.
NAM MOÂ HOAN HÆ TAÏNG BOÀ TAÙT MA HA TAÙT
Thay maët Ban Thoâng Tin Vaø Kyõ Thuaät
Khoâng Voõâ

No comments: