Sunday, September 2, 2012

TS. NGUYỄN HỌC TẬP *THẢ CHA LÝ HAY KHÔNG? TS NGUYỄN HOC TÄP * CHA LÝ

THAÛ CHA LYÙ HAY KHOÂNG?
                                                                                  TS    NGUYEÃN HOÏC TAÄP
 
          Gaàn ñaây coù moät soá tin ñoàn raèng Chính Quyeàn CSVN muoán thaû Cha Lyù. Vaø döôøng nhö CS ñang tieáp xuùc vôùi caùc Ñaáng Baûn Quyeàn cuûa Cha Lyù ñeå thaû Ngaøi vôùi ñieàu kieän laø Ngaøi khoâng coøn ñöôïc veà laøm cha sôû Nguyeät Bieàu vaø An Truyeàn nöõa, phaûi veà ôû noäi truù trong Toaø Giaùm Muïc, chæ ñöôïc laøm leã , giaûng veà ñaïo thoâi, chôù khoâng ñöôïc ñaù ñoäng gì ñeán
chính trò.
        Chuùng toâi khoâng coù ñöôïc nguoàn tin chính thöùc, chæ nghe ñoàn. Chuùng toâi chæ muoán ghi laïi ñaây moät ít suy nghó döïa treân " tin ñoàn" vöøa keå.
        Tröôùc heát vieäc cha Lyù coù coøn laø cha sôû cuûa Nguyeät Bieàu vaø An Truyeàn hay khoâng laø thaåm quyeàn cuûa Ñöùc Giaùm Muïc cuûa Cha, khoâng can döï gì ñeán Chính Quyeàn CSVN. Ñieàu kieän aùp ñaët vöøa keå cho thaáy vieäc CSVN ñoät nhaäp vaøo noäi boä cuûa Coâng Giaùo noùi rieâng vaø cuûa caùc toân giaùo noùi chung. Ñieàu maø ÑTC ñaõ neâu leân trong ÑAÙP TÖØ CHO HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC VIEÄT NAM, nhö laøø moät trong nhöõng quyeàn caên baûn ( droits fondamentaux) baát khaû xaâm phaïm cuûa con ngöôøi:
    " Caùc coäng ñoàng toân giaùo phaûi ñöôïc töï do vaø ñieàu haønh laáy mình moät caùch töï quyeát..."         (Ñaùp Töø , ñoaïn 5).
Ñieàu ñoù cho thaáy moät laàn nöõa yù muoán phuïc thieän cuûa nhöõng ai ñang caàm quyeàn ôû Vieät Nam.
        Chuùng toâi seõ tìm hieåu xaùc thöïc hôn " tin ñoàn " vaø neáu tin töùc treân coù lyù chöùng, chuùng toâi seõ vieát moät Thænh Nguyeän Thö khaùc trao cho ÑTC, cho Ngaøi bieát nhöõng ñoøi hoûi chính ñaùng cuûa Ngaøi cho daân toäc Vieät Nam, nhöõng quyeàn " caên baûn" baát khaû xaâm phaïm vaø baát khaû nhöôïng cuûa con   ngöôøi maø Ngaøi ñaõ ñoøi hoûi trong ÑAÙP TÖØ ñang bò caùc nguôøi caàm
quyeàn ôû Vieät Nam boû ngoaøi tai.
        Keá ñeán vieäc Chính Quyeàn ( hay Nhaø Nöôùc) CSVN baét buoäc Cha Lyù chæ ñöôïc laøm leã vaø khoâng ñöôïc giaûng gì veà chính trò laø giaác mô khoâng töôûng cuûa hoï.
        Giaác mô treân cuûa nhöõng ngöôøi CSVN laøm cho ngöôøi vieát nhôù laïi caâu traû lôøi cuûa ÑTC cho hai kyù giaû YÙ caùch ñaây treân 10 naêm. Luùc ñoù, naêm 1991, sau khi theå cheá CS ôû Lieân Bang Soâ Vieát vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu suïp ñoå naêm 1989, coù tin ñoàn raèng hai ngöôøi coù coâng lôùn trong tieán trình treân laø Toång Thoáng Michael Gorbachiov vôùi chuû tröông Glassnost vaø Perestroika vaø Ñöùc Gioan Phaoloà II. Ñeå bieát roõ thöïc hö nguoàn dö luaän, Ezio Mauro vaø Paolo  Mieli, hai ñaëc phaùi vieân cuûa tôø La Stampa, moät trong nhöõng tôø baùo lôùn nhöùt oû YÙ xin ñöôïc phoûng vaán Ñöùc Giaùo Hoaøng:
    - " Kính thöa ÑTC, ngöôøi ta ñoàn raèng ÑTC laøm chính trò, ÑTC nghó theá naøo?".
- " Toâi nghó raèng khoâng theå hieåu chính trò theo nghóa heïp. Nhieäm vuï cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng laø rao giaûng Phuùc AÂm, nhöng trong Phuùc AÂm coù con ngöôøi. Söï toân troïng ñoái vôùi con ngöôøi, töùc laø nhaân quyeàn, söï töï do löông taâm vaø taát caû nhöõng gì thuoäc veà con ngöôøi. Neáu taát caû nhöõng ñieàu ñoù coù moät giaù trò chính trò, thì ñuùng Ñöùc Giaùo Hoaøng coù laøm chính trò. Nhöng
Ngaøi luoân ñeà caäp ñeán con ngöôøi, Ñöùc Giaùo Hoaøng beânh vöïc con ngöôøi".( Ezio Mauro e Paolo Mieli, " Giovanni Paolo II ", La Stampa 04.03.91,2).
    Taïi sao " Ñöùc Giaùo Hoaøng luoân ñeà caäp ñeán con ngöoøi , Ñöùc Giaùo Hoaøng beânh vöïc con ngöôøi" ?
Bôûi vì Thieân Chuùa Giaùo khoâng phaûi laø moät toân giaùo " sieâu hình hoïc " ( metaphysica), moät toân giaùo lô löõng treân maây treân gioù, maø laø moät toân giaùo " nhaäp theå " ( incarnation):
" Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân ngöôøi phaøm vaø cö nguï giöõa chuùng ta" ( Jn 1,14).
Vaø caû cuoäc ñôøi Chuùa Gieâsu laø cuoäc ñôøi rao giaûng Nuôùc Trôøi vaø rao giaûng Nuôùc trôøi cho con ngöôøi hay noùi nhö Ñöùc Gioan Phaoloà II, " rao giaûng Phuùc AÂm, nhöng trong Phuùc AÂm coù con ngöôøi", bôûi ñoù caû cuoäc ñôøi Chuùa Gieâsu laø cuoäc ñôøi " bieán nöôùc thaønh röôïu, hoaù caù vaø baùnh ra nhieàu, laøm cho ngöôøi muø ñöôïc thaáy, keû queø ñöôïc ñi, ngöôøi cuøi ñöôïc saïch, keû ñieác ñöôïc nghe, ngöôøi cheát soáng laïi, keû ngheøo ñuôïc nghe giaûng Tin Möøng"( Mt 11,5) .
        Noùi caùch khaùc " trong Nöôùc Trôøi coù con ngöôøi, Ñöùc Gieâsu beânh vöïc con ngöôøi".
Cha Lyù laø moät Linh Muïc Coâng Giaùo, moät Ngoân Söù cuûa Phuùc AÂm hay
khoâng?
        Neáu Cha laø moät Linh Muïc Coâng Giaùo, moät Ngoân Söù cuûa Phuùc AÂm, Cha khoâng theå haønh xöû khaùc vôùi caùch haønh xöû cuûa Chuùa Gieâsu, cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng. Baét eùp Linh Muïc chæ ñöôïc teá leã phuïng töï laø moät mô öôùc khoâng töôûng, nhö hoï ñaõ mô öôùc thieát laäp thieân ñaøng Coäng Saûn Chuû Nghóa ôû traàn gian.
Veà phöông dieän phaùp lyù, Cha Lyù laø con ngöôøi chôù khoâng phaûi laø moät con gaø ai muoán baét nhoát voâ chuoàng vaø thaû ra luùc naøo tuyø hyõ. Haønh ñoäng treân cuûa nhöõng ngöoøi caàm quyeàn ôû Vieät Nam cho thaáy trình ñoä hieåu bieát veà nhaân quyeàn vaø phöông caùch haønh xöû quyeàn bính quoác gia cuûa hoï.
        Neáu Cha Lyù ñaõ phaïm phaùp, bò treân 600 coâng an aäp vaøo baét khi Cha chuaån bò cöû haønh Thaùnh Leã buoåi saùng vaø bò keát aùn 15 naêm tuø vôùi baûn khoâng coù luaät sö bieän hoä, khoâng coù thaân nhaân chöùng kieán vaø an uûi trong luùc gaëp khoù khaên trong cuoäc ñôøi, thì Cha ñaõ bò keát aùn. Cha môùi ôû tuø chöa ñeán moät naêm, giôø ñaây ngöôøi ta muoán thaû Cha ra. Cha cuõng phaûi
ñöôïc thaû ra vôùi moät baûn traéng aùn, ñeå chöùng minh raèng Cha voâ toäi. Bôûi leõ khoâng voâ toäi taïi sao ñöôïc thaû? Cha ñaõ ñöôïïc aân xaù vì coù caùch cö xöû tuyeät vôøi ñaõ laøm cho baûn aùn töø 15 naêm ruùt xuoáng thaønh maáy thaùng chaêng? Thieân haï ñang chôø ñeå ñöôïc bieát pheùp laï cha Lyù ñaõ thöïc hieän luùc ôû tuø.
        Ngöôïc laïi, neáu Cha voâ toäi, thì nhöõng ngöôøi toá caùo Cha, nhöõng ngöôøi ra aùn traùc baét Cha, nhöõng ngöôøøi xöû vaø leân aùn Cha laø nhöõng ngöôøi vu vaï, thöa caùo khoâng lyù chöùng vaø xöû aùn baát coâng sai loãi vaø baát chaáp luaät leä, hay ít ra laø baát chaáp luaät leä cuûa caùc xöù coù möùc soáng vaên minh. Cha Lyù voâ toäi, chuùng toâi laäp laïi, Cha phaûi ñöôïc tha vôùi moät baûn traéng aùn .
Nhöõng ngöôøi lieân heä coù traùch nhieäm boài thöôøng danh döï vaø boài thöôøng nhöõng thöông toån vaät chaát. Vaø lieân quan ñeán Cha laø anh chò em Nguyeät Bieàu vaø An Truyeàn cuõng bò thieät haïi laây, bò chöôûi bôùi, beâu xaáu, ñaùnh ñaäp, bao vaây kinh teá laøm cho cuoäc soáng anh chò em laàm than cuõng phaûi ñöôïc boài thöôøng.
        ÔÛ moät nöôùc daân chuû vaên minh, ngöôøi phu queùt ñöôøng cuõng coù traùch nhieäm cuûa mình ñoái vôùi ngöôøi khaùc, ñöøng noùi gì ñeán nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo quoác gia, nhaân vieân coâng löïc vaø quan toøa. Ai sai loãi phaûi boài thöôøng.
        Chuùng toâi bieát vieäc vaây baét, leân aùn, boû tuø cha Lyù laø moät sai laàm. Giôø ñaây Nhaø Caàm Quyeàn CSVN thaáy caàm giöõ Cha trong tay laø moät chöôùng ngaïi vaät coàng keành ñeå lieân heä vôùi Toaø Thaùnh vaø lieân heä vôùi caùc quoác gia taân tieán treân theá giôùi , maø CSVN caàn giao tieáp trao ñoåi kinh teá.
        Theo choå chuùng toâi ñöôïc bieát thì sau khi ÑTC bieát ñöôïc nhöõng gì Ngaøi caàn phaûi bieát vaø Ngaøi ñaõ leân tieáng ñoøi hoûi cuõng nhö phaûn ñoái trong ÑAÙP TÖØ cuûa Ngaøi, naêm nay Toaø Thaùnh Vatican ñaõ khoâng gôûi Phaùi Ñoaøn Ngoaïi Giao cuûa mình deán Vieät Nam nöõa, vieäc maø Toaø Thaùnh vaãn laøm lieân tieáp treân 9-10 naêm nay. Maëc cho nhöõng laàn tröôùc, moãi laàn Phaùi Ñoaøn ñeán ñeàu ñöôïc CSVN tieáp ñoùn heát söùc noàng haäu vaø phoâ tröông Töï Do Toân
Giaùo baèng nhöõng cuoäc röôùc kieäu troïng theå vôùi côø quaït vaø haøng maáy chuïc ngaøn ngöôøi tham döï, nhaø thôø ñöôïc söûa chöûa, taân trang hoaëc xaây caát môùi.     Maû toâ voâi beân ngoaøi cuûa boïn Phariseâu.
        Ñoái vôùi caùc nöôùc taân tieán Taây AÂu, nhöõng nöôùùc maø CSVN caàn giao haûo, laø nhöõng nöôùc ñaët con ngöôøi ôû ñòa vò toái thöôïng vaø trung taâm ñieåm toà chöùc quoác gia, ñeå kính troïng vaø baûo veä:
    " Nhaân phaåm con ngöôøi baát khaû xaâm phaïm ..." ( Ñieàu 1, Hieán Phaùp 1949 Coäng Hoaø Lieân Bang Ñöùc). Vaø nhaân phaåm con ngöôøi laø neàn taûng cuûa moïi cuoäc chung soáng vaên minh
cuûa nhaân loaïi:
" Nhö vaäy daân toäc Ñöùc nhìn nhaän caùc quyeàn baát khaû xaâm phaïm vaø baát khaû nhöôïng cuûa con ngöôøi nhö laø neàn taûng cuûa moïi coäng ñoàng nhaân loaïi, cuûa hoøa bình vaø coâng chính treân theá giôùi" ( Ñieàu 2, id.)
Bôûi ñoù hoï muoán thaû Cha Lyù ñeå thaùo gôû moät chöôùng ngaïi vaät coàng keành khoù xöû, chôù hoï khoâng coù thieän chí gì ñeå côûi môû cho Töï Do Toân Giaùo vaø Nhaân Quyeàn.
Neáu hoï coù thieän chí taïi sao hoï khoâng ñem ra thöïc haønh nhöõng ñoøi hoûi cuûa ÑTC , treân 20 "quyeàn caên baûn " maø ÑTC ñaõ lieät keâ trong ÑAÙP TÖØ cuûa Ngaøi.
    Thaû Cha Lyù thoâi, chöa ñuû! Haõy toû thieän chí baèng caùch ñaùp öùng laïi 20 quyeàn caên baûn vaø chính ñaùng cho daân toäc Vieät Nam ñaõ ñöôïc ÑTC ñeà caäp ñeán.
        Chuùng toâi ñang theo doõi vaø baùo cho ÑTC bieát veà nhöõng ñoøi hoûi chính ñaùng cuûa Ngaøi, cuõng nhö cho caùc quoác gia Taâây AÂu bieát veà caùch haønh xöû cuûa CSVN ñoái vôùi Töï Do Toân Giaùo vaø Nhaân Quyeàn cuûa daân toäc Vieät Nam. Thaû Cha Lyù hay khoâng thaû Cha Lyù cuõng vaäy!
        Baét Cha Lyù vaø boû tuø Ngaøi laø moät sai laàm, nhö treân ñaõ noùi. Nhöng khoâng thaû Cha Lyù laø moät haønh ñoäng heøn haï. Bôûi leõ bieát mình sai loãi maø vaãn coá chaáp trong sai loãi cuûa mình, laø moät haønh ñoäng khoâng xöùng ñaùng con ngöôøi, khoâng phaûi laø ngöôøi. Ngöôøi La Tinh coù caâu:
                            Errare humanum est,
                            Perseverare in errore et miser et diabolicum est !
( Con ngöoøi ai cuõng sai loãi, nhöng ngoan coá trong sai loãi laø haønh ñoäng khoán naïn, laø loaøi quyû döõ).
        Thaû Cha Lyù haøm chöùa nhöõng toán keùm veà vinh döï vaø veà vaät chaát nhö vöøa keå. Nhöng laø nhöõng toån thaát noùi leân lyù trí vaø leõ phaûi cuûa con ngöôøi. Con ngöôøi hôn con vaät ôû choå bieát hy sinh cho leõ phaûi, chaáp nhaän thieät thoøi, cho duø coù thieät thoøi ñeán caû tính meänh. Nguôøi chieán só ngaû guïc treân chieán tröôøng ñeå baûo veä queâ höông laø moät hình aûnh haøo huøng
cho caùch cö xöû cuûa moät con ngöôøi.  Chuùng toâi hy voïng raèng nhöõng ai ñang caàm quyeàn ôû Vieät Nam coù löông taâm mình laø con ngöôøi.
                                                                                                       Thaùng 5-2002
                                                                                                    Nguyeãn Hoïc Taäp
                                                                                                    Padova - Italia

No comments: