Sunday, September 2, 2012

TRẦN HOÀNG ANH * TẠM BIỆT

TAÏM BIEÄT
                                Traàn Hoaøng Anh Xin caûm ôn trôøi xanh,
Phöôïng ñoû,
Vaø tình anh.
Xin caûm ôn muøa heø,
Soùng bieån rì raàm,
Taïm bieät. . .
Em veà moät vuøng raát xa.
Coù maøu xanh beå bieác.
Em veà cuøng traùi tim xao xuyeán,
Hoàn baâng khuaâng.
Taïm bieät. . .

No comments: