Tuesday, September 4, 2012

VŨ THỊ DẠ THẢO * TRƯỜNG HOANG PHẾ

Thô VUÕ THÒ DAÏ THAÛO Tröôøng hoang pheá
Con veà queâ höông trong moät chieàu nhaït naéng
Loøng boài hoài thaêm laïi maùi tröôøng xöa
Töôøng reâu phong, baøn gheá phuû buïi môø
Taám baûng goã troùc sôn, khoâng chöõ vieát
Tieáng ñoïc baøi eâ, a, hoâm nao ñaõ cheát
Lôùp hoïc im lìm, buïc giaûng vaéng tanh
Thaày ñaâu? Baïn ñaâu? Con ñöùng laëng moät mình
Hoàn chua xoùt leä laên daøi treân maù
Con bieát giôø ñaây nhöõng neûo ñöôøng nôi phoá xaù
Thaày goø löng, coá ñaïp chieác xích loâ
Nheã nhaïi moà hoâi, toùc baïc, maét môø
Ñoåi khoai saén, nuoâi quaõng ñôøi coøn laïi
Con cuõng bieát nôi phoàn hoa ñoâ hoäi
ÔÛ væa heø, ñaàu chôï, hoaëc coâng vieân
Coâ cuûa con coá göôïng nuoát tuûi phieàn
Treân chieáu raùch, baày daêm ba quaû coùc
Coù leõ giôø naøy, nôi noâng tröôøng gai goùc
Baïn cuûa con ñang laøm vieäc thay traâu
Töông lai toái ñen phuû kín maùi ñaàu
Soáng cô cöïc treân queâ höông tang toùc
Thaày, Coâ ôi! Bieát chaêng con ñang khoùc
Xoùt xa ñôøi bieán ñoåi quaù thöông ñau
Nöôùc maét röng röng, con thoån thöùc ngheïn ngaøo
Tröôøng yeâu hôõi, töø nay xin vónh bieät!

Vuõ Thò Daï Thaûo

No comments: