Saturday, September 1, 2012

QUẢNG THUẬN * HẬN NAM QUAN

HÆn Nam Quan
ViŒt Nam có AÌ Nam Quan
Ngæn cách Hoa ViŒt giang san hai miŠn
CÜä khÄu Hºu NghÎ thiêng liêng
Nghìn næm sØng sºng b¡c biên nܧc nhà,
Tha hÜÖng thæm vi‰ng quê cha
Nam Quan næm cû nay là ÇÃt Hoa!
MÃt biên gi§i, Hoàng TrÜ©ng Sa,
Bao nhiêu xÜÖng máu ông bà d¿ng xây!
Ai gây nên thäm cänh nÀy?
Khách thæm c¿u äi Nam Quan còn nh§
Trên vách Çá mÃy dòng thÖ:
< Thº Çiå c¿u Nam Quan
Biên ñiå ngä cÓ hÜÖng
Kim thu¶c Trung QuÓc th°
KhÃp khÓc kš Çoån trÜ©ng..>
Mà không nhÕ lŒ ti‰c thÜÖng quê nhà!Quäng ThuÆn
16/11/2001

No comments: