Saturday, September 1, 2012

ĐỖ THÁI NHIÊN *SỬA HIẾN PHÁP

SÖÛA ÑOÅI HIEÁN PHAÙP
ÑOÃ THAÙI NHIEÂN
Ngaøy 10 thaùng 7 naêm 2001, töø Vieät Nam baùo Kinh Teá Saigon ñaõ cho bieát :
trong moät cuoäc thaûo luaän veà söûa ñoåi hieán phaùp vôùi UÛy ban Thöôøng vuï Quoác
hoäi Coäng saûn, Nguyeãn Ñình Loäc, boä tröôûng tö phaùp cuûa Coäng saûn nhaän ñònh
raèng : Quoác Hoäi Coäng saûn Vieät Nam caàn xem xeùt laïi caû naêm (05) chöông ñaàu
cuûa Hieán phaùp 1992. Lyù do : naêm chöông naøy xaøi toaøn thuaät ngöõ thôøi "bao caáp".
Nguyeân vaên lôøi phaùt bieåu cuûa boä tröôûng tö phaùp CSVN nhö sau : "Trong suoát
naêm chöông ñaàu, chuùng ta thaáy moät loaït thuaät ngöõ : nhaø nöôùc xaây döïng ; nhaø
nöôùc thöïc hieän ; nhaø nöôùc phaùt trieån ; nhaø nöôùc thoáng nhaát quaûn lyù ; nhaø
nöôùc taïo ñieàu kieän ; nhaø nöôùc chaêm lo ... Phaûi chaêng ñoù cuõng laø taøn dö cuûa
cheá ñoä quan lieâu bao caáp".
Vaãn theo Nguyeãn Ñình Loäc : "Hieán phaùp 1992 cho thaáy "Nhaø nöôùc töï nhaän
laáy nhieäm vuï xaây döïng xaõ hoäi raát nhieàu". Ñieàu naøy chöa theå hieän ñöôïc tö
töôûng cuûa ñaûng Coäng saûn Vieät Nam sau naøy. Tö töôûng ñoù laø : "xaõ hoäi hoùa vaø
phaùt huy noäi löïc".
Ngay sau phaàn phaùt bieåu cuûa Nguyeãn ñình Loäc, oâng Nguyeãn vaên Yeåu - phoù
chuû tòch Quoác hoäi CSVN - ñaõ ngoû yù than phieàn : "Neáu yù kieán cuûa Nguyeãn
Ñình Loäc ñöôïc chaáp nhaän thì chæ coøn chöông quoác kyø vaø quoác ca laø khoâng
xem xeùt nöõa maø thoâi".
Ñoïc xong baûn tin "söûa ñoåi hieán phaùp" nhö vöøa keå, ngöôøi Vieät Nam, ñöùng treân
laäp tröôøng daân toäc, coù hai nhaän ñònh sau ñaây :
- Nhaän ñònh moät :
Coâng lyù treân lòch söû theá giôùi ñaõ khaúng ñònh : chính DAÂN YÙ vaø chæ coù DAÂN YÙ
maø thoâi môùi ñích thöïc laø CHA ÑEÛ cuûa TÍNH CHÍNH THOÁNG daønh cho guoàng
maùy quyeàn löïc cuûa moät quoác gia. Trong thöïc tieãn chính trò, DAÂN YÙ ñöôïc theå
hieän cuï theå baèng nhöõng cuoäc baàu cöû quoác hoäi tuyeät ñoái töï do vaø ngay thaúng.
Khoâng coù söï choái caõi raèng quoác hoäi cuûa Coäng saûn Vieät Nam laø loaïi quoác hoäi
ñöôïc ra ñôøi töø nhöõng cuoäc baàu cöû gian doái theo kieåu : ñaûng choïn, coâng an
keàm keïp, daân baàu. Noùi caùch khaùc, quoác hoäi CSVN laø quoác hoäi giaû taïo. Hieán
phaùp 1992 cuûa CSVN laø saûn phaåm cuûa moät quoác hoäi giaû. Vì vaäy hieán phaùp
1992 hieån nhieân voâ giaù trò veà maët phaùp lyù : Quoác hoäi giaû söûa ñoåi Hieán phaùp
giaû, Coäng saûn Vieät Nam seõ saûn sinh theâm moät quaùi töôïng phaùp lyù vaøo naêm
2001.
- Nhaän ñònh hai :
Cheá ñoä ñoäc taøi caùc loaïi, ñaëc bieät laø cheá ñoä ñoäc taøi Coäng saûn Vieät Nam toàn taïi
nhôø khaû naêng bòp bôïm tinh vi. Bòp bôïm trong voâ soá haønh ñoäng tham oâ nhuõng
laïm. Bòp bôïm baèng caùch taïo hy voïng cho ngöôøi daân veà moät töông lai haïnh
phuùc vaø thònh vöôïng. Hy voïng kia ru nguû ngöôøi daân nhaèm giuùp Coäng saûn Vieät
Nam coù cô hoäi keùo daøi baát taän cuoäc thoáng trò taøn aùc vaø hieåm ñoäc cuûa hoï. Söûa
ñoåi hieán phaùp laø moät tröôøng hôïp bòp bôïm môùi.
Thöïc vaäy, boä tröôûng tö phaùp cuûa Coäng saûn VN than phieàn raèng Hieán phaùp
1992 ñaõ ñaët leân vai nhaø nöôùc quaù nhieàu "nhieäm vuï xaây döïng xaõ hoäi". Do ñoù
Nguyeãn Ñình Loäc keâu goïi söûa ñoåi hieán phaùp vôùi chuû ñích "xaõ hoäi hoùa vaø phaùt
huy noäi löïc".
Xaõ hoäi hoùa laø toaøn daân phaûi nhaän theâm nhieäm vuï xaây döïng ñaát nöôùc. Noùi
caùch khaùc toaøn daân phaûi hôïp taùc vôùi Coäng saûn Vieät Nam ñeå phaùt trieån xaõ hoäi,
töø ñoù Coäng saûn Vieät Nam seõ coù theâm söùc maïnh. Söï vieäc naøy, Coäng saûn Vieät
Nam goïi laø "phaùt huy noäi löïc". Hoaït ñoäng chính trò bao giôø cuõng goàm hai veá :
quyeàn haønh vaø nhieäm vuï. Taïi sao Coäng saûn Vieät Nam chæ lôùn tieáng keâu goïi xaõ
hoäi hoùa nhieäm vuï nhöng khoâng heà ngoû yù xaõ hoäi hoùa quyeàn haønh ? Ñaây laø
ñieåm bòp bôïm then choát cuûa Coäng saûn Vieät Nam trong aâm möu söûa ñoåi Hieán
phaùp 1992.
Maët khaùc, bòp bôïm coøn coù nghóa laø "noùi moät ñöôøng, laøm moät neûo". Ñieàu 70
chöông V cuûa Hieán phaùp 1992 xaùc quyeát maïnh meõ raèng Coäng saûn Vieät Nam
toân troïng töï do tín ngöôõng, töï do toân giaùo, raèng Coäng saûn Vieät Nam nghieâm
chænh baûo veä nôi thôø töï vaø caùc cô sôû toân giaùo. Trong thöïc teá qua nhieàu thaäp
nieân, nhaát laø nhöõng naêm gaàn ñaây, Coäng saûn Vieät Nam ñaõ lieân tuïc ñaùnh phaù
ñaøn aùp moïi toân giaùo taïi Vieät Nam moät caùch taøn aùc vaø traéng trôïn. Vì vaäy döôùi
cheá ñoä Coäng saûn Vieät Nam, hieán phaùp chæ laø chieác baùnh veõ khoâng hôn khoâng
keùm.
Noùi toùm laïi, hieán phaùp Coäng saûn Vieät Nam khoâng coù tính chính thoáng, noù laø
hieán phaùp giaû maïo. Hieán phaùp Coäng saûn Vieät Nam chæ laø moät chieác baùnh veõ,
noù chæ laø chieâu baøi chöù khoâng laø coâng cuï phaùp lyù. Ñoù laø hai lyù do caên baûn
khieán ngöôøi Vieät Nam khoâng chaáp nhaän caùc loaïi hieán phaùp cuûa Coäng saûn
Vieät Nam : Hieán phaùp 1992 cuõng nhö Hieán phaùp 1992 sau söûa ñoåi. Theá nhöng,
ñoàng baøo Vieät Nam cuøng khoå coøn ñoù, baïo quyeàn Coäng saûn Vieät Nam coøn ñoù,
chuùng ta khoâng theå maõi maõi quay löng laïi tröôùc taát caû hoaït ñoäng cuûa Coäng saûn
Vieät Nam. Chuùng ta caàn coù nhöõng suy nghó vaø nhöõng haønh ñoäng cuï theå vaø tích
cöïc hôn. Muoán vaäy, chuùng ta haõy cuøng nhau thaûo luaän veà sinh meänh chính trò
cuûa Coäng saûn Vieät Nam trong tình hình môùi. Tình hình kia bao goàm hai ñòa baøn
kinh teá vaø chính trò.
1. Ñòa baøn kinh teá :
Cuoái thaäp nieân 1980, heä thoáng Coäng Saûn Theá Giôùi vôõ vuïn. Kinh teá xaõ hoäi
chuû nghóa taïi Vieät Nam hoaøn toaøn guïc cheát. Coäng saûn Vieät Nam bò baét buoäc
tieán vaøo kinh teá thò tröôøng vôùi khaåu hieäu "chöõa theïn" : "Kinh teá thò tröôøng
theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa". Tuy nhieân, khaåu hieäu roãng tueách khoâng
coù khaû naêng chi phoái vaän haønh cuûa guoàng maùy kinh teá. Guoàng maùy naøy
chuyeån ñoäng theo moät meänh leänh raát cuï theå. Meänh leänh ñoù laø : "Keû naøo naém
haàu bao, keû ñoù naém quyeàn". Keû naém haàu bao kia laø Ngaân Haøng Theá Giôùi, laø
Hoa Kyø, laø caùc Quoác Gia Caáp Vieän, laø Coäng Ñoàng Quoác Teá Töï Do Daân Chuû.
Döôùi aùp löïc naëng neà cuûa "nhöõng keû naém haàu bao", kinh teá thò tröôøng cuûa
Coäng saûn Vieät Nam ñang daàn daàn ñi vaøo khuoân pheùp. Ñòa baøn sau cuøng ñeå
Coäng saûn Vieät Nam nghieâm chænh tuaân thuû luaät taéc cuûa kinh teá thò tröôøng
chính laø Hieäp öôùc Thöông maõi Vieät Myõ ñang chôø Quoác hoäi ñoâi beân pheâ
chuaån. Khoù khaên lôùn lao nhaát cuûa Coäng saûn Vieät Nam ngaøy nay laø laøm theá naøo
thoûa maõn cuøng moät luùc hai ñoøi hoûi böùc thieát : moät laø chaïy theo traøo löu kinh
teá thò tröôøng cuûa theá giôùi, hai laø cöông quyeát baûo veä vò trí laõnh ñaïo tuyeät ñoái
ñoäc quyeàn cuûa Coäng saûn Vieät Nam. Hai ñoøi hoûi vöøa neâu hoaøn toaøn maâu thuaãn
laãn nhau, nhöng laïi quaán quyeän vaøo nhau ñeå taïo thaønh moät voøng thoøng loïng
oâm laáy yeát haàu cuûa Coäng saûn Vieät Nam. Muoán hieåu roõ tính chaát coâ nghieät cuûa
voøng thoøng loïng naøy, chuùng ta haõy khaûo saùt töông lai chính trò cuûa Coäng saûn
Vieät Nam treân ñòa baøn chính trò.
2. Ñòa baøn chính trò :
Noäi dung coát loûi cuûa kinh teá thò tröôøng, ñaëc bieät laø cuûa Hieäp öôùc Thöông maõi
Vieät Myõ laø söï ñoøi hoûi döùt khoaùt veà quyeàn bình ñaúng tuyeät ñoái giöõa Tö doanh
vaø Quoác doanh. Söï ñoøi hoûi ñoù daãn ñeán heä quaû raèng : do maát vò trí ñoäc quyeàn
kinh doanh, vaø nhaát laø do baát löïc vaø tham oâ, coâng ty Quoác doanh seõ taøn taï
nhanh choùng. Vì vaäy naêng löïc taøi chaùnh cuûa Coäng saûn Vieät Nam bò thu heïp
traàm troïng. Vaø cuõng vì vaäy guoàng maùy coâng an trò cuûa Coäng saûn Vieät Nam maát
daàn tính höõu hieäu. Trong khi ñoù, nhôø ñöôïc "côûi troùi" treân hoaït ñoäng kinh teá,
nhôø yù chí kinh doanh ñeå phaùt trieån chöù khoâng lôïi duïng kinh doanh ñeå tham oâ
theo kieåu caùn boä cuûa coâng ty Quoác doanh, giôùi Tö doanh seõ nhanh choùng ñeø
beïp Quoác doanh, nhanh choùng giaøu maïnh. Chieáu theo ngaïn ngöõ "keû naøo naém
haàu bao, keû ñoù naém quyeàn", chaúng bao laâu nöõa giôùi Tö doanh, hay noùi roõ hôn
xaõ hoäi daân söï taïi Vieät Nam seõ vöôn mình ñöùng daäy, töï do daân chuû seõ ñeán vôùi
Vieät Nam.
Cuoái theá kyû 18 vaø ñaàu theá kyû 20, cuoäc caùch maïng kyõ ngheä ñaõ mang laïi theá
löïc taøi chaùnh cho ngöôøi daân, giuùp ngöôøi daân tieán haønh nhöõng cuoäc caùch maïng
laät ñoå caùc cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá, Caùch maïng 1789 ôû Phaùp laø moät thí duï
ñieån hình. Ngaøy nay taïi Vieät Nam, kinh teá thò tröôøng maëc nhieân trôû thaønh moät
cuoäc caùch maïng khoâng tuyeân ngoân, khoâng tuyeân caùo, nhöng voâ cuøng gay gaét.
Caùch maïng kyõ ngheä haï beä cheá ñoä quaân chuû. Caùch maïng kinh teá thò tröôøng
chaéc chaén seõ giaûi thoaùt quaàn chuùng Vieät Nam khoûi aùch ñoäc taøi, ngu doát vaø
tham oâ cuûa cheá ñoä Coäng saûn Vieät Nam. Ñoù laø thöïc chaát cuoäc taán coâng cuûa
kinh teá nhaèm vaøo chính trò.
Nhìn chung laïi, do söï khoáng cheá cuûa tình hình kinh teá theá giôùi, nhaát laø do aùp
löïc cuûa giôùi taøi chính quoác teá, Coäng saûn Vieät Nam khoâng theå choáng laïi dieãn
trình hoaøn chænh sinh hoaït kinh teá thò tröôøng taïi Vieät Nam. Maët khaùc, kinh teá
thò tröôøng caøng hoaøn chænh, guoàng maùy quyeàn löïc cuûa Coäng saûn Vieät Nam
caøng bò ñe doïa bôûi ñònh taéc "keû naøo naém haàu bao, keû ñoù naém quyeàn". Noùi roõ
hôn, kinh teá thò tröôøng laø coâng cuï thuùc eùp quyeàn löïc cuûa Coäng saûn Vieät Nam
phaûi bò giaûi tröø.
Nhaèm tìm ñöôøng thoaùt hieåm tröôùc ñe doïa vöøa keå, Coäng saûn Vieät Nam daøn
döïng kòch baûn "Söûa ñoåi naêm chöông ñaàu cuûa Hieán phaùp 1992". Ñaây laø caùc
chöông noùi veà guoàng maùy quyeàn löïc kinh teá vaø chính trò cuûa Coäng saûn Vieät
Nam. Nhö vaäy, haønh ñoäng söûa ñoåi hieán phaùp hieän nay cuûa Coäng saûn Vieät Nam
laø chæ daáu roõ raøng nhaát veà söï theå raèng: ñoåi môùi kinh teá nhöng khoâng ñoåi môùi
chính trò laø ñieàu tuyeät ñoái khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. Tuy nhieân :
- Ñoåi môùi chính trò khoâng coù nghóa laø nhaân danh moät quoác hoäi baàu cöû gian laän
ñeå laøm ra hoaëc ñeå söûa ñoåi hieán phaùp.
- Ñoåi môùi chính trò khoâng coù nghóa laø thay ñoåi toång bí thö vaø/hoaëc thay ñoåi
hieán phaùp, nhöng thöïc chaát ñoäc taøi tham oâ vaãn nguyeân veïn.
- Ñoåi môùi chính trò chæ coù nghóa laø nhaø caàm quyeàn Coäng saûn Vieät Nam bò laät ñoå
hoaëc töï yù ruùt lui. Thay vaøo ñoù laø moät cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi Laäp Hieán hoaøn
toaøn Töï Do vaø Daân Chuû.
Con ñöôøng tieán tôùi Quoác Hoäi Laäp Hieán laø con ñöôøng naøo ? Ñeå coù ñöôïc moät
hình aûnh cuï theå veà con ñöôøng naøy, chuùng ta haõy hình dung ba söï vieäc :
- Thöù nhaát : Coäng saûn Vieät Nam laø moät con caù ñoàng.
- Thöù hai : Nhöõng xung khaéc gay gaét giöõa tham voïng ñoäc taøi tham oâ cuûa Coäng
saûn Vieät Nam, vaø ñoøi hoûi cuûa Quoác gia vaø Quoác teá veà moät neàn kinh teá thò
tröôøng chaân chính laø doøng nöôùc luõ.
- Thöù ba : Kinh teá thò tröôøng hoaït ñoäng ñoàng ñieäu vôùi guoàng maùy chính trò töï
do daân chuû laø ñaïi döông meânh moâng.
Thöïc teá taïi Vieät Nam ñaõ cho chuùng ta thaáy : con caù ñoàng ñang bò doøng nöôùc luõ
ñaåy ra bieån. Ñaây laø moät con caù cöïc kyø ñoäc aùc vaø quæ quyeät. Khi ra gaàn tôùi cöûa
bieån, con caù ñoàng ñeà khaùng vôùi doøng nöôùc luõ baèng nhöõng möu chöôùc thoâ
thieån : suy toân toång bí thö hoï Noâng, thay ñoåi hieán phaùp. Chuùng ta thöøa bieát
khoâng sôùm thì muoän con caù ñoàng seõ bò choân vuøi trong bieån nöôùc maën. Nhieäm
vuï cuûa ngöôøi Vieät Nam ñoái vôùi lòch söû Vieät laø taïo moïi ñieàu kieän ñeå nöôùc luõ
trôû neân maõnh lieät hôn, con caù ñoàng töø traàn giöõa bieån khôi nhanh choùng hôn.
Ñoù laø quan ñieåm nghieâm chænh nhaát, thích nghi nhaát ñoái vôùi vôû tuoàng söûa ñoåi
hieán phaùp do Coäng saûn Vieät Nam töï yù ñeà xöôùng vaøo ñaàu thaùng 7 naêm 2001.

No comments: