Saturday, September 1, 2012

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät Nam Treân Theá-Giôùi
                       World Vietnamese Buddhist Order
                 1978 Parthenais st., Montreal qc. Canada H2K 3S3
                           Phone : (514) 525-8122
         _______________________________________________________
Tuyeân-Ngoân
cuûa Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät Nam Treân Theá-Giôùi
veà vieäc taäp ñoaøn coäng-saûn Vieät Nam nhöôïng ñaát toå cho Trung-Coäng
 Nhaän-ñònh:
1- Laõnh-thoå vaø laõnh haûi cuûa baát cöù quoác-gia naøo, duø ôû trình-ñoä sô-khai nhaát, cuõng ñöôïc traân-troïng giöõ-gìn vaø baûo-veä, vì laø di-saûn thieâng-lieâng, baát-khaû xaâm-phaïm, keát-quaû coâng-lao huyeát-haõn cuûa bao theá-heä kieân-trì xaây ñaép neân; 2- Traûi naêm ngaøn naêm töø ngaøy laäp quoác, daân-toäc Vieät Nam, vôùi loøng yeâu nöôùc
nhieät-thaønh, ñaõ ñoå bieát bao moà hoâi nöôùc maét, maùu xöông, caàn-cuø giöõ-gìn töøng taác ñaát, kieán-taïo moät giaûi giang-sôn caåm-tuù, traûi daøi töø AÛi Nam-Quan ñeán Muõi Caø-Maâu, ñeå truyeàn laïi nguyeân veïn cho caùc theá-heä keá-tieáp;
3- Chæ coù nhöõng ngöôøi vong-baûn, hoaøn-toaøn thieáu yù-thöùc traùch-nhieäm vaø nghóa-vuï ñoái vôùi quoác-gia, khoâng nghó gì ñeán coâng-ñöùc cuûa tieàn-nhaân, danh-döï cuûa daân-toäc, quyeàn-lôïi cuûa Ñaát-nöôùc, môùi nhaãn-taâm caét phaàn di-saûn voâ-giaù cuûa Toå-tieân cho ngoaïi-bang;
4- Nguïy-quyeàn coäng-saûn Vieät Nam khoâng nhöõng baát-löïc trong vieäc giaûi-quyeát moïi
vaán-ñeà quoác-keá daân-sinh, laïi coøn tham-nhuõng vaø tai-haïi hôn nöõa, coøn phaûn-boäi
Toå-Quoác, nhaãn-taâm baùn nöôùc caàu vinh. Nguïy-queàn ñoù neáu coøn toàn taïi, seõ coøn gaây nhieàu haäu-quaû tai-haïi khoân löôøng cho daân-toäc vaø nhaân-loaïi;
5- Hoøa-bình Theá-giôùi chæ ñöôïc duy-trì, coâng-lyù chæ ñöôïc baûo-ñaûm khi caùc hieäp-öôùc ñöôïc kyù-keát trong tinh-thaàn bình-ñaúng giöõa caùc chính-quyeàn do daân chuùng baàu leân trong moät cuoäc tuyeån-cöû coâng-khai vaø hôïp-phaùp;
6- Laøm ngô tröôùc nhöõng haønh-ñnoäg khuûng-boá vaø phaûn-boäi khoâng nhöõng gaây nguy-haïi cho neàn an-ninh chung trong hieän taïi maø coøn taïo maàm loaïn khoâng theå traùnh trong töông lai;
7- Söùc maïnh cuûa söï ñoaøn-keát toaøn-daân laø yeáu-toá quyeát-ñònh cho vieäc giaûi-quyeát
thoûa-ñaùng quoác-naïn vaø phaùp-naïn do taäp-ñoaøn coäng-saûn gaây ra vôùi bieát bao tang-toùc ñau-thöông maø daân-toäc ñaõ phaûi chòu-ñöïng töø hôn nöûa theá-kyû nay;
                                Quyeát-nghò:
1- Ñoøi hoûi taäp-ñoaøn laõnh-ñaïo coäng-saûn Vieät Nam phaûi coâng-khai-hoùa caùc maät-öôùc vaø hieäp-öôùc hoï ñaõ kyù-keát vôùi Baéc-kinh töø naêm 1945 ñeán nay, lieân-heä ñeán moïi laõnh-vöïc, ñaëc-bieät laø vaán-ñeà laõnh-thoå vaø laõnh-haûi;
2- Keâu goïi nhöõng ai coøn coù chuùt loøng ñoái vôùi queâ-höông, keå caû nhöõng thaønh-phaàn vì hoaøn caûnh lòch-söû phaûi ñöùng trong haøng-nguõ coäng-saûn, haõy coù thaùi-ñoä cuông-quyeát döùt-khoaùt ñoái vôùi vieäc taäp-ñoaøn laõnh-ñaïo coäng-saûn Vieät Nam caét ñaát, baùn nöôùc naøy;
3- Keâu goïi toaøn daân, nay ñaõ roõ boä maët thöïc cuûa coäng-saûn löøa bòp, mò daân, baùn nöôùc caàu vinh, haõy cuøng ñöùng leân cho taäp ñoaøn laõnh ñaïo coäng-saûn Vieät Nam bieát raèng hoï khoâng coøn lyù-do toàn taïi theâm moät ngaøy naøo nöõa;
4- Keâu goïi caùc Coäng-ñoàng, Hoäi ñoaøn, Toå-chöùc ñaáu-tranh chaân-thöïc keát-hôïp thaønh moät toå-chöùc chung, vaän-ñoäng toaøn-daân giaûi-theå cheá-ñoä coäng-saûn phi-nhaân, phaûn-quoác;
5- Yeâu-caàu caùc quoác-gia töï-do tích-cöïc hoã-trôï nhaân-daân Vieät Nam trong vieäc quyeát-lieät phuû-nhaän giaù-trò Hieäp-Ñònh Veà Bieân-Giôùi Treân Boä giöõa Vieät Nam vaø Trung-Quoác kyù ngaøy 30 thaùng 12 naêm 1999, nhöôïng 789 km2 doïc theo bieân-giôùi trong ñoù coù caû AÛi Nam-Quan, moät ñòa danh ghi bao daáu tích lòch-söû anh-huøng cuûa daân toäc Vieät Nam, nay khoâng coøn nöõa vôùi leã caém moác bieân-giôùi Vieät-Trung ngaøy 27 thaùng 12 naêm 2001; phuû-nhaän Hieäp-Ñònh Phaân-Ñònh Vònh Baéc-Boä kyù ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2000 khieán Vieät Nam maát ñi treân 11 000 km2 treân Vònh Baéc-Vieät;
6- Thænh-caàu Lieân-Hieäp-Quoác haõy duøng uy-tín cuûa mình khuyeán caùo caùc quoác-gia,
ñaëc-bieät laø Trung-Coäng vaø Vieät-Coäng haõy ngöng ngay caùc haønh-ñoäng khuûng-boá vaø
phaûn-boäi qua vieäc kyù-keát caùc hieäp-öôùc baát-bình-ñaúng, gaây thieät haïi cho  haân-daân Vieät Nam;
7- Keâu goïi toaøn-theå ñoàng-baøo trong vaø ngoaøi nöôùc, tröôùc tình-traïng Toå-Quoác laâm-nguy, haõy queân ñi thaønh-kieán dò-bieät, neâu cao tinh-thaàn ñoaøn-keát, hoã-trôï coâng cuoäc trieäu-taäp Hoäi-Nghò Dieân-Hoàng ñeå cuøng nhau söû duïng söùc maïnh vaø uy tín toång-hôïp, sôùm giaûi-theå cheá-ñoä ñoäc taøi toaøn-trò, phaûn-daân, haïi nöôùc, giuùp taïo cô-hoäi cho theá-heä ngaøy nay vaø ngaøy sau coù theå haõnh-dieän soáng xöùng-ñaùng vôùi naêm ngaøn naêm vaên-hieán cuûa daân-toäc Vieät Nam oai-huøng baát-khuaát.
                Laøm taïi Montreal Canada, ngaøy 04 thaùng Gieâng naêm 2002
                                                                Thöôïng-Thuû
                                            Giaùo-Hoäi Phaät-Giaùo Vieät Nam Treân Theá-Giôùi
                                                Hoaø-Thöôïng Thích Taâm-Chaâu

No comments: