Sunday, September 2, 2012

PHẠM TRƯỜNG LONG * PHẠM HỒNG SƠN

Chi‰n sï dân chû Phåm HÒng SÖn
                                                            Phåm TrÜ©ng Long
                                                             Germany   Ghi chú cûa tòa soån: PHAM TRОNG LONG, ngÜ©i bån thân thi‰t
 cûa Khai Thác ThÎ TrÜ©ng và ñÓi L¿c, chi‰n sï hàng ÇÀu cûa phong
        trào chÓng CS bán nܧc. HiŒn Çang sÓng tåi ñÙc.
        Tôi cÛng nhÜ nhiŠu ngÜ©i chÌ m§i bi‰t Phåm HÒng SÖn khoäng th©i
gian gÀn Çây, qua bài vi‰t "Nh»ng Tín HiŒu Çáng mØng cho Dân Chû tåi VN" cûa anh trên mång internet. Tôi có trao Ç°i ÇiŒn thÜ v§i anh v§i tÜ cách m¶t ngÜ©i ViŒt häi ngoåi lÜu tâm ljn vÃn ÇŠ dân chû tåi VN. Trong th©i gian ti‰p xúc ng¡n ngûi nhÜng khá xúc tích Çó tôi Çã có nhiŠu thiŒn cäm v§i anh. Phän hÒi cûa anh ÇÀy chân tình, Çúng là cûa m¶t ngÜ©i có suy nghï Ƕc lÆp. ñ‰n khi džc bän dÎch:
"Th‰ Nào là Dân Chû" anh gºi t¥ng thì không nghi ng© gì n»a, Çây là m¶t ngÜ©i thÆt s¿ suy tÜ træn trª vŠ ÇÃt nܧc. ChÜa kÎp góp š vŠ bän dÎch thì ÇÜ®c tin anh bÎ công an m©i làm viŒc hôm 25/26 tháng 3, 2002. Tôi bàng hoàng nhÜ ÇÜ®c tin m¶t ngÜ©i thân m¡c nån. Tôi g†i ÇiŒn thoåi. Cä 2 sÓ thÜ©ng lÅn di Ƕng ÇŠu bÎ cúp (28/03/2002).
        Sau Çó ÇÜ®c thêm tin anh bÎ b¡t và gia Çình bÎ mÃt tin tÙc. Tôi hãi hùng tܪng nhÜ mình Çi ngÜ®c th©i gian hÖn 50 næm và Çang sÓng trong th‰ gi§i ñêm Gi»a Ban Ngày cûa Arthur Koestler. M¶t l¿c lÜ®ng công an 8 ngÜ©i, có cä cÃp tá, løc xét nhà anh, tÎch thu tài liŒu, máy ÇiŒn toán. Tôi nghï ljn nh»ng màn truy bÙc quen thu¶c xäy ra th©i gian qua ÇÓi v§i Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶, LM NguyÍn Væn Lš và ngÜ©i bån trÈ Lê Chí Quang ... QuyŠn t¿ do hi‹n nhiên v§i chúng ta ª häi ngoåi xem ra ngÜ©i dân trong nܧc không hŠ ÇÜ®c bi‰t ljn. Ÿ ViŒt Nam n¶i chÌ nói ljn dân chû cÛng Çû bÎ Çi tù rÒi.
        M¶t lÀn n»a, ch‰ Ƕ CSVN cho thÃy nó không hŠ thay Ç°i bän chÃt sta-li-nít và luôn Çi ngÜ®c trào lÜu ti‰n hóa cûa loài ngÜ©i. Trong khi toàn th‰ gi§i tØ Âu sang Á ljn Châu MÏ La-tinh chuy‹n hóa theo xu th‰ th©i Çåi là dân chû, nhà nܧc pháp quyŠn, không dùng båo l¿c v§i công dân, CSVN trái låi vÅn duy trì ch‰ Ƕ nhà nܧc công an trÎ hoàn toàn l‡i th©i, Çi ngÜ®c l®i ích dân t¶c. Khi m¶t ch‰ Ƕ chÌ bi‰t dùng båo l¿c Ç‹ t¿ cÙu lÃy nó thì rõ ràng nó không có chính nghïa và không còn khä næng nào khác Ç‹ tÒn tåi. Sau 27 næm cai trÎ toàn quÓc, cÛng nhÜ Trung C¶ng sau Thiên An Môn, ch‰ Ƕ c¶ng sän cho thÃy nó chÌ tÒn tåi ÇÜ®c b¢ng Çàn áp, qua h†ng súng và guÒng máy công an Çi Çôi v§i m¶t chính sách ngu dân triŒt Ç‹.
        Phåm HÒng SÖn Çã làm gì Ç‹ phäi bÎ ch‰ Ƕ Çàn áp? Câu ÇŠ t¥ng chung trong bän dÎch "Th‰ nào là Dân chû" cûa anh vi‰t nhÜ sau:
   "Xin kính t¥ng tÃt cä nh»ng ngÜ©i khao khát T¿ Do, Hòa bình và mÜu
    cÀu m¶t cu¶c sÓng ÇÀy Çû trên ÇÃt nܧc ViŒt Nam."
 
        Anh nói lên tâm trång š hܧng cûa mình nhÜng cÛng là m¶t s¿ thÆt: trên ÇÃt nܧc ViŒt Nam có nh»ng ngÜ©i khao khát T¿ Do. S¿ thÆt này chính là vÃn nån l§n nhÃt cûa dân t¶c.
        Anh quäng bá dân chû trong nܧc, ngay trong lòng m¶t ch‰ Ƕ c¿c kÿ
phän dân chû. Anh låi nói ljn Hòa bình, m¶t bóng ma Çang ngày Çêm
ám änh ch‰ Ƕ v§i gÜÖng diÍn bi‰n hòa bình § Liên xô và ñông Âu.
        Anh låi dùng internet, phÜÖng tiŒn nhanh chóng h»u hiŒu nhÃt Ç‹ quäng bá ÇÜa tin ljn nhiŠu ngÜ©i nhÃt, k‹ cä häi ngoåi.
        Dân chû, Hòa bình và Internet là các thÙ CSVN hiŒn s® nhÃt. Chính nh»ng thÙ này Çang Çe d†a tr¿c ti‰p s¿ tÒn tåi cûa ch‰ Ƕ. Và Çó là lš do chính khi‰n h† muÓn dÆp t¡t ti‰ng nói cûa anh nhÜ dÆp t¡t m¶t Çám cháy rØng. Nh»ng cáo bu¶c cûa công an nhÜ anh có liên låc ti‰p xúc v§i nh»ng ngÜ©i tranh ÇÃu cho dân chû trong nܧc cÛng nhÜ m¶t sÓ ngÜ©i ViŒt ª häi ngoåi chÌ là lš c§ v¥t vãnh.
        Cái gì Çã thôi thúc anh làm? Tôi nghï là tâm thÙc. NgÜ©i không có tâm
thÙc thôi thúc không làm chuyŒn nhÜ anh. V§i khä næng dÎch thuÆt cûa anh (và sau thÃy theo tin tÙc cho bi‰t anh là bác sï, ª lÙa tu°i 30), theo tôi nghï, muÓn sÓng yên thân ÇÀy Çû vÆt chÃt không phäi là chuyŒn khó. NhÜng anh không ch†n con ÇÜ©ng yên thân. Nh»ng bài vi‰t cûa anh tôi ÇÜ®c džc sau này cho thÃy anh hi‹u bi‰t r¶ng cÛng nhÜ suy tÜ có chiŠu sâu. Anh có suy nghï Ƕc lÆp, hành xº theo lÜÖng tri, và Çó là giá trÎ cûa con ngÜ©i Phåm HÒng SÖn.
        Hi‹u ÇÜ®c th‰ nào là dân chû tÃt phäi thÃy cái giá quš cûa T¿ Do. T¿
Do Çi Çôi v§i Dân chû. Không có dân chû không th‹ có t¿ do th¿c s¿. Dân t¶c ViŒt Nam suÓt hÖn cä træm næm qua không có ÇÜ®c cái cÖ may theo kÎp trào lÜu ti‰n hóa cûa th‰ gi§i vì không hŠ ÇÜ®c bi‰t ljn t¿ do theo Çúng nghïa cûa nó. H‰t bÎ th¿c dân ljn c¶ng sän Çè ÇÀu cÜ«i c°, ngÜ©i dân bÎ tܧc Çoåt t¿ do. Cái h† bi‰t ljn chÌ là thÙ t¿ do ban phát tØ trên. Phåm HÒng SÖn tÃt phäi cäm nhÆn s¿ mÃt mát to l§n này cûa dân t¶c, không nh»ng trong quá khÙ mà còn cho
nhiŠu th‰ hŒ tÜÖng lai. Có lë Çó là lš do thôi thúc anh quäng bá dân
chû.
        Anh nói nh»ng gì anh cÀn nói, không lách quanh co. ñÎa chÌ, ÇiŒn thoåi, ÇÎa chÌ e-mail anh Ç‹ công khai. Anh báo th£ng cho lãnh Çåo c¶ng sän vŠ viŒc làm cûa anh. Tôi không nghï Phåm HÒng SÖn ngây thÖ tin r¢ng anh có th‹ cäi hóa nh»ng ÇÀu óc hû hóa trong Çám lãnh Çåo c¶ng sän, ho¥c không thÃy trܧc nh»ng khó khæn nguy hi‹m ch© ch¿c anh.
        Tai h†a Çã ljn v§i anh vì nh»ng ngÜ©i cÀm quyŠn không muÓn nghe s¿ thÆt anh nói ljn. Nh»ng ch‰ Ƕ Ƕc tài ÇŠu s® s¿ thÆt. Phän Ùng uy hi‰p nhanh chóng cho thÃy s¿ s® hãi cûa h†. Dܧi m¡t CSVN, T¿ Do có nghïa là trä quyŠn låi cho ngÜ©i dân, ÇiŠu Çi ngÜ®c v§i lš do tÒn tåi cûa ch‰ Ƕ. Vì ÇÀu óc xÖ cÙng, không có khä næng suy nghï Ƕc lÆp nhÜ anh, h† cäm thÃy quyŠn l¿c bΠǶng chåm trܧc h‰t. H† cho thÃy thêm l®i ích dân t¶c không phäi là mÓi quan tâm cûa ch‰ Ƕ và viŒc h† làm thành thu¶c nhÃt là dùng båo l¿c.
        Nói vŠ dân chû v§i ngÜ©i c¶ng sän không nh»ng chÌ t° phí công vô ích,
låi mang h†a vào thân, nhÜ gÜÖng Hà Sï Phu ho¥c BS NguyÍn ñan Qu‰ trong nܧc. Phåm HÒng SÖn låi thêm nói vŠ dân chû theo ki‹u MÏ, m¶t mô hình ngÜ©i c¶ng sän không ng§t vu vå nói xÃu Ç‹ biŒn minh cho giáo ÇiŠu Mác-xít Lê-nin-nít và s¿ tÒn tåi cûa h†. Có lë anh cÛng bi‰t nh»ng ÇiŠu Çó. NhÜng anh vÅn làm.
        Phäi nói Çây là m¶t viŒc làm ÇÀy can Çäm và š nghïa. M¶t ngÜ©i trong
nܧc vì tÃm lòng dám làm chuyŒn nhÜ anh rÃt Çáng Ç‹ chúng ta quš tr†ng. ViŒc dÎch thuÆt và quäng bá dân chû nhÜ Phåm HÒng SÖn làm Çáp Ùng m¶t nhu cÀu thi‰t th¿c, có ích và cÃp bách hàng ÇÀu ÇÓi v§i xã h¶i VN. Nó låi thu¶c phåm trù tÜ duy, h†c thuÆt, không ai có th‹ vì bÃt cÙ m¶t danh nghïa nào có quyŠn ngæn chÆn viŒc làm này. Nh»ng ngÜ©i quäng bá dân chû, Ç¥c biŒt là ª trong nܧc, th¿c ra Çáng ÇÜ®c bi‹u dÜÖng là nh»ng ngÜ©i tiên phong can Çäm ÇÃt nܧc rÃt cÀn.
        ViŒc truy bÙc Phåm HÒng SÖn là m¶t viŒc làm xuÅn Ƕng Ç‹ l¶ s¿ hèn nhát cûa ch‰ Ƕ. Nó không chÌ là m¶t s¿ vi phåm tr¡ng tr®n quyŠn t¿ do cûa cá nhân anh trong lãnh v¿c tÜ duy. Nó còn ngæn chÆn ngÜ©i dân nói chung không ÇÜ®c ti‰p cÆn v§i nh»ng ki‰n thÙc tÜ tܪng ti‰n b¶ cûa loài ngÜ©i Ç‹ xã h¶i có th‹ phát tri‹n và theo kÎp Çà væn minh cûa th‰ gi§i. KhÓng ch‰ suy nghï Ƕc lÆp cûa m¶t cá nhân ho¥c tØ khܧc tܧc Çoåt con ngÜ©i quyŠn cæn bän vŠ mª mang ki‰n
thÙc là hành Ƕng ngu tÓi ÇÓi v§i xã h¶i væn minh loài ngÜ©i.
        M¶t ch‰ Ƕ không mª mang dân trí cho ngÜ©i dân låi còn ngæn cän viŒc này nhÜ CSVN Çang làm là mang m¶t tr†ng t¶i ÇÓi v§i ÇÃt nܧc. CSVN Çã theo Çu°i chính sách ngu dân trong suÓt hÖn 50 næm qua. K‰t quä tai håi cho ÇÃt nܧc là Çåi b¶ phÆn con ngܧi sÓng dܧi ch‰ Ƕ c¶ng sän mÃt h‰t khä næng tÜ duy Ƕc lÆp, tØ ngÜ©i dân bình thÜ©ng ljn giai cÃp lãnh Çåo, trí thÙc, Çåi diŒn các tôn giáo v.v. Não trång chÌ bi‰t phøc tùng này càng th‹ hiŒn rõ theo nÃc thang xã h¶i: càng lên cao càng u tÓi, hèn nhát. ChÌ cÀn nhìn vào ki‰n trúc
thÜ®ng tÀng cûa xã h¶i ViŒt Nam hiŒn nay Ç‹ thÃy ÇiŠu này. TØ cÃplãnh Çåo bám víu loanh quanh ÇÎnh hܧng xã h¶i chû nghïa, tÜ tܪng HCM, ljn hiŒn trång các nhà tu hành quÓc doanh làm công cø cho Çäng và Nhà Nܧc, ljn trí thÙc "mang trái tim chó" (DÜÖng Thu HÜÖng) ... tÃt cä ÇŠu là sän phÄm cûa chính sách ngu dân lâu ngày cûa ñäng C¶ng Sän VN.
        Chính sách ngu dân ngoài ra còn là cä m¶t s¿ Çi‰m nhøc cho dân t¶c, nhÃt là trong th©i Çåi ngày hôm nay. NgÜ©i dân ViŒt Nam phäi chÎu tûi nhøc hai cÃp: m¶t m¥t thua kém các quÓc gia t¿ do dân chû trong vùng nhÜ Nam Hàn, ñài Loan, Nam DÜÖng ..., m¥t khác låi bÎ tøt xuÓng ngang hàng các dân t¶c không có t¿ do, sÓng tæm tÓi, do b†n ngu dân cai trÎ nhÜ B¡c TriŠu Tiên, Cuba, Irak, Afghanistan dܧi ch‰ Ƕ Taliban ... CÛng là con ngÜ©i, nhÜng có dân t¶c ÇÜ®c hܪng t¿ do, dân t¶c ViŒt Nam låi bÎ dìm vào ngu tÓi, bÎ tܧc Çoåt quyŠn quy‰t
ÇÎnh vÆn mŒnh cûa mình. NgÜ©i ViŒt có š thÙc không ai không cäm nhÆn thÃm thía n‡i nhøc này cûa dân t¶c.
        SuÃt diÍn hãi hùng quen thu¶c Çã xäy ra v§i Phåm HÒng SÖn
ViŒc Phåm HÒng SÖn bÎ lao lš Ç¥t anh vào hàng ngÛ nh»ng ngÜ©i can Çäm trong nܧc Çi trܧc Çã trª thành nh»ng bi‹u tÜ®ng cho công cu¶c tranh ÇÃu cho t¿ do dân quyŠn tåi ViŒt Nam nhÜ LM NguyÍn væn Lš, anh Lê Chí Quang. Anh cÛng nhÜ h† là nh»ng cánh én báo hiŒu mùa xuân cho ÇÃt nܧc. Ho¥c nh»ng Ç®t sóng b¡t ÇÀu dÆy Ç‹ quét såch nh»ng rác rܪi tích lÛy hÖn 50 næm qua do ch‰ Ƕ c¶ng sän Ç‹ låi trên ÇÃt nܧc chúng ta. Dân chû là xu th‰ lÎch sº th©i Çåi, không
m¶t th‰ l¿c phän Ƕng nào Çäo ngÜ®c ÇÜ®c.
        Dân t¶c ViŒt Nam, dÅu bÎ c¶ng sän làm båc nhÜ®c š chí và dìm vào ngu tÓi nhÜ NguyÍn Chí ThiŒn và Hà Sï Phu tØng nhÆn xét, vÅn ti‰p tøc sän sinh ra nh»ng ngÜ©i con có tâm thÙc, không u tÓi hèn nhát, và viŒc gì ljn cho ch‰ Ƕ u hèn bán nܧc së phäi ljn không xa.

No comments: