Wednesday, September 5, 2012

PHAN LẠC PHÚC * NỖI NHỚ

NOÃI NHÔÙ
PHAN LAÏC PHUÙC
Coù nghóa gì chia xa
Coù nghóa gì caùch trôû
Anh soáng baèng tình xöa
Anh soáng baèng noãi nhôù
Anh nhôù em buoåi saùng
Anh nhôù em buoåi tröa
Nhôù em khi trôøi naéng
Nhôù em khi trôøi möa
Nhôù em trong giaác nguû
Thaáy ñaày trong mô
Nhôù em ñeâm thöùc giaác
Töø quy hoùt röøng xa
Nhôù em trong côn soát
Goïi teân em baát ngôø
Nhôù gay gaét muøa Haï
Nhôù aâm thaàm muøa Thu
Nhôù se saét muøa laïnh
Nhôù noàng naøn Xuaân qua
Noãi nhôù nhö coû moïc
Ñaøy ñoài xanh nuùi xa
Noãi nhôù laø löông thöïc
Nuoâi anh soáng trong tuø. . .
(1995)
( BAÏN BEØ GAÀN XA)

No comments: